Examen tipo TEST (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Profesor .B.
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

Punts: 1 En la lectura 3, el fet de que la criminalitat baixés a tots els estats i no només a Nova York és una observació empírica que permet refutar (o falsejar): Trieu una resposta.
a. L'explicació basada en les estratègies policials b. L'explicació basada en l'aplicació de mesures més estrictes en el control d'armes c. L'explicació basada en l'augment dels efectius policials d. No refuta cap de les explicacions proposades Question2 Punts: 1 En la lectura 4, el concepte de "conflictivitat entre els nens" s'operacionalitza: Trieu una resposta.
a. Amb un índex d'experiències conflictives b. A partir de la seva relació amb la desigualtat de renda c. A partir de la violència infantil d. Mitjançant una variable ordinal amb valors "alta" i "baixa" Question3 Punts: 1 L'estudi de James Gilligan (Violence) citat pels autors de la lectura 4 sembla fonamentar-se en: Trieu una resposta.
a. Dades qualitatives b. El mètode experimental c. Un enquesta per mostreig d. El mètode correlacional Question4 Punts: 1 L'afirmació: "Pasé muchas horas observando las actividades escolares y extra-escolares y anoté las situaciones conflictivas y de violencia entre la población estudiantil, és pròpia de: Trieu una resposta.
a. L'observador d'un grup focal b. L'observació social sistemàtica c. Les entrevistes en profunditat d. L'observació participant Question5 Punts: 1 La mostra de participants de l'estudi de Redondo (lectura 2) és igual a: Trieu una resposta.
a. 364 individus b. 49 individus c. 123 individus d. 770 delictes Question6 Punts: 1 La variable independent clau en l'estudi de Redondo Illescas és de tipus: Trieu una resposta.
a. Nominal b. Cardinal c. Ordinal d. D'interval Question7 Punts: 1 En la gràfica 10.5 de la lectura 4 la unitat d'anàlisi seria: Trieu una resposta.
a. Els ciutadans d'EEUU b. El percentatge de persones que afirma que ha participat en una baralla c. La desigualtat de renda de cada estat d. Els estats de nordamèrica Question8 Punts: 1 La taxa d'homicidis i la desigualtat de renda són variables de tipus: Trieu una resposta.
a. Qualitatiu b. Nominal c. Ordinal d. Cardinal Question9 Punts: 1 La variable independent principal de l'estudi corresponent a la lectura 4 (Violencia: una forma de hacerse respetar) és: Trieu una resposta.
a. La taxa d'homicidis b. L'edat c. La conflictivitat entre els nens d. La desigualtat de renda Question10 Punts: 1 Observant el tipus d'anàlisi que realitzen els autors de la lectura 4 podem afirmar que es tracta d'un disseny: Trieu una resposta.
a. Avaluatiu b. Explicatiu c. Descriptiu d. Exploratori Question11 Punts: 1 L'afirmació "el barrio tiene uno de los índices de homicidio más elevados de la ciudad de Nueva York" és un element de: Trieu una resposta.
a. Una tècnica de mostreig b. Justificació del problema de recerca c. Delimitació del problema de recerca d. El disseny de la recerca Question12 Punts: 1 A partir dels resultats obtinguts, l'autor del estudi corresponent a la Lectura 3 afirma que l'efecte causal del programa és: Trieu una resposta.
a. 14,1% b. Entre 5% y el 10% c. 4,1% d. 18,2% Question13 Punts: 1 En la lectura 3, l'índex d'abortament és: Trieu una resposta.
a. Una variable independent b. La unitat d'anàlisis c. Una variable depenent d. Un concepte no operacionalitzat Question14 Punts: 1 La recerca ("Sueños, Bandas y Pistolas") és basa, fonamentalment, en dades: Trieu una resposta.
a. Primàries b. Quantitatives c. Secundàries d. Provinents de fonts documentals Question15 Punts: 1 L'afirmació "casi con toda seguridad el tratamiento aplicado ha promovido cambios personales en los sujetos (en sus habilidades, modos de pensamiento y controles emocionales)" és un argument orientat a: Trieu una resposta.
a. Explicar el mecanisme causal que vincula programa i reincidència b. Quantificar l'associació entre el programa i la reincidència c. Desenvolupar una problemàtica d'estudi d. Contrastar una hipòtesis del estudi Question16 Punts: 1 Llegiu amb atenció: "Estaba sola. Perdió peso. Solía trabajar en Long Island y no podía ver ni supervisar a su hijo. César pronto comenzó a quedarse fuera hasta tarde, sin que nadie lo vigilara". Aquest fragment de transcripció constitueix: Trieu una resposta.
a. Una generalització empírica b. Una dada c. Una teoria d. Una hipòtesi Question17 Punts: 1 Segons els objectius de la recerca de la lectura 2 (Redondo), podem afirmar que es trata d'un diseny: Trieu una resposta.
a. Exploratori b. Descriptiu c. Avaluatiu d. Explicatiu Question18 Punts: 1 Quan Levit és pregunta el perquè de l'impacte de l'empresonament en el descens de la criminalitat, el que vol és: Trieu una resposta.
a. Quantificar l'efecte causal b. Realitzar una inferència c. Comprendre el mecanisme causal d. Descobrir el nivell d'empresonament Question19 Punts: 1 Quin va ser, segons Levit, l'efecte causal aproximat de l'empresonament en el descens de la criminalitat? Trieu una resposta.
a. Els nivells alts d l'índex d'empresonament alts van fer augmentar els índex de criminalitat b. Va suposar un 33% del descens c. No va tenir cap efecte causal Question20 Punts: 1 La hipòtesi segons la qual una major impossició de la pena de mort fa disminuir la taxa d'homicidis (lectura 3) estaria, en alguna mesura, derivada de la teoria: Trieu una resposta.
a. De la dissuasió b. Del cicle de vida c. De l'etiquetatge d. Del control social Question21 Punts: 1 En funció dels objectius de la recerca corresponent a la lectura 1 ("Sueños, Bandas y Pistolas"), podem afirmar que es tracta d'un disseny: Trieu una resposta.
a. Descriptiu b. Avaluatiu c. Exploratori d. Explicatiu Question22 Punts: 1 La gràfica 10.1 de la lectura 4 permet il·lustrar que: Trieu una resposta.
a. L'edat i la taxa d'homicidis estan associades de manera diferent a Anglaterra i a Chicago b. La taxa d'homicidis varía significativament en funció de l'edat c. Les diferències entre homes i dones en la taxa d'homicidis anulen l'associació entre l'edat i la taxa d d. Gairebé no existeix correlació estadística entre l'edat i la taxa d'homicidis Question23 Punts: 1 Quan a la pàgina 145 Levit afirma que tal vegada la relació entre l'abortament i la criminalitat sigui merament de correlació, i no de causalitat, es refereix a: Trieu una resposta.
a. Que podria tractar-se d'una relació estadística falsa o espúria b. que l'abortament és qüestionable com a mesura de política criminal c. Que a més a més de l'abortament van haver altres causes que expliquen el descens de la criminalit d. Que no existeixen dades suficients per a conèixer la relació entre les dues variables ...Comentario de marionabusquets en 2017-03-12 16:26:35