Tema 8 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Civil IV
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 25/01/2017
Descargas 3
Subido por

Descripción

TEMA 8. DRET D’USDEFRUIT. DRET D’US I DRET D’HABITACIÓ. DRET REAL D’APROFITAMENT PARCIAL

Vista previa del texto

TEMA 8. DRET D’USDEFRUIT. DRET D’US I DRET D’HABITACIÓ.
DRET REAL D’APROFITAMENT PARCIAL 1. Dret real d'usdefruit: concepte i constitució Concepte: El Derecho de usufructo es un dret que permet usar i gaudir de béns aliens que han de ser respectats en la seva forma i substància. El propietari original (nudo propietario) ho segueix sent, però veu reduïdes les seves facultats ja que el nucli del dret de propietat que és la possessió l’atorga a una altra persona.
 Característiques: atribució del dret d’usar i gaudir d’una cosa, dret real limitat sobre cosa aliena, amb caràcter temporal i susceptible de valoració econòmica.
Constitució: Se puede constituir un usufructo por cualquier título: • resolució judicial • por via usucapió • por la voluntat de les parts 2. Objecte. Subjectes i cotitularitat Objecte: -Pueden ser corporales (que producen frutos) o incorporales.
-Son bienes concretos e individualizados -Aunque puede recaer también sobre un bien consumible.
-Incluso puede ser un patrimonio o universalidad de cosas Subjectes: ▪ El usufructuario ▪ El nudo propietario L’usdefruit es pot constituir a una sola persona o a vàries (simultània o successivament) ➢ Titularidad simple (a una sola persona) ➢ Cotitularidad (o pluralidad de sujetos * Podemos tener varios nudo propietarios o usufructuarios) -> de forma simultanea o de forma sucesiva 1 Regles: Usdefruit a favor de persona física: es presumeix vitalici a no ser que s’especifiqui duració.
 Usdefruit a favor d’una persona jurídica: Màxim 99 anys, i sinó es fixa, seran 30 anys.
 3. Contingut: drets i deures de l’usufructuari i del nu propietari 3.1. Càrregues abans de prendre possessió. Despeses 3.2. Disposició del dret. Usdefruit amb facultat de disposició 3.3. Els fruits i les millores I. Derechos y deberes del usufructuario: ➢ A.1 Facultades del termino de disfrute ➢ A.2 Facultades de la disposición ➢ B.1 Obligaciones antes de entrar al disfrute ➢ B.2 Obligaciones durante la vigencia del usufructo ➢ B.3 Obligaciones al acabar A.1 Facultades del termino de disfrute: -Disfruta bienes ajenos. El bien principal con todo lo accesorio -Facultad de obtener frutos -Acciones que tiene para defenderse frente a terceros • Acción negatoria frente a cualquiera que perturbe • Acción de deslinde • Acción publiciana • Acción propia del derecho de usufructo -La facultad de disfrute tiene un límite -> “salva rerum substantia” (No alterar la forma y sustancia de los bienes) 2 A.2 Facultades de la disposición: -Disposición del derecho de usufructo-> significa que és un dret transmissible però de manera limitada, ja que a no ser que es pacti el contrari, el nu propietari té dret d’adquisició preferent.
 -Usufructo con facultad de disposición -> significa que el usufructuari pot disposar no només del dret sinó del bé, amb el consentiment del nu propietari. Serveix per assegurar la subsistència del usufructuo.
B.1 Obligaciones antes de entrar al disfrute -Obligación de formar inventario de los bienes -Pagar fianza *Cabe añadir que pueden ser obligaciones dispensables a voluntad del nudo propietario B.2 Obligaciones durante la vigencia del usufructo -Obligación de conservar los bienes con la diligencia de un buen padre de familiar -Custodiar y hacer las reparaciones necesarias para disfrutar del uso -Tiene que asegurar los bienes -Pagar cargas, tributos, impuestos que graven los frutos de los bienes B.3 Obligaciones al acabar - Obligación de devolver los bienes usufructuarios II. Derechos y deberes del nudo propietario: El nudo propietario tiene una propiedad vacía de contenido, aunque tiene propiedades residuales Facultad de disponer (puede hipotecarlos, en garantía…) Facultad de hacer mejora en los bienes *Límite de no alterar la sustancia y la forma Tiene como obligación asumir las reparaciones extraordinarias Tiene como obligación a pagar las que gravan capital 3 4. Extinció, liquidació i defensa Causas de Extinción: S’extingeix per les causes generals d’extinció, i per les causes específiques següents: ✓ Muerte del usufructuario ✓ La renuncia del usufructuario ✓ Perdida de la cosa ✓ Cuando vence el plazo o condición (condición resolutoria) ✓ La consolidación (si el objeto del usufructo es un bien mueble) Els efectes de l’extinció són:
 -Els objectes tornen al nu propietari
 -Contractes celebrats per l’usufructuari queden extingits -Cancel·lació de les garanties prestades 5. Usdefruits especials: de boscos i de plantes; usdefruits de diners i de participacions en fons d’inversió No entra a examen!!! 6. Els drets d'ús i habitació: règim jurídic comú. Dret d’ús. Dret d’habitació Los derechos de uso y de habitación atribuyen el derecho a poseer y utilizar un bien ajeno (derecho de uso) y a ocupar una vivienda (derecho de habitación).
• El derecho de uso comporta el derecho a poseer y a utilizar una cosa ajena de acuerdo con su naturaleza y <<de manera suficiente para atender las necesidades del usuario y su familia>>.
• El derecho de habitación comporta el derecho de ocupar el inmueble a <<la parte necesaria para atender a las necesidades de vivienda del titular y de las personas que conviven con él>> 4 Es caracteritzen per la seva semblança amb l’usdefruit, però amb aquests drets: • Cobreix únicament les necessitats
 • No es poden transmetre
 • No són exigibles la totalitat de les despeses en comparació amb l’usdefruit, per la menor disposició dels béns Constitució del: o Dret d’ús: sobre persones físiques o jurídiques.
o Dret d’habitació: sobre persones físiques.
Extinció del dret d’ús i d’habitació: ➢ resolució judicial ➢ finalització de la necessitat (el dret no s’extingeix, queda en suspens) ➢ finalització del termini.
7. El dret d’aprofitament parcial: concepte. Constitució i règim jurídic. Extinció Concepte. Constitució i règim jurídic El dret constituït a favor d’una o més persones simultàniament o successivament en virtut del qual se’ls atorga la facultat d’extreure unes determinades utilitats d’una finca aliena” -La seva utilitat és transmetre l’ús i gaudi de la finca a una persona concreta, no a una finca.
 -Els drets d’aprofitament parcial es pot constituir per qualsevol títol -Es poden establir a una o a diverses persones simultània o successivament, i la durada pot ser concreta o indefinida. El temps màxim és de 99 anys, i si no es fixa s’entén que és per 30 anys.
-S’ha de constituir per escrit i només és oposable a tercers si s’inscriu en escriptura pública.
-El contingut del dret d’aprofitament serà el que genera el títol i el que han pactat les parts -Normalment, té les facultats d’ús i gaudi, podent obtenir la part dels fruits -És un dret alienable i hipotecable
 5 Extinció: -S’extingeix pels motius de l’usufructuo amb les adaptacions que convinguin, o passats 20 anys el dret és redimible.
*També es pot posar que el termini per ser redimible sigui de 60 anys o de la vida d’una persona.
6 ...