Tema 9. El sistema judicial de les comunitats autónomes (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret constitucional I
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 9 SISTEMA INSTITUCIONAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 1. Principi d’autoorganització de les CCAA n Principi d’autoorganització: capacitat per a l’establiment i regulació de les pròpies institucions d’autogovern n Expressió del principi d’autonomia n Contingut necessari de l’Estatut d’Autonomia - Art. 147.2.c) CE: “Denominació, organització i seu de les institucions autònomes pròpies” establiment i regulació de les pròpies institucions n Competència que totes les CCAA podien assumir d’es d’un principi - Art. 148.1.1 CE: “Organització de les seves institucions d’autogovern” n Límit al principi d’autoorganització institucional: art. 152.1 CE només aplicable a les CCAA que van aconseguir l’autonomia per la “via ràpida” - Assemblea Legislativa n elegida per sufragi universal n segons un sistema de representació proporcional, que asseguri la representació de les diverses zones del territori - Consell de Govern n amb funciones executives i administratives - President n elegit per l’Assemblea, d’entre els seus membres n al qui correspon la direcció del Consell de Govern (govern), la suprema representació de la respectiva Comunitat, i l’ordinària de l’Estat en aquella fa de nexe entre l’estat i la seva comunitat n El President i els membres del Consell de Govern seran políticament responsables davant l’Assemblea n El límit de l’art. 152.1 CE és només aplicable a les CCAA de “via ràpida” (art.
151 CE) n Tendència a la homogeneïtat institucional - Acords Autonòmics de 1981 aquest serà el model que adoptaran tots els estatuts d’autonomia posteriors 2. Sistema institucional de Catalunya n Generalitat de Catalunya n Art. 2.1 EAC: “La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya” reuneix el conjunt d’institucions d’autogovern n Art. 2.2 EAC: La Generalitat està integrada per: n Parlament n Presidència de la Generalitat n Govern n Altres institucions que estableix el capítol V del títol II A. Parlament n Art. 55-66 EAC n Reglament del Parlament de Catalunya, de 22 de desembre de 2005 n Representa el poble de Catalunya (art. 55.1 EAC) n Estructura unicameral n Composició (art. 56.1 EAC): n n Mínim de 100 i màxim de 150 diputats n Legislatura 4 anys n Elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret Sistema electoral (art. 56.2 EAC) a Catalunya porta controvèrsia n Representació proporcional, que asseguri la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya n Llei electoral: majoria de 2/3 parts dels diputats, en una votació final sobre el conjunt del text n DT 2ª manté la vigència de la DT 4º de l’EAC 1979 DT=disposició transitòria n Circumscripció: província n Repartiment d’escons: Barcelona-85, Girona-17, Lleida-15, Tarragona-18 conseqüència: el valor del vot d’un ciutadà de Bcn es el doble de dèbil que el d’un de fora de Catalunya, a Bcn calen el doble de vots per aconseguir un diputat n Autonomia parlamentària (art. 58 EAC) n Autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària n El Parlament elabora i aprova el seu reglament, aprovat per majoria absoluta dels diputats n Estatut dels parlamentaris n Inviolabilitat no es pot exigir responsabilitat per les opinions emeses en exercici de les seves funcions n Immunitat parcial: només poden ésser detinguts en cas de delicte flagrant (inexistència de suplicatori) n Fur especial: TSJ o TS, segons si els fets són comesos dins o fora del territori de la CA n Funcions (art. 55.2 EAC): n Exerceix la potestat legislativa n Aprova els pressupostos de la Generalitat n Controla i impulsa l’acció política i de govern n Altres (art. 61 EAC): n Designació de senadors n Elaboració de proposicions de llei per a presentar-les a la Mesa del Congrés dels Diputats n Interposició del recurs d’inconstitucionalitat B. President (art. 67 EAC) n Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern no ho especifica l’Estatut, sinó aquesta llei, que segueix clarament el model constitucional. Es el president del parlament qui fa la proposta per un president que ha de formar part dels membres del parlament.
n Funcions n n n Representativa: n Representació suprema de la Generalitat n Representació ordinària de l’Estat a Catalunya Direcció de l’acció de govern És elegit pel Parlament d’entre els seus membres: votació d’investidura (art.
4 Llei 13/2008) C. Govern n n Composició (art. 68.2 EAC) n President n Conseller Primer (o Vicepresident, Llei 13/2008) n Consellers Els membres del Govern són de lliure designació i cessament pel President de la Generalitat n Funcions (art. 68.1 EAC) n Direcció de l’acció política i l’administració de la Generalitat establiment dels objectius i els medis per a assolir aquests objectius.
n Funció executiva i aplicació de les lleis n Potestat reglamentària D. Relacions Parlament i Govern n Sistema parlamentari: relació de col·laboració i control entre el parlament i el govern n Dret d’assistència dels membres del govern (art. 73.1 EAC) n Sol·licitud d’informació o compareixença dels membres del govern al parlament (art. 73.2 EAC) n Responsabilitat política del govern davant del parlament (art. 74 EAC) n n Moció de censura i qüestió de confiança (Llei 13/2008, art. 43 i 44) Facultat del president de dissolució anticipada del parlament (art. 75 EAC) E. Consell de Garanties Estatutàries n “Ve a ser el tribunal constitucional de catalunya” n Art. 76 i 77 EAC n Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries n Composició: n 9 membres (Llei 2/2009) n 2/3 parts a proposta del Parlament, per majoria de 3/5 parts dels diputats n 1/3 a proposta del Govern n Mandat de 9 anys n Renovació per terços cada tres anys Funcions (art. 76 EAC) n Vetllar per l’adequació a l’EAC i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat “com el TC a nivell d’Espanya”.
n Dictamen facultatiu: n Adequació a la CE dels projectes i proposicions de reforma de l’EAC n Adequació a l’EAC i a la CE: n Dels projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del parlament n Decrets llei sotmesos a convalidació del parlament n Projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern n Adequació a l’autonomia local dels projectes i proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel govern n Dictamen obligatori: n Abans de la interposició del recurs d’inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern n n Abans de la interposició de conflicte de competència pel Govern n Abans de la interposició de conflicte en defensa de l’autonomia local Els dictàmens tenen caràcter vinculant amb relació als projectes de llei i proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per l’EAC (art. 76.4 EAC) si considera que un projecte de llei al parlament vulnera els drets reconeguts a l’EAC sí que és vinculant i per tan caldrà modificar aquesta llei. El dictàmen es pot solicitar o no (es facultatiu) però un cop solicitat si es considera que vulnera els drets establerts a l’EAC es vinculant.
...