Nutrició parenteral (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 3

Vista previa del texto

Indicador   Informació   Mesura   Edat,  pes,  altura  i  sexe   Massa  Corporal   No  ens  dóna   informació  del  lloc   total   on  hi  ha  pèrdua.   Av(+)/  Incon(-­‐)   Càlcul   Índex   +Barat   +Ràpid   +Fàcil   +%Phabitual   (quanti)   -­‐Indica  TOTAL   Pes  ideal:     (Altura-­‐150)*0,75+50   %Pes  ideal:  (Pactual/Pideal)*100   %Pes  habitual:   (Pactual/Phabitual)*100   %Pèdua  de  pes:   (Phab.-­‐Pactual/Phab.)*100   PCT:  Pinçar  amb  calibrador  el  plec  cutani   en  braç  no  dominant   BFM:  Pes,  plec  tríceps,  plec  subescapular   %greix  corporal:  BFM/P.actual  *100   (CB):  Cinta  mètrica   (LBM):  Pes  total-­‐massa  grassa     (ICA):  Creatinina  excretada  per  orina  24h   pacient  /  Creatinina  excretada  per  orina   24h  persona  sana     Malnutrició:   Lleu-­‐>  85-­‐95%   Moderada-­‐>  75-­‐84%   Severa-­‐>  <75%     Massa  grassa   Indicador  de   Plec  tríceps  (PCT)   desnutrició   M.  Grassa  corporal  (BFM)   energètica  calórica   %greix  corporal:     Massa  magra   (muscular)   Indicador  de   desnutrició   d’atrofia.   Circumferencia  de  braç  (CB)   Massa  magra  corporal  (LBM)   Índex  creatinina-­‐altura  (ICA)     Nivells  plasmàtics   -­‐t1/2  llarga   -­‐poc  sensible   +precoç   +útil  per   seguiment   +T1/2  curt  (10   dies)   +Més  sensible   -­‐Variacions  de   Fe:  Falseja     +T1/2  cuer  (3   dies)   +Més  sensible     Albúmina   Indicador  de   desnutrició  per   síntesi  de   proteïnes  del   fetge.   Transferrina   Nivells  plasmàtics   Prealbúmina   Nivells  plasmàtics   disminueixen  quan  el  seu   aport  plasmàtic  es  disminuït.     Plasmàtic   Limfòcits  totals     Indicador  de   immunosupressió   relacionada  amb  la   desnutrició           Comparació  valors   estàndards   ICA,  desnutrició:     Normal:80-­‐100%   Lleu:  60-­‐80   Moderat:  40-­‐60   Sever  <40   Desnutrició:   Normal:  3,6-­‐4,2  g/dl   Lleu:  3-­‐3,5   Moderada:  2,5-­‐2,9   Severa:  <2,5   Desnutrició   Normal:  250-­‐300  mg/dl   Lleu:  150-­‐249   Moderada:  100-­‐149   Severa:  <100   Desnutrició   Normal:  15-­‐40  mg/dl   Lleu:  10-­‐14   Moderada:5-­‐9   Severa:<5   Normal:  2000  linf/mm3   Linfopenia:   -­‐Lleu  1500-­‐2000   -­‐Moderada:  900-­‐1500   calòric-­‐proteica   -­‐Severa  >900   Test  d’al·lèrgies  (7  antigens)   Test  sensibilitat   cutània               Diametre  de  la  resposta  de  l’organisme     Indicador   Informació   Mesura   Índex  de  pronòstic   nutricional  (IPN)   Fórmula  de  mullen   Risc  del  pacient  a   patir  complicacions   post-­‐quirúrgiques  a   conseqüència  del  seu   estat  nutritiu.     Albúmina,  plec  cutani  del   IPN%=  158-­‐  (16,6*Alb)-­‐(0,78+plec)-­‐ tríceps  i  la  transferrina.     (0,2*TF)       Risc  a  patir   complicacions:   Baix=  <40%   Mig=  40-­‐49%   Alt=  >o  =50%     Calories  mínimes   que  necessita  un   individu.   Quantitat  de  N  que   need  el  meu  pacient   Pes,  altura,  eday   multiplicat  per  el  grau   d’estrès.     Nitrogen   Com  més  gran  GCB  (grau  calòric  basal)   major  és  el  factor  que  depèn  del  grau   d’estrès  (cremades,  malalties)    .   Naportat-­‐  Neliminat   Valor  positiu:  síntesi  de  proteïnes  (difícil)   Valor  negatiu:  dèficit  de  proteïnes  (cremats=   Valor  0:  equilibrat     Grau  estrès:   Baix:  1,3   Alt:  2,5   Aportació,  N:   2-­‐6g  dia:  adequat   -­‐2-­‐2:  equilibri   <-­‐2:  deficit   Requeriments   nutricionals   Despesa  calòrica   basal  (F´rmula   Harris-­‐benedict)   Balanç  nitrogenat   Càlcul   (s’elimina  la  reactivitat  xq   tarda  molt  en  donar   resultats)         Índex     NUTRIENTS   NUTRIENT   FUNCIÓ   FONT   Aigua   Necessitat  de   líquid   Aigua  en  funció  de   superfície  i  pes.   Hidrats  de   Carboni   Lípids   NECESSITAT   HAB.   35-­‐40   ml/Kg/dia   CASOS  ESPECIALS   Restricció  de  líquids:  Es  fa  a   pacients  amb  IC/síndrome  renal   oligurica  i  que  NO  estigui  sotmesa  a   diàlisi(es  pot  regular)   Reposició  per  pèrdues   extraordinàries:  Com  per  febre,   dispnea  es  fa  per  una  via  diferent  a   la  parenteral.   