Programa Pacient Expert Catalunya (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura TIC
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 29
Subido por

Vista previa del texto

PROGRAMA PACIENT EXPERT CATALUNYA: NOU ENTORN EN SALUT:     S’intenta canviar el model, de paternalista a que el pacient busqui per sí mateix una manera per tal de millorar el seu estat de salut.
Model paternalista: era el professional el que deia el que tenia que fer el pacient amb el el seu problema Deliberatiu: és el pacient el que ha de buscar informació també perquè és el que pateix la patologia.
S’intenta deixar de parlar de patologia i parlar de persona UN NOU MODEL DE PACIENT:  Pacient més autònom, més informat (intenta contrastar la seva informació)     El pacient va a una consulta amb informació i el que fa és contrastar la informació amb el professional. I si no està conforme, ho torna a contrastar amb les noves tecnologies Les persones grans cada cop més utilitzen més les noves tecnologies Implicar a la persona amb les decisions clíniques: com més informació té la persona, més fàcil pel professional ja que col·laborarà més S’ha de promoure la autocura, ja que qui té la patologia o trastorn és la persona i no el professional COMPARTIR CONEIXEMENTS:   Clínics: - Diagnòstic - Etiologia de la malaltia - Pronòstic - Opcions de tractament - Possibilitats de resultats Pacients: - Experiència de la malaltia - Circumstàncies socials - Actituds enfront al risc - Valors - Preferències PROGRAMA PACIENT EXPERT CATALUNYA:           va néixer com un projecte Marc de les polítiques sanitàries Tothom pot fer aquest programa, i no només els de l’Institut català de salut.
Programa comunitari d’aprenentatge individual (cada persona aprèn d’altres) Fomenta la autocura de la persona, per tal que la persona pugui gestionar la seva salut Qui condueix les sessions no és un professional de la salut sinó una persona que té la mateixa patologia que els pacients que realitzen el programa És un xoc tant per les persones com per els professionals, que estan acostumats a dirigir a la resta de persones. Es tracta d’un professional observador El pacient expert no substitueix al professional sinó que només representa al grup de persones.
El pacient expert no ho ha de saber tot en aquell moment perquè no és un professional, sinó que si no sap respondre a una pregunta que li fan, ho resol amb els professionals i ho comunica a la següent sessió L’objectiu és arribar a les persones i que comparteixin informació    Disseny: - Identificació patologia - Identificació professionals sanitaris experts - Elaboració guia i material educatiu (1 any) - Indicadors i enquestes d’avaluació específiques - Formularis per a la recollida de dades - Prova pilot: s’ha d’acceptar i avaluar. Quan està avaluada, s’implanta a tota Catalunya - Base de dades única: tots els proveïdors utilitzen la mateixa base de dades Implantació: - Identificació referents PPE-CAT a nivell territorial - Implicació EAP: equip directiu i professionals - Identificació professionals sanitaris observadors - Cribatge de pacients - Formació professionals observadors - Selecció i formació Pacient Expert: els professionals són els que primer trien a uns quants que poden tenir el model de pacient expert (2 o 3) i el programa és el que acaba escollint el pacient expert del grup - Sessió Informativa Pacient - Constitució i inici Grup - Rigurositat metodològica Consolidació: - Compromís polític - Implicació de:  Equip directiu  Referents territorials  Professionals sanitaris observadors - Feedback observadors - Formació continuada Pacients Experts - Seguiment i suport als referents territorials de l’equip directiu del PPE-CAT - Inclusió Contracte programa  - Avaluació La metodologia el que ha de permetre és realitzar canvis precisos sense canviar tot el programa FACTORS CLAU D’ÈXIT DEL PROGRAMA PACIENT EXPERT:      Pacients: pacients experts i pacients Comunitats: comunitat, barri, líders comunitat Organitzacions: EAP, unitat hospital Associacions de pacients, responsables de salut Abans de instaurar el programa, s’ha d’informar a les diferents associacions que té la comunitat, barri, etc. per tal de no formar resistències perquè el que es vol és que PACIENT EXPERT:      Responsabilitzar-se de la malaltia i autocurar-se Participar en la presa de decisions informades Conèixer i identificar els símptomes i respondre davant d’ells Gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia Perfil ideal: persones que estan acostumades a participar en grups, habilitats de comunicació FINALITAT:    Intercanvi de coneixements Promoure canvis d’hàbits Aprendre els uns dels altres OBJECTIUS:   La persona ha de voler participar Si no vol participar en cap moment la podem obligar perquè no es compliran els objectius establerts METODOLOGÍA:        9 sessions (1 sessió per setmana) La persona ha de veure i notar els canvis No només s’han de tenir els hàbits durant el programa sinó que s’han de mantenir, que és difícil Pacient expert: condueix el grup 10-12 persones: millor grups petits perquè l’objectiu és el debat entre els pacients 2 professionals observadors Tots els grups tenen la mateixa metodologia, l’únic que canvia és el pacient expert, que pot ser el pacient si li agrada.
PLA D’ACCIÓ:       Presentació programa a l’equip Cribatge de pacients Formació professionals observadors Selecció i formació pacient expert: amb el material educatiu que s’ha estat creant Sessió informativa pacients: es presenten els professionals observadors i els pacients experts de cada grup. És quan els pacients accepten o no a venir al grup. Signen dos documents (normes de grup i confidencialitat). Es realitza una setmana abans Constitució i inici grup AVALUACIÓ:    Avaluació quantitativa: - Millorar el grau de coneixements, d’hàbits i estils de vida, d’autocura i de qualitat de vida  una setmana abans del programa, durant i després.
