PRESONS I DRET PENITENCIARI - CLASSE 4 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Presons i dret penitenciari
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2 LA RELACIÓ JURÍDICA PENITENCIARIA I ELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES A LA PRESÓ Què és la relació jurídica penitenciaria? Quines són les conseqüències en el Dret Penitenciari i a la vida a les presó? ! Quin és l’estatut de drets i deures de les persones empresonades? ! Com el poden fer valer? ! RELACIÓ JURÍDICA PENITENCIARIA O RELACIÓ DE SUBJECCIÓ ESPECIAL - Concepte: És una relació de dret públic que s’estableix entre l’Adminitració Penitenciaria i l’intern. D’aquesta relació, sorgeixen varies coses: 1. Conjunt de drets de l’intern.
2. Conjunt de deures de l’intern.
3. Posició de superioritat de l’Adminitració Penitenciaria. Pot exigir legitimament certs comportaments dels interns. També és garant de l’integritat física i moral dels interns.
- Naixament: Des del moment en que una persona entre en un centre penitenciari neix aquesta relació que el marcarà durant tota l’estància al centre. Pot nèixer per sentència ferma o bé per presó preventiva.
Aquesta relació és present fins que s’extingeix. Es pot extingir per: o Mort del intern o Compliment de la condemna Indult total: perdó individual a un intern.Prescripció de la pena.
o Quan una persona no està condemnada però es compleix el termini màxim de detenció i presó preventiva.
o Si el TC o Tribunal Europeu de DDHH diu que una pena és inconstitucional o viola el conveni, pot haver-hi una extinció d’aquesta relació.
ESTATUT JURÍDIC DE LES PERSONES TANCADES A LA PRESÓ́ - Article 25.2 CE: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.” - Drets: o Drets Constitucionals: " Dret a la igualtat: Los españoles son iguales delante la ley sin discriminar. El subjecte actiu del art. 14 CE són els espanyos. No obstant, dins el context penitenciari, els estrangers també tenen aquest dret (Art. 3 LOGP) i art. 4 RP una clàusula de sexe i nacionalitat. Un primer dret funamental es que a tothom gaudeix d’aquest dret.
" Dret a la vida i a la integritat física i moral sense que en cap cas es pugui sotmetre a una persona a tortures o tractes inhumans i degradants. Aquest s’estableix al art.
15 CE: vetllar per la vida i la integritat i la salut dels interns a la presó; i continúa amb una prohibició dels maltractaments. Quan un funcionari de presons infringeix aquest dret, pot estar cometent un delicte contra garanties constitucionals, per exemple. El trencamente per tant pot constituir un delicte.
" Dret a la llibertat religiosa, ideologica i de culte. La conseqüència més important és que no es pot obligar a una persona a seguir un tractament dins la presó. El tractament penitenciari és voluntari. Es considera que hi pot haver conflicte entre valors i ideologies de cadacú i els del centre. Implica que les persones tancades tenen dret a l’assisstencia religiosa de ministres de concepcions reconegudes.
" Dret a l’honor, a la intimitat personal i a la propia imatge.
Article 10 CE. Dret a ser designades pel seu nom i no per un número. Es considera que podrien vestir de manera adequada, és a dir, que es prohibeixen uniformes. Es considera que el principi cel·lular (que no es complia mai) es justifica sobre la base del dret a la intimitat.
" Dret a la llibertat d’expressió i a rebre informació er qualsevol mitjà de comunicació. Les comunicacions dels interns només es poder restringir, denegar o intervenir, de forma general pel director del centre. Per altre banda, les persones tancades tenen dret a accedir a la premsa, audicions radiofòniques, amb els limits de tractament, seguretat i ordre.
" Dret al sufragi actiu. Es pot votar dins de la presó. Pot haver-hi algún efecte, però en principi els drets de participació dins la vida política i social, mitjançant representants, es poden continuar exercint.
" Dret a obtenir la tutela judicial efectiva de Jutjes i Tribunals. Inclou el dret a jutje prederminat per la llei, Dret a defensa, Dret a no declarar contra un mateix, Dret a ser informat de l’acusació, Dret a no declarar culpabilitat, Dret a la presunció d’innocència. És plenament efectiu dins de l’àmbit penitenciari.
" Dret a la legalitat penal.
" Dret a un treball remunerat i als beneficis de la Seguretat Social.
o Altres Drets Constitucionals: " Drets civils: Dret a la propietat privada, no es perd el dret a la propietat privada però els drets dels diners, és modula, és limita. Els drets familiars es modulen s’intenten respectar a través de les visites.
" Drets polítics: No es limiten llevat que a la sentencia hi hagi penes de inhabilitació.
" Drets socials: Són els que reconeix la CE a l’article 25.2 i la LOGP.
o Drets Penitenciaris: Sorgeixen de la LOGP i del Reglament Penitenciari i es poden modular a través d’ells.
" Dret a ser informat per escrit sobre les normes de l’establiment penitenciari. Sobre els drets i deures i sobre el règim disciplinari. (Art 49 LOGP) " Dret a continuar amb els procediments que tingui pendents i a rebre informació sobre ells. (Art 3 LOGP i 4k RP) " Dret a tractament penitenciari. (Art 4.2 RP) " Dret a les relacions exteriors i a beneficis penitenciaris.
(Art 4.2 RP) " Dret a formular peticions i queixes a les autoritats penitenciaries. (Art 49 i 50 LOGP i 4.2 RP) - " Dret a un treball remunerat i a prestacions públiques.
" Dret a participació en les activitats dins la presó.
Deures: Estan regulats a l’article 4 LOGP i article 5 RP.
" Romandre a l’establiment penitenciari fins al seu alliberament.
" Respectar les normes de règim interior. Són les que es donen quan la persona entre al centre, i si les vulneres, es pot donar lloc a responsabilitat penal.
" Seguir les ordres que es reben del personal en exercici legítim de les seves atribucions.
" Complir sancions disciplinaries que se l’hi hagin imposat.
" Respecte i consideració vers funcionaris i autoritats del centre penitenciari.
" Comportament correcte vers els altres interns.
" Utilització adequada de mitjans materials i intal·lacions. Si inutilitzes o malmets de forma deliberada, pots cometre una infracció disciplinaria o penal.
" Higiene i correcció en relació a la vestimenta.
" Realitzar prestacions personals obligatories pel bon ordre i nateja.
" Participar en activitats formatives, educatives i laborals per a preparar la vida en llibertat.
- Conseqüències: " Limitacions de la reserva de llei.
" Possibilitat d’imposar sancions privatives de llibertat. La privació de llibertat només pot tenir lloc per infraccions penals quan ho estableixi un jutje. Una possible sanció és aïllament en cel·la.
" Possibilitat d’intervencions corporals coactives.
" Bis in diem - Requisits de la RJP en un Estat de dret: " Reserva de llei per a qualsevol restricció de drets.
" Restriccions respectuoses del contingut essencial dels drets fonamentals afectats.
" Control judicial. Qualsevol restricció d’un dret en virtud d’aquesta relació especial, sigui susepctible de control especial.
...