TEMA 1 (1) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

HéToDes D€?revisíó GRUP 84 ¡ogé: RarnoJn 6o-tcícr l-lcre¡ cvist16¡ '. 5i e¡¡aris i dj.mecrr,s iO - tt h Derpo:fx 43CIq q ,V ,'T;otrc_ , 31 pis, eoifioi 6qO C).l9coQt tr¡riá -> rt r^--t;n.
Jr, .
- -r ^ -lt¡oa0l) Z pro,se§ +ednqt-.r-: Z_ ¿ F.ots¿-s pñcfiqr-r.o ?:c*¡,rr, *<-nk ..ft>irrn.JlC¡.r"t I +¡-<@1 <-'1,¡OO q* .> .oon:€ '{-r.Uqrt 1 z Próue¡ +edriqr¿¡ Z prt tc¿.s pr&c-riqq, + €r¿c-^^rr.¡ejn Gncd t>, +iptu: .lt-st ( .+ lZl A6 ,/ .5 ffi en 6tc,txc no r*+et ) -a.' I ¿ -+ rnín 3rS PQ có§-f\' ra av.
cc,í\-{-inuceh T. trNTn,oDUcció §eil.1?c.ió ee €p,?s -r€HPoeAL .
?R€uisi'ó -ecorñpttcA i <.Hpa€sR¡§L 3éCg {e¡cpona§ --r co»iunt Cl 'obse^rgcrcrcilS d'ucrr c¿rl.r'cbta ép-\er¡¡¡Jocrclcr p¿¡ q$ftr€rt+g rnoroerrls .{d) +€rJ,t§ , O$..le»-\€,: oblÉ{§ocr'cns ='hc^m Cé r--corJ;L¿6¿a cx- in{'erq»oo* ¡-<gu-0c¡{¿¡ d¿ -kr.r-rps ,.
{ p , ?,.Yt- ,'- f rncvner-tj dr- ferjs úS --\ Vr¡o^r A{,qil BñJ+ UoCr\:nc&. cwrx¡o&. n¿urbs oL,aJr-r,1*s *qc¡s l'€-PA / ,", ( ¡¡orñ + -teuJps.. -fvtm¿ut-ro0, a;nrrQ,. ) " k¡r o sel- ,\-ía F</s t peuode <<xr-ie-l-) -, [.r: ¿ooq- ¿O4,¿) ,rr) 'Foer*, la- -prca<r:t«cjd grctfr'ca -.
c¡Q{l-relvn -t-ncne§-t-ra"l t'ersot.t-{¿{C de i'c.¿:igno.*c!rq --§ prcisis icí' = p¡eclícc{i' G c\§crlr\ga-r- - rgs <ag A-ck!-L r Preo€nt §na claC,(S,'q1,' q¡¡O. c- pct*i" de lcr- l'ü stón'e. por,o..cJa.
Á e. eh'r, h.a:,^r <b- p.,teffJrc <!pc¡sic/ñ§ <?q.r un ¡.r&: c,mb fnco-rleoO..
IJo §<li-pre a-ü5 =*d. ó-{1 I , A"pen.Srá d-4§ ..trPr*s ¿r s¿¿e o ur¡<ac*is <Y,. ) O. q.u-irn- borq seú.d.
€x. ) vofarr:' sdo€r ei, ñs ch [c\ ea. scl 2 + <s po+ te{er.¡-q goourrgocJcr ? de- tlcr,ü-Q.r'5'¡ p,ecJir" - r. t.iO <§ pcrl.- oqa<:jcrJ ) ueP;e ABSA-'CIQ i'§ ...