3. Dia 08/03/2016 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de recerca en comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/03/2016
Descargas 51
Subido por

Descripción

Sessió 03: Segona part del tema 02
Professor: Ricardo Carniel

Vista previa del texto

Carme Rocamora i Seguí Mètodes en Recerca de Comunicació Tema 2/2. El procés d’investigació i les seves etapes Abans de començar aquesta part del tema on abordarem hipòtesis, variables i experiment, és necessari esclarir uns quants conceptes: • • • Formulació d’hipòtesis: plantejar un possible supòsit una cosa que donaríem per bona però que hi ha confirmar.
Variables: elements que diferencien un conjunt d’elements. Les variables en un grup fan que dins un grup hi hagi individus diferenciats.
à Variable i hipòtesis van plegades L’experiment: tècnica d’investigació en l’àmbit de les ciències socials 1. Formulació d’Hipòtesis Idea per aplicar en el nostre projecte, havent pensat en els objectius i preguntes d’investigació plantejades. Les hipòtesis podrien ser les possibles respostes a les preguntes que formulem.
Han de ser probables (s’han de poder provar pràcticament) per veure si verifiquem o no la hipòtesis. S’han d’aprovar o rebutjar, però normalment s’aproven més que es rebutgen ja que la intuïció porta a que les hipòtesis siguin confirmades i no rebutjades (això no vol dir que sigui erroni fer-ne de rebutjades).
1.1 Característiques: • • • Pas imprescindible entre teoria i pràctica Determinen la resta del projecte S’han de demostrar 1.2 Tres elements que han d’estar en una hipòtesis • • • Unitats d’anàlisi: individus, mitjans, productes... Les unitats que analitzarem en la investigació.
Principals variables: aquelles variables més definitòries i més importants Enllaç o termini de relació entre les unitats i les variables Exemple: Variables: hores i número de llibres Enllaç/termini: com més, menys Formulació: oposició Carme Rocamora i Seguí Mètodes en Recerca de Comunicació 1.3 Formulació de les hipòtesis Tipus de formulació: Ø Oposició: posar en oposició dos elements: Com més un element, més l’altra...
Ø Paral·lelisme: el mateix tipus de formulació però no hi ha oposició: A menor...menor.
Ø Relació causa efecte: la falta d’un element contribueix a que passi a un altra. No és una proporció de quantitat com “ a més, menys” sinó un efecte d’una causa Ø Recapitulació: relació causa-efecte però amb moltes més variables.
(Causa-molts efectes) Ø Interrogació: molt similar a les preguntes, però que la pregunta ja indica la possible resposta Qualitat i condicions d’una hipòtesi ben formulada • Resposta probable • Claredat conceptual • Ha de ser operacional • Generalitat i especificitat • Preferència empírica comprovable i refutable 2. Variables Propietats que poden variar en relació al conjunt que estem analitzant. Hem de tenir clar el que són per a formular les hipòtesis.
Bàsicament les variables estan formada per valors. En una enquesta cada pregunta és una variable i les possibles respostes són els valors: VARIABLE a) Valor b) Valor c) Valor 2.1 Sistema de variables: • • • • • Propietat Sistema de mesura Conceptualització i operativització Valors i categories Element bàsic de les hipòtesis 2.1 Classificació de les variables 1. Segons la seva escala de mesura: 1. Nominal: tipus de variable en que els seus valors o possibles respostes no estableixen un ordre/jerarquia. No és donar valor, ni preferència. Per tant la categorització no comporta preferència ni predomini.
Carme Rocamora i Seguí Mètodes en Recerca de Comunicació 2. Ordinal: estableix elements d’ordre o jerarquia. Un valor és més ampli que altre.
Escala (Interval/Raó): tant interval com raó pretenen que els valors siguin espais.
3. Interval: No hi ha 0 absolut però és una temperatura (0 absència de la propietat).
VARIABLE a) Valor 15-18 b) Valor 19-21 4. Raó: la diferència amb l’interval és que existeix un 0 absolut, i és perquè aquesta propietat és inexistent: Pes 0 és que no pesa.
à Interval i raó doncs, són espai temporal, però en interval valor 0 no vol dir nul sinó un valor (existeix la temperatura 0).
2. Segons el paper que compleixen en la recerca Si prenem l’afirmació “Segons les hores que es dediquen a les xarxes socials es llegeixen més o menys llibres” 1. Independent: causa “les hores dedicades a xarxes socials 2. Dependent: efecte, conseqüència (dependent a la causa) “es llegeixen més o menys llibres” à Les variables han de ser exhaustives i excloents. Cada valor ha d’excloure l’altre. També exhaustiva, és a dir que les qüestions que plantegem abasteixin totes les possibilitats que hi ha 3. L’experiment 3.1 Característiques: • • • • Experimentació Explicativa Millor mètode per determinar la causalitat Variables i manipulació de variables 3.2 Procés • • • • • Grup experimental i grup de control Pretest Variable dependent i variable independent Estimulació experimental Postest Experiment de Milgram En aquest experiment podem observar com canvia un experiment si es manipulen les variables.
L’element d’autoritat és en aquest experiment el doctor, i si no hi hagués ningú Carme Rocamora i Seguí Mètodes en Recerca de Comunicació el resultat seria diferent (la gent possiblement no picaria i per tant hi hauria una modificació de la variable). Si la variable es modifica també canvia el resultat. (Per tant doctor, descarregues són variables).
Aquest tipus d’experiment s’utilitza en varis àmbits d’estudi: es reprodueix una situació real on es mesuren certs elements: les causes i els efectes (uns elements derivats d’aquells utilitzats).
L’experiment s’utilitza en varis àmbits d’estudi. Es reprodueix una situació real on es mesuren certs elements: les causes i els efectes. Uns elements derivats d’aquells utilitzats.
Variables de control: verificar el que ja s’havia fet. Verificar si tot està en el seu lloc ...

Tags: