autoevaluador 2 (2015)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 23/02/2015
Descargas 45

Descripción

autoevaluador de bioquimica

Vista previa del texto

Seminari Bioquímica 2: L’ACIDESA DE LES DISSOLUCIONS AQUOSES I EL pH. BIOMOLÈCULES ORGÀNIQUES: GLÚCIDS I LÍPIDS PREGUNTES 1) Què és i què ens indica el pH d’una dissolució? El pH és una mesura de l'activitat dels ions d'hidrogen en una solució (H+). Altrament dit, és una mesura d'acidesa o acidosi.
En les dissolucions el pH mesura la concentració d'aquests ions.
2) Què és el pKa d’un àcid i el pKb d’una base? Què ens indiquen aquests dos paràmetres? El pKa és la força que tenen les molècules de dissociar (és el logaritme negatiu de la constant de dissociació d'un àcid dèbil). Un àcid serà més fort com més petit és el seu pKa.
El pKb és la força de les molècules de dissociar (d’una base dèbil). Una base serà més forta com més petita sigui la seva pKb.
3) Perquè considerem que el pH neutre té un valor igual a 7? El pH neutre té un valor igual a 7 perquè l’escala de pH occila entre 0 – 14 i el valor que es troba just al mig es el 7.
4) Quan es diu que una dissolució és àcida? i bàsica? És àcida quan el seu pH es menor que 7.
És bàsica quan el seu pH es major que 7.
5) La majoria d’aliments i begudes de la nostra dieta té un pH: c) neutre 5) Cita alguns residus del metabolisme cel·lular de caràcter àcid i alguns de caràcter bàsic Residus metabòlics àcids: àcid úric, creatinina, urea...
Residus metabòlics bàsics: 6) Com es mesura el pH d’una dissolució aquosa? pH = -log [H3O+] 7) Indica el pH fisiològic dels següents fluids i anomena l’àcid o la base responsable en cada cas.
sang venosa: 7,36 a 7,42 CO2 (àcid) sang arterial: 7,36 a 7,42 CO2 (àcid) suc gàstric: 1,5 a 2,0 suc pancreàtic: 7.6 a 8.2 orina: 8,0 suor: aproximadament 5,0 (fins a 8,0 en homes i 7,0 en dones).
llàgrimes: 7 a 7,4 saliva: 5,5 a 7,9 9) Què es un tampó? Perquè necessitem un tampó a la sang? Compostos d’H+ que impedeixen els canvis ràpids de pH i que transformen els àcids i bases forts en dèbils.
Perquè no pateixi canvis de pH.
Preguntes test amb una sola resposta possible 10) Desprès de comprendre els següents conceptes bioquímics: àcid gras, saturat, mono i poliinsaturat, essencial, icosanoide, podràs respondre la següent pregunta: En general els àcids grassos monoinsaturats: a.
tenen varis enllaços covalents dobles a la cadena alifàtica b.
són essencials c.
són precursors de icosanoides en els processos inflamatoris d.
tenen un nombre parell de carbonis amb un grup carboxil en un extrem e.
a, b i d són correctes 11) Coneixent la nomenclatura delta i omega dels àcids grassos, tindràs en compta el nombre total de carbonis de la molècula i la posició del carboni de la última insaturació per poder contestar la següent pregunta: Assenyala l’àcid gras de la categoria omega6: a.
20:5 àcid eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoico b.
22:5 àcid docosa-7,10,13,16,19-pentaenoico c.
22:6 àcid docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoico.
d.
20:4 àcid eicosa- 5,8,11,14-tetraenoico e.
16:0 hexadecanoic 12) Per contestar aquesta pregunta has de conèixer els diferents components moleculars de cada classe de lípid: Relaciona cada lípid amb els seus components moleculars(amb fletxes o associant lletra i nombre): a. diacilglicerol 7 b. fosfoacilglicerol 1 c. glucoesfingolípid 8 1. alcohol glicerol, 2 àcids grassos, fosfat, alcohol colina 2. alcohol gras i 1 àcid gras 3. polímer de unitats de isopré d. fosfoesfingolípid 6 e. cera 2 f. carotens 3 g. àcid biliar 4 h. icosanoide 5 4. nucli esteroide substituït 5. derivat oxigenat d’àcid gras poliinsaturat de 20C 6. ceramida, fosfat i alcohol etanolamina 7. alcohol glicerol i dos àcids grassos 8. esfingosina, àcid gras i galactosamina 13) Estudiant l’estructura, composició, classificació i funció de les lipoproteïnes plasmàtiques podràs assenyalar la única resposta falsa: a. Són agregats de proteïnes i lípids que transporten aquests últims a través de la sang b. Tenen estructura de micel·la amb un nucli de lípids apolars i una coberta de lípids amfipàtics i proteïnes c. Es classifiquen segons la seva densitat que varia en funció de la proporció entre lípids i proteïnes d. Els quilomicrons són les lipoproteïnes de major densitat i volum i transporten els lípids sintetitzats pel fetge a partir de l’excés de nutrients.
e. formen part de les proteïnes plasmàtiques 14) Relaciona cada lípid amb la seva funció: a. triacilglicerol 2 1. estructural com a component de les membranes b. fosfoacilglicerol 1 2. reserva energètica en cèl·lules adiposes c. glucoesfingolípid 1 3. protector d’epitelis superficials d. fosfoesfingolípid 1 4. molècula missatgera (hormona) d’acció paracrina o e. cera 3 autocrina f. carotens 6 5. detergent o emulsionant dels lípids de la dieta g. àcid biliar 5 6. provitamina h. icosanoide 4 15) A partir de la D- galactosa anota la fórmula estructural de a) l’isòmer especular o enantiòmer L-Galactosa b) un isòmer epímer a triar entre les hexoses i c) l’isòmer anòmer -D-Galactosa d’aquest monosacàrid D-Galactosa a) L-Galactosa b) D - Fructosa 16) El midó: a.
és un polisacàrid de reserva en els vegetals.
c) -D-Galactopiranosa b.
c.
d.
e.
és una barreja d’amilosa, homopolímer lineal i amilopectina, ramificat el monosacàrid reprtitiu és -D-glucopiranosa els enzims -amilasa salival i pancreàtica hidrolitzen els seus enllaços Oglucosídics tot lo anterior és cert 17) El polisacàrid constituït per un sol tipus de monosacàrid repetitiu es diu: a.
Osa b.
Homopolisacàrid c.
Heteròsid d.
Conjugat.
e.
a i b són certes.
18 Comenta la diapositiva 24 de la presentació dels glúcids en la que es representa esquemàticament la fisiopatologia del dèficit de lactasa, temporal o permanent.
Amb un dèficit es produeix una disminució de l’absorció dels gasos i també d’àcid làctic. Això provocarà que també disminueixi la recàrrega de líquid que afavoreix a tenir restrenyiment i també disminuirà els moviments peristàltics la funció dels quals és l’absorció dels nutrients.
...

Tags: