Tema 7. El personal de l'Administració de Justícia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Procesal I
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 4

Vista previa del texto

TEMA 7: EL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 1. ELS RECURSOS HUMANS Personal jurisdiccional - jutges i magistrats Personal de la oficina judicial als despatxos, estan al carrec del jutge.
- secretari judicial: ma dreta del jutge - cos de gestió procesal i administrativa - cos de tramitación procesal i administrativa - cos d’auxili judicial Personal extern persones que tenen uns coneixements que no té el jutge, coneixements i recolzament extern que el secretari judicial i altres tampoc li poden donar - Policia judicial - Metges forenses - Metges del Registre Civil - Institut Nacional de Toxicologia i Ciències forenses - Institut Nacional de Medicina i Seguretat del Treball - Cos de traductors i intèrprets 2. ELS JUTGES *Qui exerceix la jurisdicció? - Jutges i magistrats de la carrera judicial - Magistrats suplents, temporals, jutges de pau i substitutes. No integren la carrera judicial, son llicenciats en dret excepte els dos últims: jutges de pau i substituts.
Hi ha diferents jutges, alguns integren la carrera judicial que alhora tenen 3 categories: -Magistrat del tribunal suprem (tb magistrats del trib sup de justicia) -Magistrat -Jutge La principal diferencia es el sou que cobren. Tots els daquestes tres categories han de ser llicenciats en Dret.
*Qui pot ser jutge? - Espanyol, major d’edat, llicenciat en dret (excepte jutges de pau i substituts), no incapacitat.
- Oposició lliure + curs al centre de selecció i formació de jutges: això només els que integren la carrera judicial.
*Incapacitats - Impedits física o psíquicament: persona amb cadira de rodes pot ser jutge perfectament perquè no l’afecta per a exercir la jurisdicció, però els que impedeixin realitzar la seva feina.
- Condemnats, processats o inculpats per delicte dolós: no pots ser nomenat jutge si en aquell moment estas siguent processat o si has resultat culpable. Si has tingut un proediment abans no passa res.
- No estan en ple exercici dels seus drets civils: ex: si has sigut declarat ludopata i dilapides el teu patrimoni.
*Incompatibilitats - Amb altres activitats professionals: advocat, procurador, funcionari, sindicat... incompatibles amb les feines remunerades excepte professor d’universitat i activitats literàries.
- Per raons de parentiu: en un mateix tribunal no hi poden haver dos jutges casats o en situació de convivència. Si cada un està en una sala diferent, no passa res. Parents de fins a segon grau per afinitat o consanguinitat tampoc podrien estar junts.
No et pot unir una relació de parentiu daquests tipus amb els advocats i procuradors que normalment exerceix en aquell tribunal.
Haver exercit com a advocat o procurador ens els dos anys anteriors al nomenament com a magistrat (en la mateixa població).
Si la família té importants interessos econòmics en aquella població petita, no es pot exercir de magistrat o jutge.
*Prohibicions - No poden pertànyer a partits polítics o sindicats - No poden felicitar o censurar a institucions públiques: s’ha de mantenir al marge - No pot acudir a reunions que no siguin judicials: no es pot reunir “oficialment” per discutir si el psoe està governant bé o no - Implicar-se en processos electius: sortir a la tele dien q votarà a x.
Com se seleccionen? *Ingrés: - Oposició lliure + curs a l’escola judicial - Concurs de mèrits (entre juristes de reconeguda competència) més de 10 anys exercint.
- Especialitats per als Jutges de Pau proposats per l’ajuntament, respectats al poble - Concurs per provisió temporal (6 mesos, 1 any...) es per desatascar un tribunal si hi ha molta feina.
*Promoció: mitjançant concurs Cursets d’especialització, antiguitat, examens...
Drets i deures dels jutges Deures professionals i jurisdiccionals Drets professionals i jurisdiccionals Deures jurisdiccionals: -Exercir la jurisdicció: jutjar i executar allò jutjat Deures professionals: -Prendre possessió del càrreg en el termini previst -Fidelitat a la Constitució i lleialtat a la corona -Obligació de residir allà on exerceixen la jurisdicció -Deure de secret professional Drets professionals: -Poden estar en associacions judicials, que serien l’equivalent als sindicats -Dret a la retribució (€) -Dret de respecte -Dret de portar determinada indumentària -Dret a promocionar -Dret a la jubilació Drets jurisdiccionals: -Independència judicial: cada jutge/magistrat pot dictar la sentència com vol -inamobilitat: només poden ser jubilats, separats..
