Esquema Relacions Internacionals TEMA 2 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Profesor C.G.
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 14/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2: La societat internacional 1. Conceptes bàsics: -Sistema internacional: relacions humanes entre Estats en les quals les accions d’uns tenen un impacte en els altres. L’ordre és espontani, sense pacte ni conveni previs. -Societat internacional: conjunt de relacions humanes entre estats o altres unitats polítiques que tenen interessos comuns. L’ordre, en una societat internacional no és espontani sinó que és creat -Comunitat internacional: societat internacional + valors compartits entre els membres de les relacions (UE [no és internacional però és el que més s’hi apropa]) 2. Anarquia i ordre en la societat internacional -Anarquia entesa com a absència de poder (no hi ha una unitat central reconeguda pel sistema internacional). No entesa com a caos o desordre. -Ordre: patró de comportament humà orientat a l’obtenció d’objectius primaris i universals. (Hedley Bull) ·La limitació de la violència contra la integritat física. ·El respecte als compromisos adquirits. ·L’estabilitat de la propietat. -Ordre internacional: patró de comportament internacional orientat a l’obtenció d’objectius que són elementals, primaris o universals per la societat d’estats. (Hedley Bull) La preservació del propi sistema i de la Societat d’Estats. ·El manteniment de la independència (sobirania externa) dels Estats individuals. ·El manteniment de la pau, entesa com a absència de guerra entre els Estats membres de la societat internacional en tant que condició normal de la seva relació (tot i que supeditada en cccdeterminats moments a la preservació del propi sistema d’Estatsà El Consell de Seguretat de la ONU permet l’ús de la força entre nacions quant es necessari, és a dir, quan les accions d’un cccEstat posa en perill la preservació de la Societat Internacional. ·La limitació de la violència, que en la societat internacional es manifesta, per exemple, en la cooperació interestatal per a mantenir el monopoli de la violència i evitar així el seu ús per part de cccaltres grups. ·El manteniment de promeses, representant el principi de pacta sunt servanda (els acords es fan per ser complerts). ·L’estabilitat de la propietat amb el reconeixement dels Estats de les seves respectives propietats i el reconeixement mutu de la sobirania. 3.Estabilitat i canvi a la societat internacional - L’estabilitat és el fet que la major part dels actors respectin els fonaments de l’ordre la major part del temps. à principis bàsics de l’ordre internacional. Ordre no té res a veure amb justícia. - Canvi: de la societat internacional: quan els valors normes i institucions canvien i a més els objectius primaris i universals. / en la societat: canvien alguns valors i normes à no afecta a la base de l’ordre ni als objectius primaris i universals Els actors internacionals (segons la tipologia transnacional de Mansbach) Els elements de la societat internacional: - Actors: unitat del S.I. que té capacitat per mobilitzar recursos, per exercir influència i autonomia en la seva actuació. Pot ser individual o col·lectiva però té PODER. És un concepte relatiu ja que pot evolucionar al llarg del temps (EX: fins els anys 1970’ només es consideraven actors els estats). jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj - Estructura: distribució de poder entre les unitats.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj - Dinàmica: processos de cooperació i conflicte que articulen les relacions entre els actors. Els actors internacionals, (Marcel Merle) ·Estats ·Organitzacions intergovernamentals ·Forces transnacionals -Empreses multinacionals -Organitzacions no governamentals -Opinió pública internacional ·Actors Públics -Estat -Actor governamental no central -Actor governamental interestatal ·Actors Privats -Actor no governamental interestatal -Actor intraestatal no governamental -Individu ...