Tema 1:bases didàctica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura didàctica de la matèria i l'energia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: bases de la didàctica -Què vol dir didàctica? -Què ensenyar? S’han d’ensenyar conceptes com la materia, l’energia, la interacció, els ecosistemes, l’organisme i conceptes transdisciplinars com l’espai, el temps, el canvi, l’evidència… Es busca una ciència escolar que ensenya a pensar i ajuda els nens i nenes a construir un model que els sigui útil per interpretar els fenòmens naturals del món i els seus canvis i per fer prediccions.
Tenint en compte el currículum, s’han d’observar unes consideracions pel seu desenvolupament a l’hora d’ensenyar ciències. S’ha de tenir en compte la metodología, ja que a partir de l’anàlisi de situacions que motiven als alumnes, se’ls estimula a: -Formular-se preguntes -Expressar els seus punts de vista La transformació d’aquestes idees inicials (concepcions alternatives) en d’altres que estiguin més fonamentades en el coneixement actual (models teòrics) requereix un treball que afavoreixi la seva evolució al llarg dels cicles (modelització).
-Per a què ensenyar? Ensenyem ciència per aconseguir que la població tingui una correcta alfabetització científica per a tenir més i millors recursos per a fer front a la vida.
Ensenyem didàctica de la matèria, l'energia i la interacció per fomentar una actitud positiva davant de les ciències i donar recursos per a ensenyar-les(metodologies i continguts) per formar mestres de ciències el més complets possible que treballin en equip.
Al principi només s'ensenyava ciència als homes. La ciència només l'estudiaven les persones que anaven a continuar estudiant ciències, la resta no tenia accés a ella. Quan els russos posen en orbita el primer cohet, els americans es planteen ampliar el coneixement de la ciència. Amb la IIGM fa que a nivell de ciència, la societat vulgui conèixer més sobre la ciència i saber l'ús que se li dóna perquè afecta als ciutadans i fa canviar la forma de veure l'ensenyament de les ciències. A partir d'aquí es comença a generalitzar la ciència als països més avançats.
La ciència no és objectiva, no és neutre i això ens permet veure que va avançant i depèn del concepte sociopolitic al que es trobi en el moment.
Constructivisme sociocultural (Vigotsky) Entén l'aprenentatge de les ciències com a procés social, una construcció del coneixement com a construcció de significats compartits, té molta importància el llenguatge, etc.
La ciència cerca interpretar les experiencies que tenim del mon fisic i transmetre aquestes interpretacions amb un llenguatge apropiat.
Això ens porta a la construcció cultural del coneixement (Arcà, Guidoni i Mazzoli) Aquesta construcció del coneixement cientific es desprèn de l'experiencia (vivència de la realitat), mitjançant el pensament (raonament) i el llenguatge (forma de representar).
-Com ensenyar? Actitud correcta i bona disposició. Aquesta actitud condiciona els continguts segons com el mestre sent la ciencia ja que en funció de com entenc la ciència, utilitzaré una metodologia o una altra a l'aula.
Raons per realitzar treballs pràctics: 1. Motiven l'alumnat 2. Coneixement vivencial dels fenòmens.
3. Il·lustren la relació teoria-pràctica.
4. Ajuden a la comprensió dels conceptes i dels models.
5. Experiencia en el maneig d'instruments de mesura.
Tipus de treballs pràctics En funció de l'objectiu principal que es pretén aconseguir: 1. Experiències: obtenir una familiarització perceptiva amb els fenòmens/observacions.
2. Utilitzar tècniques/procediments: per aprendre determinats procediments i destreses.
3. Experiments (protocol): per comprovar relacions de variables 4. Investigacions: Per donar als estudiants l’oportunitat de treballar com fan els científics resolent problemes.
Com s'ha de fer un experiment? 1. Què tinc: enumeració d'objectes, materials...
2. Què faig: descripcio de procediment de la practica 3. Què passa: descripcio d eles observacions efectuades 4. Per què passa: justificacio de les observacions efectuades a partir de la teoria.
Fases en una investigación de recerca 1. Plantejar el problema 2. Hitòtesis 3. Deduccions 4. Experiment 5. Resultats 6. Conclusions (comunicació de resultats) es fa la interpretació dels resultats.
...