Recull preguntes examen final Dr. Miñana Blocs 1-3 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Microbiologia I
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 18

Descripción

Preguntes d'examen final del Dr. Miñana

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmacia UB 2014-2015 Recull de preguntes d’examen final del Dr. Miñana Blocs 1-3 -Bloc 1 1. Definiu el concepte de microorganisme. Nomena i descriu breument els tipus de microorganismes que existeixen. Els leucòcits són microorganismes? (raoneu la resposta).
2. Contesteu una de les dues opcions següents: a. Descriviu els postulats de Koch.
b. Expliqueu breument com aïllaríeu, cultivaríeu i conservaríeu un microorganisme.
3. Quins dominis inclou l’actual “arbre de la vida”? Nomeneu 5 característiques que permetin diferenciar els dominis.
4. Expliqueu en què consisteix la teoria endosimbiòtica.
5. Indiqueu, per als següents medis de cultiu, si es tracta d’un medi de cultiu definit, no definit, selectiu, diferencial o selectiu i diferencial: a) McConkey, b) agar sang, c) TSA i d) TSA + penicil·lina.
6. Expliqueu breument 4 tipus diferents de microscopis amb exemples dels tipus de mostra que es poden observar.
-Bloc 2 1. Quines característiques són conseqüència de la grandària de les cèl·lules procariotes? 2. Contesteu una de les dues opcions següents: a. Càpsula: característiques, funcions, aplicacions i detecció.
b. Endòspora. Expliqueu tot el que sapigueu d’aquesta estructura bacteriana.
3. Algunes vacunes protegeixen sobre determinats serovars. Què és un serovar? Quina és la composició d’aquest tipus de vacunes? 4. Què és la capa S? Nomeneu tres funcions i tres aplicacions de la capa S.
5. Compareu i diferencieu les parets cel·lulars dels bacteris grampositius i gramnegatius mitjançant un dibuix i una explicació breu. Com diferenciaríeu aquests dos grans grups bacterians al laboratori? 6. Què són els antibiòtics β-lactàmics? Classes de β-lactàmics. Mecanisme d’acció.
7. Detalleu, amb ajuda d'un dibuix o un esquema, les característiques i la composició de la paret cel·lular que inclou l'endotoxina com a part de la seua estructura.
8. Quins bacteris suporten una major pressió osmòtica i tenen una paret cel·lular més rígida? Detalleu les característiques i la composició de la paret cel·lular d’aquests microorganismes. Com diferenciaríeu al laboratori aquests bacteris d’altres amb una paret cel·lular diferent? 9. Feu un esquema de l’estructura de la paret cel·lular d’un bacteri grampositiu i d’un àcid-alcohol resistent indicant-hi les macromolècules més importants.
10. Quines són les característiques diferencials de les parets cel·lulars bacterianes? 11. Funcions de la membrana citoplasmàtica bacteriana. Què són els mesosomes i quins tipus existeixen.
12. Expliqueu breument amb un exemple, com podríeu actuar específicament contra cadascuna de les següents estructures o mecanismes: 1) Càpsula, 2) Paret cel·lular, 3) Paret cel·lular àcid-alcohol resistent, 4) Membrana citoplasmàtica bacteriana, 5) Membrana citoplasmàtica fúngica, 6) Nucleoide, 7) Síntesi de folat, 8) Transcripció, 9) Iniciació de la traducció, i 10) Elongació de la traducció .
13. Quins tipus de moviments bacterians existeixen? Expliqueu-los breument i poseu algun exemple.
14. Expliqueu què és la percepció de quòrum i el seu mecanisme. Nomeneu 5 respostes cel·lulars que poden dependre de la percepció de quòrum.
Unybook: jmartiarques75 Farmacia UB 2014-2015 Completeu la taula següent: -Bloc 3 1. Expliqueu breument els mecanismes d’obtenció d’energia i poseu algun exemple de grup bacterià per cadascun.
2. Nomeneu els grans grups nutricionals, poseu un exemple de cadascun i expliqueu breument com obtenen energia, poder reductor i carboni. Quins grups nutricionals són exclusius de procariotes? 3. Expliqueu les característiques dels microorganismes quimioorganoheteròtrofs. Per quins procesos metabòlics poden obtindre energia i poder reductor?, quin d’aquests és el de major rendiment energètic? (raoneu la resposta).
4. Expliqueu com obtenen energia, poder reductor i carboni els quimiolitoautòtrofs.
Citeu-ne tres exemples.
5. Fonts d’energia, poder reductor i carboni en els fotolitoautòtrofs. Poseu-ne dos exemples.
6. Quin mètode és el més adient per a la mesura del creixement de les poblacions microbianes? Expliqueu aquest mètode i raoneu la resposta.
7. Com dissenyaríeu un cultiu continu d’un microorganisme? 8. De quina forma afecta la temperatura a la velocitat de creixement de les poblacions bacterianes? Definiu els conceptes de temperatura mínima, màxima i òptima. Classes de microorganismes en funció de l’efecte de la temperatura sobre el seu creixement.
9. Característiques d’un microorganisme psicròtrof, halòfil discret, osmòfil, anaerobi facultatiu, acidòfil, barotolerant i resistent a l’ebullició. Com esterilitzaríeu un cultiu d’aquest microorganisme? 10. Classifiqueu els microorganismes de menor a major resistència als agents antimicrobians. En què penseu que es basa aquesta classificació? De quins altres factors depèn l’efectivitat dels agents antimicrobians? 11. Descriviu 4 mecanismes de resistència a agents quimioterapèutics. Com es poden originar i transmetre aquestes resistències? Quin mecanisme de transmissió de resistències és especialment preocupant o crític? ...