Proporcionen   Glucosa:  solucions   5,2  g/Kg/dia   Glucèmia  >130  mg/dl:  Administrar   energia   hipertòniques  (10-­‐20%)   insulina(dosi  en  funció  de   Fructosa:  solució  10%   glucpemia  i  aportació  de  glucosa).   Maltosa:  Solució  5%   Fructosa:  No  ens  estalviem  d’adm   Sorbitol/xilitol   insulina  xq  x  metabol.  aquesta  passa   a  glu.   Sorbitol:  no  en  intolerants  a  la   fru(passa  x  metabol)   Diabètics:  anar  amb  cuidado  però  SI   adm  glucosa.     Proporcionen   Oli  llavor  de  soja:  50   1-­‐2g/Kg/dia   Pacients  amb  dèficit  carnitina:   molta  energia   AGesencial+  50  linoleic.   Carnitina  transporta  AG  cadena   Barreges:    oli  soja+  ac.   llarga  a  dins  cèl·lula.  AG  cad.mitja   Caprílic  i  càrpic  (AG   no  need.  Per  això  es  dóna  una   cadena  mitja)   barreja.  Per  tant  si  hi  ha  dèficit     s’adm  carnitina.   Pacients  hiperlipidemia:  No  adm     Estabilitat   No  en  té   No  en  té   Emulsió  inestable:  depèn  de:   PH:  ha  de  ser  7,  solucions  glucosa(àcid)   no  adm  alhora-­‐>  solució  aa  efecte   tampó   composició  electrolítica:  cations   divalents  (Ca,  Mg)-­‐>   emulsificants(estabilitzants)   Temperatura   Temps  conservació:  +-­‐>  +  risc  inestb.     dd  ESTABILITZANTS(rovell  ou,   lecitina)  i  ISOTONITZANTS  (sorbitol,   glicerina).   Proteïnes     Plàstica   (síntesi  tx)  +   aport  de  N   Solucions  L-­‐aa   cristal·lins  :  50  aa   essencials/  50  aa  no   essencials   Sempre  adm  amb  HC  i   TG  (xq  faci  funció  plasti)   0,5-­‐ 1g/kg/dia   Vitamines   L’organisme   no  les  fabrica   SOLUCIONS   MULTIVITAMINIQUES:   Vit.  Hidrosolubles:  B,C   Vit.  Liposolubles:   A,D,E,K   -­‐             Vitamines   A   C   D  i  E   Riboflavina,  tiamina,   pirodoxina   B1   Àcid  Fòlic       Fotosensibilitat   IR:    50%  aa  essencials  50%  aa  no   ess.   Ihepatica/estrès  metabòlic  sever:   enriquit  aa  ramificats  empobrida  aa   aromàtics.     aa  essencials  en  nens  però  no  en   adults:  Histidina,  cisteïna,  arginina   Hidrosolubles:  eliminació  +  ràpida,   carències  en  manifest  més  ràpid   Liposolubles:  eliminació  +  lenta,   carències  en  manifest  més  lenta.   Oxidació   Abs  paret  vidre  i  plàstic     Degradació  presència   bisulfit  sodic   AA!:  efecte  favorable-­‐>  estabilitat  i   precipitació  del  calci.     La  solubilitat  disminueix:  +lipids+HC   Trp  el  més  làbil-­‐>  tèrbolesa  –  estb.   NO  S’ADMINISTRA  VIT  K,  B12,  ÀC   FÒLIC!,  degut  a  l’estabilitat-­‐>  s’adm   intramuscular   Adm  Vit  K   Adm  Vit  B12   Inestb  presència   nicotinamida   x   x     x     x       x     x     x   x         x                                   x         x       x   OLIGOELEMENT   FUNCIÓ   INCORPORACIÓ   PACIENTS   COURE   CROM   Biosintesi  de  la  Hb,  col·∙lagen,  elastina,  fosfolípids  SNC   Cofactor  de  insulina   Sí   si   SELENI     imprescindible       NP  llarga  durada/pacients  amb  pèrdues   GI/hipercatabolics   COBALT     No  (ja  s’adm  vit  B12)     FERRO     No     IODE   Funcionament  tiroides   No|poc  (cura  ferides)     ZINC   Regulador  sin.  Proteica  i  constituent  d’enzims   Si   Pèrdues  GI   MAGNÈSI   Dèficit-­‐>  pèrdua  pes,  anormal  creixement       Les  vitamines  i  els  oligoelements  s’administren  en  dies  separats  xq  junts  son  inestables   Electròlits     FUNCIÓ   FORMA   MAI   ESTABILITAT   Na   Mantenir  equilibri  hidric   Clorur  sòdic,  fosfat,  acetat   BICARBONAT   K   KCl,  fosfat,  acetat     Ca   Mantenir  equilibri  àcid-­‐base,   alteracions  cardiaques   Manteniment  ossos   Glucoronat  càlcic   CLORUR   Mg   SNC  i  sistema  CV   sulfat     Cl   Mantenir  equilibri  electrolític  +   NaCl   àcid-­‐base     Funcions  ATP   +metall   Alguns  rx  entre  ells:  cations  divalents  (Ca   i  Mg),  fosfat  i  bicarbonat-­‐>  a  nivell  pràctic   és  important  CALCI  I  FOSFAT   -­‐Formació  fosfat  càlcic  (precipitat):   Por  ser  immediat(blanc)  o  posterior  quan   esta  emmagatzemat  (cristal·∙lí,  no  es  veu   a  simple  vista).     -­‐PH:  5,4  ja  que  predominara  el  FOSFAT   CALCIC  MONOBÀSIC  (més  soluble).   P         ...