1.6. Transcripció i edició - L'edició de documents, exemple (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Paleografía y Diplomática
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 29/05/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

INFORMACIONS  TIPOLÒGIQUES   En  vendes  à  El  preu  se  sol  fixar  en  numerari,  seguint  el  sistema  carolingi,  i  concretament  en   sous  i  diners  (solidos,  denarios)  à  1  lliura  =  20  sous,  1  sou  =  12  diners     1.8.L’EDICIÓ  DE  DOCUMENTS:  EXEMPLE     L’EDICIÓ  DE  DOCUMENTS   A  l’hora  de  descriure  el  document,  hem  de  preguntar-­‐nos:   • • • • • Qui  el  va  escriure   A  qui  va  adreçat   Quan  es  va  escriure  i  on   De  que  parla   o Autor   o Destinatari   o Assumpte   o Dates   o Tipologia   A   de   servir   per   fer   després   un   resum   del   contingut   (regest),   una   de   les   tasques   importants  a  l’hora  d’editar  un  document.     Document  2:     FITXA:   Autor:  Aspiris,  prevere   Destinatari:   Ranló,   vescomtessa   [de   Conflent]   (Entre   claudators   perquè   ho   hem   deduït,   tot   el   que   deduïm   es   possa  entre  claudàtors]   Assumpte:  venda  d’una  Vinya   Tipologia:  Contracte  de  compra-­‐venda   Data:  974  maig  7       REGEST   1) Estil  directe:  quan  comencem  amb  el  nom  de  l’autor  à  més  recomanable.   Venda.  Aspirs,  prevere,  ven  a  Ranló,  vescomtessa  [de  Conflent],  una  vinya  que  té  per  compra   en  el  suburbi  d’Elna   té   la   signatura   pergamí   número   93,  a  la  vall  de  Conflent,  dins  els  confins  de  la   vil·∙la  Estoer,  en  el  lloc  dit  “figulos”,  per  l’equivalent  de  tres  sous.   (Autor,  disposició,  destinatari  i  objectcte  o  assumpte)  (autor  ven  destinatari,  que  es  ven,  lloc  i  preu)   2) Estil  indirecte:  comença  per  la  tipologia  i  es  redacta:   Venda   feta   per   Aspirs,   prevere,   a   Ranló,   vescomtessa   [del   Conflent],   d’una   vinya   que   té   per   compra  en  el  suburbi  d’Elna,  a  la  vall  del  Conflent,  dins  els  confins  de  la  vil·∙la  Estoer,  en  el  lloc   dit  Figulos,  pel  preu  de  tres  sous  in  rem  ualentem.     TAULA  DE  TRADICIÓ  (Tota  la  informació  sobre  la  gènesi  i  tradició  documental  es  recull  aquí)  (A   à   ORIGINAL,   a   à   Copies,   i   el   que   més   importa   es   ex   A.   –   b,   perquè   indica   de   quina   de   les   originals  s’ha  extret)  (aquest  s’ha  publicat  dues  vegades,  i  s’han  fet  dos  còpies)   A. La  Seu  d’Urgell,  AC.,  perg.  Núm.  93  (),  (144  x  353  mm.),  bon  estat  de  conservació.  Al   dors:  <<de  Astover>>  (s.XIII-­‐XIX)  (aques  pergamí  fa  referencia  al  lloc  s’Astoer)  (el  segle   es  refereix  al  tipus  de  lletra)   B. C.  BARAUT...     ...

Tags: