Organització gènica, expressió i regulació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología + Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Umukie Bosch Altimiras Microbiologia Organització gènica, expressió i regulació La transcripció i la traducció són simultànies. El seu mRNA és policistròmic, té més d’un gen al mRNA.
Tenen regió nuclear diferenciada (menys electrodensa, clara).
Els gens implicats a la mateixa funció es transcriuen junts i es tradueixen junts. Es troben un al costat de l’altre. Tenen un sol procés de transcripció i traducció.
Plasticitat: Expressen uns gens i reprimeixen uns altres.
Gens constitutius: Codifiquen per components de la cèl·lula. Funcions per sempre.
Gens no constitutius: Codifiquen per components que són necessaris en certs moments.
Organització gènica Operó: Gens relacionats i una mateixa regulació. Es bloquegen per no expressar-les amb una proteïna repressora. Es transcriuen a la vegada.
Operó lactosa: Quan hi ha lactosa però no glucosa. Els gens estructurals són: -galactosidasa, permeasa i transacetilasa. Els elements de control són: Promotor, operador. Gen regulador: proteïna repressora. Inductor: lactosa.
La lactosa només entra per una proteïna transportadora a la membrana. Aquesta proteïna es forma perquè la repressió no és completa.
La repressió també la provoca la glucosa, actua com a repressora, contràriament a la lactosa.
Glucosa absent: La Adenilciclasa s’activa i forma AMP cíclic (cAMP), aquest s’uneix a la proteïna CAP inactiva.
Un cop unida la proteïna, la CAP s’activa. Aquesta s’uneix al DNA en el seu lloc d’unió i aquesta proteïna just en aquest lloc fa que el promotor pugui ser reconegut per la RNA polimerasa.
Si hi ha glucosa i lactosa, la inducció no és suficient i no es duu a terme. És a dir que la regulació no depèn només de l’inductor sinó també del repressor.
Operó triptòfan: Conjunt de gens que codifiquen a la síntesi implicada a la formació del triptòfan.
Trobem mutacions que alteren enzims que esdevenen no funcionals, o alteren el gens que codifiquen per l’enzim. Esdevenen Trp-. Els enzims deixen de ser funcionals si la cèl·lula té Trp en el medi, ja que no són útils. És contrari a l’operó lactosa. Quan no hi ha Trp al medi, la RNA polimerasa s’uneix i permet la síntesi. El propi Trp és el que reprimeix la síntesi.
La presència del Trp és el pròpi repressor.
Quan hi ha nivell de Trp elevats, només es tradueix la zona de RNA atenuat.
El genoma dels bacteris es representa amb un cercle i es marquen les regions que ens interessen.
Regulons: Conjunt d’operons regulats per una proteïna reguladora i una de repressora. Operons distribuïts en diferents regions però regulats per igual.
-Sistema SOS: Evita la transcripció dels gens mutats. Repara el DNA danyat per radiació. Està reprimit i s’activa quan s’exposa a la llum UV. Últim recurs, pot generar mutacions. Reparació de doble cadena per recombinació.
-Reversió directe: un mutagen ha causat modificacions en una base del DNA i s’arregla.
-Reparació de cadena senzilla: s’elimina una base o tot un fragment d’una cadena.
S’utilitza la motlle per reparar per escissió.
Tots estan reprimits per la proteïna LexA i es regula a ella mateixa. La proteïna que activa el sistema és la RecA.
En condicions normals, la LexA reprimeix totes les formes de reparació del DNA, la pròpia LexA i la RecA, però es parcial.
Quan la cèl·lula està exposada a la llum UV, el DNA es fragmenta per diferents punts. La RecA reconeix els extrems i canvia de conformació. La LexA desapareix per l’activitat proteasa de la RecA, la LexA es troba unida a tots els gens que reparen el DNA.
LexA augmenta a mesura que es va reparant el DNA.
Modulons: Xarxes d’operons regulats per una mateixa proteïna reguladora, però cadascun té la seva pròpia també.
Estimulons: Els operons responen junts coordinadament a un estímul. Està format per regulons i modulons.
...