- Grau de satisfacció - Compromís de canvis en freqüentació i en ingressos hospitalaris i visites a urgències per descompensacions  s’avalua un any abans del programa i un any després Avaluació qualitativa: - Grau de satisfacció - Grau d’implicació i participació en les sessions - A partir de l’opinió i els comentaris dels participants Avaluació de les millores obtingudes entre inici i final als 6 i 12 mesos de finalitzar el programa.
PATOLOGIES:  Malaltia de Ghaga (malaltia molt freqüent en persones americanes. Molt important la detecció precoç) AVANÇAMENT AMB NOUS PROCESSOS I NOVES LÍNEES:     Obesitat Depressió Supervivents de càncer de mama Programa cuidador expert Catalunya  ajuda a compartir vivències que està vivint o que ha viscut que els superen. No és per donar coneixements sinó per ajudar a que se sentin millor i puguin treure’s de sobre coses que els pesen o de les que se senten culpables.
- Pacient crònic complex - Pacients amb demència i trastorn mental sever - Nens amb processos crònics CONCLUSIONS: ELEMENTS CLAUS DE CANVI QUE APORTA:   Persones: - Prendre consciència de la seva malaltia  molts cops la persona surt de la consulta del metge sense acabar d’entendre quina malaltia que té o no sap perquè ha de canviar els seus hàbits. Amb aquests programes, al veure que el pacient expert té la mateixa patologia (més o menys severitat), la persona s’acaba donant compte del que està patint i perquè ha de canviar. Acaba anant a la consulta del seu metge amb més ganes de canviar i - Dotar-los d’un rol més actiu i de coresponsabilitat - Compartir coneixements i experiències entre ells amb la utilització d’un mateix llenguatge - Assumir la importància del bon compliment terapèutic - Fomentar autocura i millorar la seva qualitat de vida - Identificar signes i símptomes d’alarma i com actuar - Presa de decisions compartida - Satisfacció dels participants Professionals de al salut: - Identificació de les capacitats dels pacients en la presa de decisions -  Canvi de relació amb pacient: escolta activa, major grau de participació per part del pacient, pacte i consens en les actuacions - Observació que la persona amb una malaltia crònica sovint no és conscient que la té, por lo que es més difícil modificar hàbits i estils de vida per part del pacient.
- Necessitat d’ utilitzar un llenguatge més adequat, proper i comprensible Sistema sanitari: - Fomentar canvi de model paternalista a model deliberatiu - Pacient informat i corresponsable fa un millor ús dels serveis de salut i de forma més eficient.
- Redueix el consum de recursos en forma de visites a atenció primària, a urgències e ingressos hospitalaris per descompensació ajuda a fer més sostenible el Sistema Sanitari.
- Obtenció de bons resultats , comparables amb experiències internacionals, demostren la seva efectivitat.
FORTALESES:           Conducció activa per part del pacient expert Formació prèvia, suport i feed-back al pacient expert al llarg de tot el procés dels professionals sanitaris que actuen d’observadors Treball en equip professionals sanitària-pacient Compartir coneixements i experiències entre pacients i amb la utilització del mateix llenguatge Grups no homogenis (diferents graus de severitat de malaltia, edat, sexe, anys, evolució) facilitant l’acceptació i l’aprenentatge sobre la malaltia i la importància del bon compliment del regim terapèutic Impacte en els professionals sanitaris que actuen d’observadors. Manifesten un canvi de la seva relació amb el pacient  escolta actiu, major grau de participació per part del pacient, pacte i consens en les actuacions Forma part de les línies estratègiques 2-3 del programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAX) Extensió del model a tota Catalunya i diferents proveïdors.
En cada Regió Sanitària identificat un responsable del Programa que afavoreix la col·laboració entre el PPAC, les Regions Sanitàries, el CatSalut i els diferents proveïdors de salut.
BBDD única per a tots els proveïdors de salut que fa possible disposar i avaluar els resultats obtinguts en els diferents grups del Programa i segons nivell assistencial: EAP, SAP, Regió, Global Catalunya.
DIFICULTATS:     Grau de comprensió per a la cumplimentació de les enquestes per part d’alguns pacients Procés de posada en marxa i implementació del primer grup de programa al EAP En alguns territoris o EAPs dificultat d’identificació del pacient expert Adaptació metodologia programa a les característiques i perfil població (entorn rural, dispersió geogràfica, població en actiu...) EXPERIÈNCIA 10 ANYS:  Canvis en la relació usuari-professional         Xarxa relacional participant-participant, observador-observador, observadorparticipant Difusió i marketing sobre els beneficis del programa a la ciutadania  hi ha gent que no el coneix Participació en el programa mitjançant tecnologies de persones amb dificultats per accedir físicament als grups  perquè hi ha gent que no pot anar-hi Avaluació continua material educatiu/propostes millora Dificultat per cumplimentació de les enquestes Dificultat implementació primer grup de programa Dificultat per a identificar candidats a Pacient Expert en alguns territoris Manca de cultura de registre dels professionals (Base de dades i avaluació) ...