Tema 6. Cicle Comptable (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓ A LA CONTABILITAT FINANCERA TEMA 6. CICLE COMPTABLE Conjunt d’operacions que repetitivament es realitzen en cada exercici econòmic amb la finalitat de determinar el resultat i la situació econòmica i financera: OBERTURA A l'hora d'iniciar un nou cicle comptable o un “any comptable”, hem de traspassar els saldos de les comptes o partides de l'anterior cicle. En altres paraules, hem d'afegir saldos o “obrir” els comptes amb el valor que tenien l’any anterior.
En el llibre diari, anotem al deure tot l’actiu i al haver el passiu i el patrimoni net.
€ Caixa € Terrenys € Maquinària € Existències a Capital € Proveïdors € DESENVOLUPAMENT A partir dels saldos inicial, es van enregistrant als llibres els fets comptables que es produeixen.
TANCAMENT En el moment de finalitzar o acabar un exercici comptable, hem de deixar tots els comptes amb saldo zero per tal d'obrir-los correctament en l'exercici següent.
En primer lloc, comptabilitzarem una sèrie d´operacions per ajustar la situació econòmica i patrimonial (regularització existències, amortitzacions, etc.).
En segon lloc, tanquem tots els comptes d'ingrés o despesa amb la finalitat d'obtenir el compte de pèrdues i guanys. És a dir, traspassem els ingressos i les despeses al compte de pèrdues i guanys.
X€ Ingressos a PiG X€ Y€ PiG a Despeses Y€ Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com És necessari observar que al traspassar els ingressos al PiG aquest augmenta, i que al tancar les despeses el PiG disminueix. Per tant, si els ingressos són superiors a les despeses, obtenim beneficis; i en cas contrari l'empresa genera pèrdues.
En el cas que el compte de PiG sigui deutor i, per tant, l’empresa tingui un benefici, s’ha de pagar l’impost de societats (30%) i que permet obtenir el resultat d’exercici després d’impostos. L’empresa decidirà com repartir aquest benefici: dividends als accionistes, reserva, etc.
X€ Impost sobre benefici a H.P creditora per conceptes fiscals X€ Y€ PiG a Impost sobre beneficis Y€ Per últim, deixem tots els actius i els passius amb saldo zero (assentament de tancament) i procedirem a fer el balanç de situació final: X€ Passius a Actius X€ Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. EXERCICI N(tenir en compte en els assentaments que es NET!) 1. Import net de la xifra de negocis [Ingrés] Vendes – Dev. de Vendes – Rappels s/v – Descompte P.I. s/v 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs [I o D] Variació d'Existències o, al permanent, Diferències d'Inventari.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu [Ingrés] 4. Aprovisionaments [Despesa] Compres – Dev. de Compres – Rappels s/c – Descompte P.I. s/c 5. Altres ingressos d'explotació [Ingrés] Ingressos típics i habituals que NO formen part de l'activitat de l'empresa, com lloguers.
6. Despeses de personal [Despesa] 7. Altres despeses d'explotació [Despesa] Despeses típiques i habituals que NO formen part de l'activitat de l'empresa, com lloguers.
8. Amortització de l'immobilitzat [Despesa] Despesa per desgast de l'actiu no corrent. És irrecuperable.
9. Imputació de subvencions de immobilitzat no financer i altres [Ingrés] Subvencions rebudes per a l’immobilitzat.
10. Excessos de provisions [Ingrés] És una “menys despesa” i absorbeix la recuperació del valor de l'epígraf 11. És reveu l’amortització d’un edifici a 30 anys i hi ha un terratrèmol i ja no té valor.
11. Deteriorament i alienacions d'immobilitzat [I o D] El deteriorament és una amortització que no es pot preveure per causes alienes al desgast i és recuperable [epígraf 10].
L’alienació és el benefici o pèrdua derivada d'una venda d'immobilitzat material o intangible.
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ Tots els ingressos menys totes les despeses d’explotació.
12. Ingressos financers [Ingrés] Interessos i dividends a favor.
13. Despeses financeres [Despesa]Interessos en contra.
14. Variacions de valor raonable e instrument financers [I o D] Variació del valors de les accions a c/t.
15. Diferències de canvi [I o D] Diferencies dels tipus de canvi.
16. Deteriorament i alienacions d'instruments financers [I o D] RESULTAT FINANCER Tots els ingressos menys totes les despeses financeres.
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS Resultat d'Explotació + Resultat Financer Impost sobre beneficis Si no ens diuen l'import exacte, NO el calculem.
RESULTAT DE L'EXERCICI Resultat Abans d'Impostos – Impost sobre Beneficis ...

Tags: