Pràctiques legislació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 11
Subido por

Descripción

Apunts de les pràctiques de legislació, matèria que entra el primer parcial

Vista previa del texto

chichibabin per unybook PRÀCTIQUES DE LEGISLACIÓ • Dispensació a la oficina de farmàcia Per què utilitzem recepta? Per garantir la seguretat del pacient, garantir el control de la medicació, correcta prescripció i dispensació i per ajustar el grau de control al risc del medicament com per exemple psicòtrops i estupefaents, ECM.
Regulació de la recepta mèdica: RD 1718/2010, 17 desembre, divideix en SNS i recepta privada. Recepta SNS electrònica o en paper, privada “electrònica” o en paper.
La recepta mèdica és el document de caràcter sanitari normalitzat i obligatori mitjançant els quals els metges, odontòlegs, podòlegs legalment facultats, prescribeixen als pacients per a la seva dispensació per un farmacèutic o sota la seva supervisió o en altres establiments sanitaris autoritzats.
L’ordre de dispensació hospitalària és per pacients no ingressats, és el document de caràcter sanitari, normalitzat i obligatori per a medicaments que exigeixin una particular vigilància.
L’ordre de dispensació és un document de caràcter sanitari, normalitzat i obligat pels quals els professionals, infermers, facultats individualment, indiquen o autoritzen (no diagnòstic, inici de tractament) amb els requisits que reglamentàriament s’estableixi.
La recepta de sanitat pública només serveix per un medicament, un envàs per recepta, la recepta privada si pot prescriure per més d’un medicament o envàs per recepta.
En ordres de dispensació en comptes de prescriptor posa infermer/a amb dades d’identificació, codi d’acreditació i en prescripció s’ha de posar el codi de denominació del protocol/guia.
Les receptes són vàlides a tot el territori nacional i poden ser de treballadors en actiu o familiars (color verd) o pensionistes (color vermell), tipus de malaltia comuna o d’accident laboral (tot i que aquesta última no ha circulat gaire).
• Dades del medicament: - Denominació del principi actiu - Nom comercial (i justificació ús) - Dosificació, forma farmacèutica - Lactants, nens, adults (si s’escau) - Via o forma d’administració (si s’escau) - Format: nº unitats/envàs - Nº envasos - Posologia (nº unitats per toma, freqüència toma, durada del tractament) chichibabin per unybook chichibabin per unybook • Dades del prescriptor: - Nom i cognoms - Dades contacte directe (telèfon, email) - Població i adreça - Nº col·legiat - Especialitat mèdica - Signatura normal o electrònica • Recepta mèdica: actuació del farmacèutic - Durada del tractament (3 mesos o 6 de llarga durada) - Comprovarà totes les dades, inserirà la recepta al SIFARE i la firmarà electrònicament - Anotació al llibre receptari de les receptes de formules magistrals, psicòtropes, estupefaents, ECM.
En el cas del Servei Català de Salut el farmacèutic no ha de firmar ni passar el segell, però si és de mútua o privada si cal o si és de fora. Aquí s’introdueix i es firma electrònicament al SIFARE, per això no cal.
En receptes públiques la farmàcia se les queda fins a final de mes i es cobren als 30 dies, es donen al SCS per a cobrar. En privades es segella i es firma i s’arxiva durant 3 mesos.
• Llibre receptari: - Data de dispensació - Número de registre - Prescripció (si és fórmula magistral cal posar composició amb principi actiu i excipients) - Nº envasos o unitats - Nom i cognom, nº col·legiat del prescriptor - Codi identificació o DNI pacient - Observacions • Recepta mèdica específica: - No finançats pel SNS, arxivar la recepta 3 mesos.
• Recepta electrònica A Catalunya el pacient ha d’anar amb el full de medicació activa i la targeta sanitària. A la recepta posa les dades i el codi del pacient, el codi de barres de seguretat i la informació per a la farmàcia. Es pot prescriure un o varis medicaments i principis actius d’acord uns intervals de tractament que no podran ser superiors a un any.
El sistema permet que el farmacèutic bloquegi la dispensació si s’observa existència d’errada o alerta de seguretat, s’avisa telemàticament al prescriptor.
chichibabin per unybook • COPAGO, aportació Parats llarga duració o perceptors de pensions no contributives Renta inferior a 18000€ Renta 18000€-100000€ Renta superior a 100000€ MUFACE, MUJEJU, ISFAS (mútues de funcionaris, jutges i militars) ACTIU 0% PENSIONISTA 0% 40% 50% 60% 30% 10% límit 8,23€ 10% límit 18,52€ 60% límit 61,75€ 30% • Aportació reduïda (cícero, punt negre) - Grups ATC de aportació reduïda - Productes sanitaris d’aportació reduïda - Medicaments finançats per malalts de SIDA - 10% PVP IVA, aportació màxima 4,24€ • Substitucions en la dispensació - Són de caràcter excepcional: desproveïment, necessitat urgent en la dispensació.
- S’han de fer per un medicament de menys preu, mateixa composició, forma farmacèutica, via d’administració, dosificació.
- Queden exceptuats d’aquesta possibilitat de substitució els medicaments que determini el Ministeri de Salut per raó de les seves característiques de biodisponibilitat i estret rang terapèutic.
• Medicaments no substituïbles - Medicaments biològics (insulines, bioderivats, vacunes, medicaments biotecnològics).
- Medicaments considerats d’estret marge terapèutic excepte quan s’administren per via intravenosa.
- Medicaments ECM.
- Medicaments de l’aparell respiratori (via inhalatòria).
• Visat RD 618/2007, per el que es regula el procediment per l’establiment, mitjançant el visat, de reserves singulars a les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments.
Necessiten visat els medicaments d’ús hospitalari (llevat de situacions excepcionals, no es poden dispensar en OF), de diagnòstic hospitalari, ECM, medicaments que indiqui l’AEMPS per qüestions de seguretat o limitació per a determinats grups de població de risc, medicaments que es financen només per determinades indicacions o que tinguin aportació reduïda en funció del tipus de pacients. La recepta porta caputxó.
chichibabin per unybook • Psicòtrops Marc legal: Conveni sobre substàncies psicotròpiques de Viena, de 1971 i RD 2829/1977, 6 d’octubre, BOE 16 novembre.
- Receptes de psicòtrops: s’han d’arxivar (àmbit privat) dos anys, fórmula magistral tractament màxim per a 10 dies, un envàs per recepta, no pot contenir altres prescripcions.
- Gestió de la dispensació: s’ha d’anotar la prescripció al llibre receptari, fórmules magistrals (la substància en el llibre de comptabilitat de estupefaents), la substància s’ha d’adquirir mitjançant vals, no es necessiten vals per l’adquisició de medicaments psicotròpics, es distingeixen pel símbol .
• Estupefaents Marc legal: Conveni internacional de Nova York 1961 i llei 17/1967 actualitza la legislació espanyola adaptant-la al conveni internacional. Llista estupefaents conveni de Nova York: - Llista I: dispensables amb recepta oficial d’estupefaents (morfina, fentanil i petidina).
- Llista II: dispensables amb recepta mèdica ordinària (codeïna, folcodina).
- Llista III: dispensables amb recepta mèdica, són preparats amb opi en una proporció <0,2% de morfina.
- Llista IV: prohibits de la llista I (heroïna i cannabis).
LLISTES I II III IV PSICÒTROPS Prohibits ESTUPEFAENTS (Morfina, fentanil) Prohibits (heroïna, cannabis) O annex/relació - Recepta Marc legal: RD 1675/2012, les receptes les faciliten els serveis de salut a través dels col·legis de metges. Venen en talonari i numerades, DNI del malalt, prescripció i quantitat en lletres, un medicament per recepta, màxim tractament per a 3 mesos i només 4 envasos.
• Gestió de la dispensació - Llista I: anotació a la recepta del DNI de qui retira la medicació, llibre de comptabilitat d’estupefaents, anualment hem d’enviar uns impresos amb el moviment d’estupefaents, receptes 5 anys arxivades.
- Llista II: medicaments industrials de recepta mèdica i llibre receptari, fórmules magistrals de recepta mèdica, llibre receptari i llibre de comptabilitat d’estupefaents.
Adquisició d’estupefaents per l’OF amb vals de substàncies i medicaments de la llista I i substàncies de la II. Sense vals medicaments de la llista II. Al llibre de comptabilitat s’anoten estupefaents, medicaments i substàncies de la llista I, substàncies de la llista II, psicòtrops substàncies només, ECM.
...