Preguntes conceptuals de camp magnètic (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 18/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Preguntes conceptuals de camp magnètic 1. Suposem que tenim un fil conductor pel que circula una intensitat de corrent I. Si apropem una brúixola al fil conductor, aquesta: (a) No es veurà afectada pel corrent.
(b) Apuntarà en direcció perpendicular al fil.
(c) Apuntarà en direcció paral.lela al fil.
I (d) Apuntarà directament al fil 2. El següent dibuix mostra un fil conductor llarg que ha estat enrotllat i que va de A a B, i un altre fil conductor curt que va de C a D seguint una línea recta. Suposem que hi ha un corrent elèctric circulant de A a B i un altre de C a D (suposem que hi ha alguna font de f.e.m.). Degut a les esmentades corrents, el fil CD experimenta una certa força. Suposem ara que canviem els dos corrents de sentit, circultant, per tant, de B a A, i de D a C. La força que experimenta el fil CD: (a) També canviarà de sentit.
A B (b) Serà la mateixa que abans de canviar el sentit del corrent.
C (c) Desapareixerà (d) Tindrà una direcció perpendicular a la que tenia abans de canviar el sentit del corrent D (e) Tindrà una direcció diferent a l’esmentada anteriorment 3. Si un corrent elèctric d’intensitat I circula a través d’un fil conductor sotmés al camp magnètic de la figura, el fil conductor: N (a) No experimenta cap força.
I S (b) Experimenta una força cap amunt.
(c) Experimenta una força cap avall.
4. Si ara col·loquem una espira per la que circula la intensitat de corrent I dins del mateix camp magnètic, aquesta espira: (a) Rotarà en la direcció de les agulles del rellotge.
(b) No rotarà, donat que la suma neta de les forces sobre l’espira és zero.
(c) Rotarà en la direcció contrària a les agulles del rellotge.
I 5. Suposem el dispositiu que mostra la figura constituit per un fil conductor mòbil vertical i dos fils conductors horitzontals fixes conectats a una bateria de tal manera que pels fils circula un corrent I, i immers dins d’un camp magnètic uniforme B. Si suposem que el fil conductor mòbil parteix del repós, quina serà la seva velocitat en funció del temps? Ι d Ι v? + B Ι 6. L’imant de la figura (esquerra) es mou cap a l’espira. Quin serà el sentit del corrent induit en l’espira? Hi haurà alguna força o parell de forces sobre l’espira? Es mourà l’espira? Estudiar el mateix cas però amb l’imant en repòs i l’espira allunyant-se de l’imant (figura dreta).
S N v S 7. Considera els circuits de la figura de la dreta. Què passarà al circuit 2 en quant es tanqui el circuit 1? I quan el tornem a obrir? Indicar el sentit del corrent en tots dos circuits per a cadascun dels casos.
v N 1 2 R1 R2 + - 8. Suposem el dispositiu que mostra la figura on el fil conductor mòbil de l’esquerra es mou a una velocitat constant v0. Calcula la fem induida en el circuit i la força a la que està sotmès el fil mòbil.
d v0 B R ...