Examen Final 01/06/2013 (sin soluciones) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Xarxes
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Xarxes 1 de Juliol de 2013 Curs 2012 – 2013 Prova Final de Validació Puntuació: exercici 1: 1 punt; resta: 1,5 punts.
Duració: 90 minuts.
1. Indiqueu quines xarxes resulten al dividir la xarxa 1.1.0.0/18 en 4 parts iguals.
Per cada xarxa resultant indiqueu quina és la seva adreça de broadcast.
Xarxa Adreça de broadcast 2. Dibuixeu una internet que sigui coherent amb les taules d’encaminament mostrades. En el vostre dibuix poseu totes les adreces IP i noms d’interfície dels routers i hosts que hi apareguin, així com els identificadors de les xarxes.
Taula del router 10.0.0.1 Destí 11.1.1.1/32 13.0.0.2/32 10/8 11/8 0.0.0.0/0 NextHop * * * * 13.0.0.2 Interface eth1 eth1 eth0 eth0 eth1 Taula del host 10.0.0.2 Destí NextHop Interface 10/8 * eth1 0.0.0.0/0 10.0.0.1 eth1 3. Un host A ha obtingut una adreça IP per part de un servidor DHCP B. Dibuixa l’intercanvi de missatges entre el host i el servidor quan: a) A demana una renovació de la seva adreça IP.
b) A fa un alliberament (release) de la seva adreça IP.
4. Els datagrames següents han arribat al host B. Noteu que “Dades” vol dir la mida del camp de dades del datagrama, és a dir, la longitud total menys la capçalera IP.
a) Dibuixa el/s datagrama/es que B pot reconstruir només a partir dels datagrames indicats a dalt, especificant el valor dels seus camps.
b) Digueu quin/s va/n ser com a mínim el/s MTU utilitzat/s en el/s datagrama/es que s’ha/n pogut desfragmentar: Si el/s datagrama/es reconstruït/s conte/nen un segment TCP. Digueu quin/s va/n ser el/s MSS utilitzat/s per construir aquest/s segment/s, pel cap baix: 5. Descriu l’intercanvi de segments en una connexió (amb establiment inclòs) entre A:x i B:y iniciada i finalitzada (abruptament) per A, en què B envia 120 bytes i A no envia dades. Tingues en compte les següents restriccions: Protocol: Comença: Acaba (abruptament): Seq. Inicial de A: Seq. Inicial de B: MTU: Finestra de A: Finestra de B: Mètode finalització: Bytes enviats per A: Bytes enviats per B: TCP A A 100 500 160 100 100 Reset 0 120 Src Dst Seq Ack Flags Data size 6. Dos hosts A i B estan separats per un router R. Dibuixeu les tres trames (nivell 2) que es veuran a la xarxa que comparteixen R i B quan A envia un primer datagrama a B. No tingueu en compte la resolució de noms. Pel camp de les dades indiqueu totes les adreces de qualsevol tipus que s’hi trobaran. Feu servir la notació 𝑴𝑨𝑪𝑿 i 𝑰𝑷𝑿 per l’adreça física i lògica de X.
7. Respon a es següents preguntes tipus test donant la millor resposta possible.
(1) En un Sistema Autònom, a) poden conviure dos IGP, com ara RIP i OSPF.
b) els Routers Interns parlen BGP entre ells.
c) el Router Frontera ha de ser conegut per tots els seus hosts.
d) el Router de Frontera anuncia les seves xarxes internes.
(2) En una petició DNS iterativa a) poden haver dos registres MX en un AAAA.
b) el servidor pot donar la resposta, o dirigir cap a un altre servidor.
c) el servidor sempre donarà la resolució sol·licitada.
d) no hi ha diferència d’una recursiva si la resposta no està en la base local.
(3) Un router sempre fragmentarà un datagrama a) si té el bir More Fragments activat.
b)si el seu MSS és insuficient per a contenir les dades del datagrama.
c) si el MTU és més petit que la longitud del datagrama, incloent-hi les capçaleres.
d) si el bit DF no està activat i el MSS < MTU (4) Si fem una AND entre una adreça IP i la seva màscara de xarxa obtindrem a) l’adreça de broadcast d’aquella xarxa b) una adreça IP de la xarxa assignable a un host.
c) l’identificador de la xarxa.
d) cap de les anteriors.
(5) La finalització ordenada connexió TCP, a) té 3 passes b) pot fer-se en 1, 3 o 4 passes c) pot fer-se en 3 o 4 passes d) ha de fer-se en 4 passes d’una (6) Un Internet eXchange Point o Punt Neutre, a) canvia dades entre protocols d’encaminament diferents.
b) forma part integrant de la infraestructura d’Internet.
c) facilita la connexió entre Routers Interns de diferents SA.
d) afavoreix la interconnexió de SA en un mateix àmbit geogràfic.
(7) La MAC address d’un host de destinació a) serà coneguda a priori pel host origen.
b) serà determinada pels routers intermitjos.
c) la coneixerà el router final fent servir RARP.
d) s’obtindrà amb ARP per qui tingui al host de destinació en lliurament directe.
(8) Els missatges ICMP d’error a) s’envien sobre UDP amb checksum activat per a evitar més errors.
b) contenen capçaleres del datagrama que ha ocasionat l’error.
c) s’envien en datagrames IP que podrien generar altres errors ICMP.
d) són missatges de nivell d’aplicació.
...