-Immunitat: només pot ser detingut si hi ha una ordre judicial o pillat con las manos en la masa (delicte flagrant) 3. EL PERSONAL DE L’OFICINA JUDICIAL Secretari -Cap de l’oficina judicial cada vegada tenen més poder “judicial”, no dicten sentències però sí que tenen funcions semi jurisdiccionals (ja que els jutges van colapsats) tot el que es “gestió” va a parar al secretari cada vegada més -Funcionaris -Tasques: · Dirigeixen el personal de l’oficina · Fe pública judicial · Documentació de les actuacions: acrediten el que ha passat a les vistes, aixequen acta · Donen compte de les activitats de les parts controlen · Impulsen el procediment terminis · Custodien els expedients: pèrdua de documentsàresponsabilitat seva · Elaboren l’estadística judicial D’aqui avall només cal saber el que diu aqui, no ampliar amb el llibre Altre personal -Cos de gestió processal i administrativa: gestionen la tramitació del procediment, el secretari l’inicia i ells el gestionen. Ex: documentar els embargaments (=tipus de mesura cautelar) Com s’ha embargat? Quan? -Cos de tramitació processal i administrativa: elaboren les cèl·lules (papers) per fer les tramitacions.
-Cos d’auxili judicial: feina del dia a dia, buscar els expedients, els mostren quan se’ls hi demana. El cos de tramitació redacta les notificacions, però el cos d’auxili es qui les entrega. També posen ordre a la sala si el jutge ho demana.
4. EL PERSONAL EXTERN Aporten coneixements científics que li manquen al jutjat o donen el recolzament de caràcter tècnic al jutjat.
-Policia judicial: no és un cos apart, es qualsevol cos a nivell estatal, CCAA, municipal que estan a les ordre del jutge i del ministeri fiscal. Sobretot operen en l’àmbit penal: circumstàncies del delicte i les persones que l’hagin comès. Qualsevol policia es policia judicial en el moment en que es posa a les ordre del jutge.
-Metges forenses: violació? Quan ha mort? Com? -Metges del Registre Civil: fan l’informe xex: persona amb discapacitat, ho està realment? Menor (17 anys) vol l’emancipació, el metge ha de fer el reconeixement.
-Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses: “CSI”, informes de substàncies.
-Institut Nacional de Medicina i Seguretat del Treball: la màquina ha caigut sobre el treballador.
-Cos de traductors i intèrprets: tradueixen o comproven que les traduccions siguin correctes.
5. LA IMPARCIALITAT DEL PERSONAL S’aplica al jutge i a tot el personal -Causes relatives al cas concret -Motius (art. 219 LOPJ), relacionats · Amb l´objecte del pleit · Amb la relació Jutge / parts o defensors Dos jutges no poden estar en el mateix tribunal si estan casats mai, però en el cas concret poden donar-se altres relacions també.
-Com es fan valdre? · Abstenció: el jutge s’abstén.
· Recusació: si no ho fa, se’l pot recusar, les parts, el ministeri fiscal, el responsable civil etc.
6. ES POT EXIGIR RESPONSABILITAT ALS JUTGES? -Com a funcionari: responsabilitat disciplinària el consell general del poder judicial ho controla i pot impedir-li al jutge exercir durant un temps.
-Com a jutge: · Responsabilitat penal per delicte: deixar-se sobornar, tardar expressament a resoldre per afavorir una de les parts, etc.
· Responsabilitat civil per dol o culpa: s’ha d’abonar la indemnització si es causa un dany.
7. RESPON EL SISTEMA? Si el jutge s’equivoca, l’estat respon per ell, clar que sí.
-L’administració de justícia és un servei públic -Art. 121 CE i 292 i ss LOPJ -Responsabilitat patrimonial de l’Estat per danys avaluables econòmicament i individualitzats -Causes que la generen: · Error judicial: per exemple has anat a la presó i ets innocentà se t’abona una quantitat per aquest patiment.
· Funcionament anormal · Presó preventiva injusta · Per dol o culpa dels jutges ...