Instrucciones Seminario 1 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducción a la Ciencia Pólítica
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 14/07/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

Introducció a la Ciència Política 2013-2014 Grau en Criminologia Seminari 1 La democràcia: concepte i classificació de països OBJETIU Aquest seminari se centra en el concepte de la democràcia i en els criteris utilitzats per classificar als països com a règims democràtics o no. Per això, s’examinaran algunes de les definicions més reconegudes en la ciència política, particularment la noció de poliarquia de Dahl. A partir d’aquests continguts teòrics s’analitzaran diversos casos pràctics.
ACTIVITATS 1. Fora de l’aula Lectura dels textos de Dahl i Przeworski i elaboració d’un resum dels textos (d’un màxim de 1000 paraules). Els resums han de ser individuals i s’entregaran al professor a través de l’Aula Global. A l’Aula Global hi trobareu les instruccions necessàries per a la seva correcta entrega.
2. Dins de l’aula El seminari té dues parts, que es realitzaran en grups de 4 o 5 persones.
En la primera part es repassaran i discutiran els dos textos proposats en base a les següents preguntes: a) Quines semblances i diferències hi ha entre els dos conceptes de democràcia? b) Quines avantatges i inconvenients té la classificació de Przeworski respecte a la de Dahl? c) Per què resulta beneficiós un règim democràtic? En la segona part es repartiran casos d’estudi i els estudiants, en els grups prèviament creats, i tenint present els conceptes i criteris de classificació de la democràcia de Dahl i de Przeworski, hauran d’analitzar el règim polític del país proporcionat pel professor i hauran de respondre concretament a les següents qüestions: a) Es pot considerar aquest país com a una poliarquia? per què? b) Aplicant els criteris de classificació de Przeworski, arribeu a la mateixa conclusió (si el país és o no una democràcia) Els casos d’estudi són Veneçuela, Mèxic, Rússia i Iran. El professor proporcionarà copies impreses sobre cadascun dels casos d’estudi. Cada grup tindrà 30 minuts per treballar sobre el seu cas d’estudi i disposarà de 5 minuts per presentar a la resta de grups les seves conclusions.
MATERIALS Abans de la sessió (disponible a l’Aula Global): - Dahl, R., 1999. “¿Qué instituciones políticas requiere una democracia a gran escala?”, a R.
Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos. Pàgs. 97-115 (Capítol VIII).
1 Introducció a la Ciència Política 2013-2014 Grau en Criminologia - Przeworski, A. et al, 1996. “Las condiciones económicas e institucionales de la durabilidad de las democracias”, a La Política. Revista de estudios sobre el Estado y la sociedad, segon semestre. Pàgs. 105-108 (Apèndix).
Durant la sessió (disponible a l’Aula Global): - Documentació de cada país AVALUACIÓ (10% del total de la nota final) - Resum dels dos textos: 80% Anàlisi del cas i exposició a classe: 20% Criteris bàsics de l’avaluació: - Ordre, claredat i estructura en l’exposició escrita Adequació de les respostes als enunciats.
Claredat en la presentació de conclusions Adequació en el temps marcat per la realització de la presentació DATA D’ENTREGA En el seminari.
Algunes pautes per a l'elaboració d'un resum • Un resum (en aquest cas literari o de text) és la referència a un text en la qual s’hi estableix de què tracta, per la qual cosa és fonamental haver llegit amb deteniment el text i haver-lo comprès correctament.
• Després de la lectura detinguda dels textos i tornant sobre ells si és necessari, anotarem les idees principals del seu contingut. Apuntarem els eixos sobre els quals es desenvolupa l'argumentació del text, ja en siguin dos, tres o més, sempre i quant tinguem present que la idea principal d’un resum és poder-ne elaborar una aproximació breu –pensant que el possible lector no ha llegit el text complet i que hem de motivar-lo perquè ho llegeixi–. Així, hem de ser capaços d'extreure aquelles idees més importants de la lectura, aquelles que són realment essencials per a la seva comprensió i ser capaços de deixar de banda aquelles parts que no en són essencials.
• Tot resum s'inicia amb una breu “presentació” del text/textos que seran examinats: títol dels articles, autor/és, data de publicació i nombre de pàgines.
• Seguidament s'exposen els continguts del text/llibre/article, el o els temes del que tracta, els apartats en els que es divideix o si és el cas, els capítols. Un cop fet això es pot entrar directament a comentar les idees principals o eixos d'argumentació que desenvolupa l'autor en la seva obra.
2 ...