Examen tipo 2 (15 reguntas) - con respuesta (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Salut Pública i Comunitària
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 87

Vista previa del texto

PREGUNTES EXAMEN I - SALUT PUBLICA 1- Via de contaminació atmosfèrica mes freqüent: a. Respiratòria b. Digestiva c. Dèrmica d. Metabòlica 2- Perquè es produeix la pluja acida? a. Reacció diòxid de sofre amb monòxid de carbó b. Reacció diòxid de sofre amb h2o c. Reacció triòxid de sofre amb h2o d. Reacció diòxid de nitrogen amb h2o 3- Quines son les persones mes afectades per la contaminació ambiental? a. Gent gran b. Dones c. Nens d. No hi ha diferencies 4- La roba tacada de sang son residus tipus: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5- En quina de les següent NO s’utilitza el rentat de mans amb solució alcohòlica: a. En la tècnica d’esterilització b. Abans d’atendre al pacient c. Després d’atendre al pacient d. En totes 6- El soroll es considera perillós a partir de: a. 130 Db b. 85 Db c. 40 Db d. Mas de 200 Db 7- De les següents respostes, assenyali la que es considera una creença a. Mal d’ull b. Coneixements transmesos per via oral c. Actituds front salut i malaltia d. Coneixements científics 8- La carta de Otawa sobre promoció de la salut (1986) estableix: a. La necessitat d’uns prerequisits per la salut b. La necessitat d’augmentar la recerca biomèdica c. La necessitat de disminuir la natalitat d. La necessitat d utilitzar noves tecnologies 9- El model educatiu del Empowerment es caracteritza perquè: a. Accepta que perquè un pla terapèutic tingui èxit es necessari q s’adapti als objectius del pacient b. El poder de decisió l’ostenten els professionals sanitaris c. Es dona mes poder a la família del malalt d. La major responsabilitat de les cures recau en la família del malalt 10- El conjunt de recursos que una comunitat destina per preservar i millorar la salut individual i col·lectiva es denomina a. Atenció sanitària b. Sistema sanitari c. Salud publica d. Totes son certes 11- Quin d’aquets factors intervé en el desenvolupament dels models sanitaris a. Cures alternatives b. Evolució del concepte de salut c. Renda per capità d. Cap es certa 12- En quin tipus d’hepatitis el malalt pot tenir hepatomegàlia? a. Hepatitis a b. Hepatitis b c. Hepatitis c d. Totes son certes 13- Un PPD positiu per si sol que ens indica? a. Malaltia tuberculosa b. Infecció tuberculosa c. Infecció i malaltia tuberculosa d. Que la persona esta immunològicament preparada per no infectar-se 14- Quina d’aquestes afirmacions es certa? a. La infecció vírica afavoreix la sobreinfecció bacteriana b. Els virus son mes grans que els bacteris c. Els virus de la grip es molt estable d. Les diarrees no son causa de mortalitat 15- En la infecció pel VIH es denomina “PERIODE FINESTRA” : a. Augment ràpid d’anticossos b. L’observació d’una carga viral alta c. El temps q transcorre des de el contagi fins que es detecten anticossos d. De la infecció fins que es diagnostica sida.
...