Tema 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Mumany Pesarrodona 1 TEMA 3 - L’AGE - - L’Administració Central (competències en tot l’Estat). Ubicada a la capital - El Govern/Consell de Ministres - El President del Govern - Els Vicepresidents - Els Ministeris → varien, decisió política. (mínim 9, màxim 18).
L’Administració perifèrica → competències a l’Estat + properes als ciutadans → delegacions de l’Estat a les provincies i les CCAA.
- - Les Delegacions del Govern en les CCAA.
- Les subdelegacions del govern en les províncies.
L’AGE a l’exterior → xarxa d’ambaixades i consulats, a més de les representacions permanents a les organitzacions internacionals. Cada ministeri envia un representant a cada ambaixada.
- - Les Embaixades/Els Consulats - Les representacions permanents en organitzacions Els “organismes públics” (administració no territorial) → agències i empreses públiques que usen el dret privat. Relacionades temàtiament amb conselleries i ministeris però externes i autònomes.
1. Administració Central ● El govern/Consell de Ministres “Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y desempeña la función ejecutiva y la potestad reglamentaria” (art. 97 CE y art. 1 LGob) Júlia Mumany Pesarrodona 2 Naturalesa dual del “poder executiu”: competènciespolítiques i competències administratives.
- Dirigeix la política interior i exterior, l’Administració civil i militar i la defensa de l’Estat - Duu a terme la funció executiva i la potestat reglamentària.
- El Govern és un òrgan col·legiat amb responsabilitat col·lectiva que depèn exclusivament del president. Per tant, les dimisions són en cascada. No es pot individualitzar als seus membres.
- Pot destituir.
- Té una naturalesa dual, ja que té competències polítiques i competències administratives.
● El President del Govern Dirigeix l’acció del Govern i la coordinació de l’activitat dels seus membres.
És responsable de l’activitat dels seus membres (rendiment de comptes).
Anomena i destitueix els Vicepresidents i Ministres.
● Els Vicepresidents Hi pot haver un o més Vicepresidents.
Funcions: - La suplència i el recolzament al President en actes importants.
- La coordinació de diversos Ministeris en una determinada àrea d’actuació del govern, per tal que no entrin en contradiccions (l’acció ministerial).
Tradicionalment té càrrecs acumulatius: Portaveu del Govern i Ministre de la Presidència.
Júlia Mumany Pesarrodona - No executa polítiques públiques sinó que dóna suport al president.
- Porta l’agenda del President, les seves prioritats, etc.
- Fa les respostes institucionals.
3 Addicionalment pot ser Ministre.
http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/index.htm ● Ministeri Els ministres tenen una doble funció: formen part del Govern (Consell de Ministres) i assumeixen la titularitat i direcció superior d’un Ministeri.
Tenen competències: - polítiques - administratives - planificació (fixació d’objectius i assignació de mitjans) - les normatives (potestat reglamentària) - Pressupostàries - resolutòries (recursos) - organitzatives (determina la pròpia organització del Ministeri).
També existeixen els Ministres “sense cartera”.
N’hi ha els següents: - Asuntos exteriores y cooperación - Justícia: presons, controla la burocràcia, organitza les oposicions, etc.
- Defensa - Hacienda y Administración Pública: impostos i organització interior - Interior: forces policials, junta electoral central, coordinar les relacions entre Estat i Administració Local - Educació, cultura i Esport: beques, certificats educatius, movilotat entre universitats. Si una CCAA no pren la competència, ho gestiona l’AGE (per exemple, a Ceuta i Melilla). Ha estat un Ministeri sobredimensionat perquè inicialment hi havia moltes però ara ja no. Fer una redistribució és impopular, i per això s’han inventat altres competències.
- Empleo y Seguridad Social - Industria, Energía y Turismo.
- Agricultura y alimentación - Sanitat: sobredimensionament també.
Júlia Mumany Pesarrodona 4 Organigrama d’un Ministeri Qui fixa l’ordre del dia de les sesions? - Qui ho fa té el poder sobre el Consell de Ministres.
- Ho fa una comissió que està formada per tots els secretaris i subsecretaris d’Estat. És mixta (càrrecs polítics i funcionaris de lliure-designació).
- Es diu: Comisió de subsecretaris i secretaris d’Estat.
- És l’òrgan que està presidit pel Vicepresident del govern.
- És molt poderós Unitats d’assessorament: no formen part dels nivells jeràrquics. Dóna suport a un càrrec en concret.
Unitats de línea: sí formen part dels nivells jeràrquics.
No sempre les Direccions Generals es diuen així. A vegades es diuen: Institutos, Oficinas, Delegación, etc. Estan en el mateix rang jeràrquic que la Direcció General i, doncs, es tracta del mateix. La Direcció General ocupa el 4t rang.
La línia discontínua indica agència o empresa pública que temàticament està associada al Ministeri.
No totes les subdireccions es diuen com a tal. Passa igual que amb la Direcció General.
Ens podríem trobar, en un Ministeri, que una Direcció General pogués penjar directament del ministre. Si fos així, la línia seria més llarga i vol dir que temàticament no lliga amb cap secretaria d’estat o general.
Anàlisi d’un organigrama 1. Indentificar Ministeri de les Agències Públiques.
2. Identificar diferents nivells jeràrquics (quants n’hi ha i quins unitats hi ha a cadascun).
3. Quins criteris s’han utilitzat per fer les ramificacionsó? (temàtica, territori, destinataris, etc).
4. Fins on arriba el nivell polític, el funcionarial per lliure-designació, el funcionarial per oposicions o mèrits.
Júlia Mumany Pesarrodona 5 5. Quines són les funcions/característiques d’algunes persones clau d’aquest.
● L’Administració perifèrica Delegació del govern a les Comunitats Autònomes - Són càrrecs polítics i administratius de l’Estat a la CCAA.
- Anomenats pel Consell de Ministres a proposta del President del Govern.
- Integren les Subdelegacions del Govern i els Serveis territorials dels diversos Ministeris.
- Funcions: - Dirigeixen i supervisen els serveis prestats per l’AGE en el territori de la CCAA.
- Coordinen l’aparell organitzatiu estatal amb l’administració autonòmica i amb els ens locals.
- Competències en matèria de seguretat i obres públiques.
Subdelegació - Funcionari de lliure-designació per part del Delegat de Govern de qui depenen jeràrquicament (de confiança política entre funcionaris) - Existeixen en cada província excepte en les CCAA uniprovincials .
- Antics “Governadors civils” però només ostenten funcions administratives i de suport al Delegat del Govern.
- En les províncies insulars: “Director Insular”.
● L’adminsitració general a l’exterior Ambaixades i Consolats.
Representacions permanents en organitzacions internacionals.
● Els “organismes públics” Júlia Mumany Pesarrodona 6 Secretaries d’Estat: - Formades per càrrecs polítics.
- La llei diu que la figura del Secretari d’Estat és potestativa, però a la pràctica sempre existeix.
- Tenen competències sobre un determinat sector d’activitat administrativa del Ministeri.
- La Comissió General de Secretaris d’Estat i de Subsecretaris prepara les reunions del Consell de Ministres.
Secretaria General: - Tot i que també és potestativa, la major part de ministeris en tenen - Tenen competències sobre un determinat sector d’activitat administrativa del Ministeri.
- Està formada per càrrecs polítics.
- Es diferencia de la Secretaria d’Estat pel nivell d’importància dels assumptes que tracten, ja que les funcions són les mateixes però ostenten un rang jeràrquic inferior.
Subsecretaria: - Càrrec ocupat per un funcionari.
- Cada ministeri ha de tenir una subsecretaria.
- Funció: - La direcció administrativa i burocràtica del Ministeri.
- - La direcció del personal En l’organigrama se situa immediatament després del Ministre sempre que no existeixi la figura del Secretari d’Estat.
- “Comissió General de Secretaris d’Estat i de Subsecretaris” (prepara les reunions del Consell de Ministres).
Júlia Mumany Pesarrodona 7 Secretaries Generals Tècniques: - Són òrgans d’assessorament tècnic-jurídic necessaris en tots els Ministeris - Finalitat: realitzar estudis i reunir la documentació sobre la producció normativa del Ministeri, l’assistència jurídica, etc.
- Són funcionaris i tenen un marcat caràcter tècnic.
Directors Generals: - Són els titulars dels principals òrgans directius encarregats de la gestió administrativa d’un àmbit d’actuació funcionalment homogeni del Ministeri.
- S’estructuren en serveis, seccions i negociats → En aquests 3 nivells, els funcionaris hi accedeix a partir d’oposicions i no de nomenaments.
- Les seves competències són: proposar objectius en el seu àmbit funcional i executar el seu compliment.
Subdirector general - Són els responsables immediats, sota la supervisió del Director General o de l’òrgan del qual depenguin, de la execussió d’aquells projectes, objectius i activitats que els hagin estat assignats.
- Principi de professionalitat: Júlia Mumany Pesarrodona 8 Júlia Mumany Pesarrodona 9 Júlia Mumany Pesarrodona 10 Júlia Mumany Pesarrodona 11 Elements a tenir en compte al estudiar una organització pública o privada Estructura formal: - Organigrama Estructura informal: - Sociograma - Constel·lacions de treball - Horitzontal - Per temes - Per “clienteles” - Geogràfica - Matricial La metodologia: la burocràcia La departamentalització (divisió interna): - La frontera entre polítics i funcionaris Vertical - Jeràrquica Qualsevol estructura organitzativa és un debat entre: La diversificació (DIVISIÓ DEL TREBALL) i la coordinació La dualitat de personal en les AAPP Júlia Mumany Pesarrodona Parts bàsiques de qualsevol AAPP: ● Cúpula estratègica ● Línia intermitja ● Nucli d’operacions ● Tecnoestructura ● Staff de recolzament 2 ...