Model preguntes examen (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Dret Laboral
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

1.- Explica el règim jurídic del contracte per obra o servei determinat Causa: Para la realización de una obra o servicio, con autonomía y sustantividad dentro de la actividad de la empresa, con duración limitada pero incierta.
Ejemplo: Una universidad que recibe una subvención y contrata a investigadores durante un tiempo incierto, cuando acabe esta actividad que durará dos o tres años, se acabará el contrato.
Requisitos Formales (Sino los cumplimos habrá una presunción del temporal al indefinido): - Formalización por escrito.
Comunicación al SPE (Servicio público de empleo) (10 días).
Debe precisarse suficientemente el tipo de obra o servicio, la duración y el trabajo a desarrollar.
Duración: La duración máxima es de 4 años con la ampliación (3 años (por ley) o 12 meses más que pudiesen fijarse por convenio colectivo). En caso de que se superasen pasaría a ser contrato indefinido.
Indemnización: El trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio.
(Si la duración es superior a un año, se requiere una antelación mínima de 15 días (una denuncia, preaviso de que acaba el contrato), si no cumples esto, se considerará incumplimiento, indemnización por todos los días de preaviso que se te han olvidado comunicarle al trabajador).
2.- Explica quins són els drets i els deures del treballador en una relació laboral.
Els treballadors tenen com a drets bàsics: Treball i lliure elecció de professió o ofici./ Lliure sindicació./Negociació col·lectiva /Adopció de mesures de conflicte col·lectiu./Dret de vaga/Dret a reunió/Informació, consulta i participació en l’empresa.
En la relació laboral, els treballadors tenen dret a: La ocupació efectiva/ A la promoció i formació professional en el treball, inclosa la seva adaptació al lloc de treball, així com el desenvolupament de plans i accions formatives per afavorir una major empleabilitat./ A no ser discriminats directa o indirectament per raons de sexe, estat civil, edat, racisme, ni tampoc per raons de discapacitat./ A la seva integritat física i una bona política de seguretat i higiene/ respecte a la seva intimitat i la seva dignitat/ a la percepció puntual de la remuneració pactada.
Deures laborals del treballador: Complir amb les obligacions del seu lloc de treball, de conformitat a les normes, bona fe i diligència. / Observar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin. / Complir les instruccions del empresari./ No concórrer amb la activitat de l’empresa.
3.-Explica les diferències entre un trasllat i un desplaçament (mobilitat geogràfica).
- Trasllat: Implica un canvi de residència (obligació). Quan en un període de 3 anys, hagis d’estar fora de la teva residència habitual més de 12 mesos (més d’1any).  És bastant definitiu. Té més garanties pel treballador. Amb el trasllat és en l’únic dels casos, un treballador pot acatar la mesura o dir no m’interessa i te’n dus una indemnització (recessió indemnitzada del meu contracte) Indemnització: 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats.  (El mateix per causes objectives).
- Desplaçament: Implica un canvi de residència (obligació) És temporal!!. Per tot lo que sigui menys del temps del trasllat es considerarà desplaçament. (Quan duri menys de 12 mesos). Té menys requisits. (No hi ha indemnització) 4.- Quan es pot acomiadar disciplinàriament a un treballador/a i quin és el procediment que s’ha de seguir? Basat en un incompliment greu i culpable (intencionalitat).
Faltes repetides i injustificades d’assistència, Indisciplina o desobediència, Ofenses verbals o físiques, Actuar de mala fe i amb abús de confiança, Discriminació continuada en el rendiment, Toxicomania i embriaguesa, Abús (acoso) per racisme, discapacitat, orientació sexual, etc.
El primer que hem de fer seria una comunicació escrita amb les causes, els fets i les dates en que tindrà efectes. Si l’acomiadament es realitza sense causes, l’empresari pot realitzar un altre acomiadament en un termini de 20 dies. (en aquest cas l’empresari posarà a disposició del treballador els salaris corresponents dels dies intermedis).
El jutge podrà declarar l’acomiadament procedent, és a dir acredita l’incompliment al·legat per l’empresari i per tant el treballador no tindria dret a cap indemnització. El podria declarar nul si hi hagués discriminació o violació del drets fonamentals i la conseqüència seria la readmissió immediata del treballador i el pagament dels salaris no percebuts. O el podrien declarar improcedent, en aquest cas l’empresari tindria 5 dies per decidir readmetre al treballador (amb els salaris de tramitació) o pagar-li la indemnització màxima (33 dies/any de servei de 12 a 24 mensualitats). En el cas que fos un representant legal o delegat sindical ell decidiria entre les dues opcions, i ens els dos casos rebria els salaris de tràmit.
5.- Quin és el nombre de treballadors afectats en un acomiadament col·lectiu? - 10 treballadors en empreses de menys de 100.
10% entre empreses de 100-300 treballadors.
30 treballadors en empreses de + de 300.
Totalitat de la plantilla, sempre que el número de afectats sigui + de 5 treballadors.
...

Tags: