Tema 4 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4: Estat de necessitat Art. 20.5ª. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
Hi ha una col·lisió entre interessos legítims perquè hi ha un mal sobre l’interés legítim i la única manera d’evitar aquest mal es afectant a interessos legítims aliens. És aquí quan es dóna un estat de necessitat.
Estat de necessitat Fet justificatiu que exclou la responsabilitat penal d'aquell que es va trobar davant l'obligació de realitzar un acte catalogat com delictiu per neutralitzar un perill.
Classes d’estats de necessitat EN justificant i exculpant: - Quan el mal que es causa es inferior al que s’evita EN justificant - Per ex. A causa danys a la porta de casa de B i viola la seva llar per evitar morir congelat  Fonament justificació: en cas de col·lisió d’interessos, l’acció correcta és la que salva l’interès més important (EN justificant) - Quan el mal que es causa es similar al que s’evita EN exculpant - Per ex. A, per salvar al seu fill, treu un ronyó a B • Fonament exculpació: interès lesionat és igual al que es salva: disculpa si el subjecte actua en una situació de conflicte on és inexigible altra conducta (EN exculpant o disculpant).
Estat de necessitat propi i de tercers (auxili necessari): L'auxili propi, que és el supòsit en què el titular del bé superior atacat lesiona un altre.
- Per ex. A, transportista, veient que d’altra forma no podrà evitar l'enfonsament, llença tota la càrrega del vaixell (ESTAT DE NECESSITAT PROPI) L'auxili necessari, que és el cas en què el subjecte atacant és un tercer que actua en protecció del bé jurídic aliè. Part minoritària de la doctrina entén que l'auxili necessari no queda comprès en l'estat de necessitat exculpant i només en el justificant. En l’ordenament jurídic espanyol no es requereix que en el cas d’auxili a tercers els subjectes hagin de tenir relació personal o estiguin relacionats.
- Per ex. A, pare de B, veient que d’altra forma no podrà salvar al seu fill, agafa el cotxe de C per portar a B a l’hospital (AUXILI NECESSARI DE TERCERS) EN agressiu i defensiu: El subjecte afectat no té cap relació amb l’origen del perill  EN agressiu - Per ex. A roba el cotxe a B perquè necessita portar al seu pare a l’hospital perquè s’està morint.
La persona afectada es qui ha originat el perill EN defensiu - Per ex. L’home sonàmbul que té una pistola i apunta a A. A, que s’adona i també té una pistola, el mata. El sonàmbul és qui ha originat el perill.
Requisits 1. Estat de necessitat Ha d’haver-hi un estat de perill que no doni lloc a la legítima defensa ni al compliment d’un deure o exercici de dret.
El perill s’ha de referir a un mal que pot ser propi o aliè, imminent o actual. Ha d’haver una valoració social i objectiva.
Ex: Dona que vol avortar No es un mal exactament, però la dona no vol el bebè. Per molt que la dona senti que es un mal, la nostra societat no el contempla com a tal.
Per tant, si la dona avorta no podem dir que hi hagi un estat de necessitat.
L’estat ha de ser de subsidiarietat (que no hi hagi una altra forma menys lesiva d’evitar el mal) i de necessitat. Aquesta necessitat pot ser: - Abstracta: necessitat d’alguna acció salvadora o de defensar-se d'alguna manera.
– Si falta: RESPONSABILITAT - Concreta: necessitat del mig defensiu concretament emprat – Si falta: EXIMENT INCOMPLETA 2. Ponderació de mals Ha d’haver-hi proporcionalitat, que el mal causat no sigui major que el mal evitat.
Hi ha una ponderació d’interessos: del necessitat i de l’afectat • Regles de ponderació: – Els valors de la personalitat són preferents als béns patrimonials.
– La vida i la integritat física són els valors més importants.
Algunes excepcions: Es permeten lleus ingerències en drets de la personalitat (coaccions, lesions greus) per salvar valors patrimonials importants 3. Manca de provocació La llei requereix que sigui el subjecte el que no hagi provocat intencionadament la situació de necessitat.
Quan hi ha provocació imprudent no s’exclou l’Estat de necessitat. S’aplicarà l’eximent incomplerta.
Ex: un excursionista comença una escalada sense fer cas a les advertències. Té dificultats i per evitar congelar-se, entra a una casa privada 4. No obligació de sacrificar-se Que el necessitat no tingui, per raó del seu ofici o càrrec, obligació de sacrificar-se. Tenen el deure de suportar determinats riscos els bombers, policies, capità vaixell, etc. O que no tinguin el deure de sacrifici vinculat a un determinat ofici o càrrec.
EN i col·lisió de deures Col·lisió per complir un deure (que implica evitar un mal propi o aliè) és necessari infringir un altre deure.
És una modalitat particular d’Estat de Necessitat que consisteix en la infracció de deures per salvaguardar-ne altres.
Ex: A, metge, per poder socórrer a un ferit greu, deixa de socórrer a un altre ferit.
...