Tema 3 : Avaluació en l'àmbit clínic (blink) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicologia Clínica
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tema  3.  Avaluació  en  l‘àmbit  clínic  (blink)   • Introducció  a  l’àmbit  clínic   – Formació,  funcions  i  rol  del  psicòleg  en  l’àmbit  clínic   – Contextos  professionals   • Procés  d’avaluació  en  psicologia  clínica   • Tècniques  bàsiques  d’avaluació  en  l’àmbit  clínic   • – Entrevista   – Exploració  i  diagnòstic  psicopatològic   – Entrevista  biogràfica  o  anamnèstica   – Administració  de  tests   El   COP   defineix   la   Psicologia   Clínica   i   de   la   Salut:   la   disciplina   o   el   camp   de   la   Psicologia   que   aplica   els   principis,   les   tècniques   i   els   coneixements   científics   desenvolupats  per  aquesta  per  a  avaluar,  diagnosticar,  explicar,  tractar,  modificar  i   prevenir  les  anomalies  o  els  trastorns   mentals,  o  qualsevol  altre  comportament   rellevant  per  als  processos   de   la   salut   i   malaltia,  en  els  diferents  contextos  que   aquests   puguin   tenir   lloc   (Consejo   General   de   Colegios   Oficiales   de   Psicólogos,   1998)   Formació  del/a  ps.  clínic  i  de  la  salut     Grau  +  PIR  =  Especialista  en  psicologia  clínica  (títol  oficial)   (?)  Grau  +  Màster  oficial  +  PIR  =  Especialista  en  psicologia  clínica  (t.o.)à  aixo  es  el  que   es  vol  fer.   (?)   Grau   +   Màster   oficial   =   Psicòleg/a   general   sanitari   (t.o.)à   nivell   que   deixara   bastant  cobert  desde  lambit  psicologic  pero  no  en  un  CSMA,  o  ambit  clinic.   Grau   +   Màster   =   Psicoterapeuta   (t.N.o,   titol   no   oficial)à   via   alternativa.   No   está   reglamentat  qui  es  o  qui  no  és  psicoterapeuta.       Serveis  socials       Rehabilitació  psicosocial       Psicologia  de  la  salut       Psicologia  jurídica       Drogues       Discapacitat       ...   Funcions  del  ps.  clínic  i  de  la  salut     a) b) c) d) e) f) g) h) avaluar   diagnosticar   intervenir  terapèuticament   assessorar,  supervisar  (  a  equips  o  a  persones)   promoció  de  la  salut   investigar   formació  /docència   gestió   Contextos  professionals  de  lavaluació  clínica   • • • • • • institucions  /  hospitals  psicquiatrics:  hospitals  ,  centres  de  dia  (  acostuma  a  haver-­‐ hi   de   caire   no   estrictament   terapeutic,   activitats   de   tipus   d’estimulació   cognitiva,   teatre,   manualitats.   Integradors   socials.   O   treballes   amb   persones   molt   cronificades   de   manera   que   no   es   planteja   l’alta,   sense   pretendre   una   curacio   definitiva  ,  o  la  reinsercio  social),  hospitals  de  dia  (  el  nucli  del  treball  son  activitats   terapeutiques,  es  treballa  amb  equip,  amb  psiquiatres,  psicolegs  )   ambulatoris,  centres  de  salut  general:  la  crisis  ens  va  enganchar  en  que  començaba   a  haver-­‐hi  psicolegs  a  ambulatoris  tant  en  l’ambit  clinic  com  en  l’ambit  de  la  salut.   Ja  que  hi  ha  moltes  enfermetats  mediques  amb  correlació  psicológica.     Contextos   legals.   Hi   ha   molts   psicolegs   treballant,   en   el   departamento   de   justicia,   mitjans,  selección  de  testimonis,  selección  de  jurat,  atenció  a  victimes,  peritatges,   es   un   ambit   on   l’activitat,   l’avaluació   clínica   té   un   paper   fundamental,   per   ex.   Procesos  de  custodia,  maltractaments.   Contextos   academics/educatius.     En   context   d’escoles,   avaluar   capacitats   dels   alumnes,  dificultats,…   Clíniques   psicologiques   privades   o   publiques   (   CSM,   CSMIJ).   Son   uns   ambits   on   l’avaluació  clínica  está  molt  present   Contextos   clínico-­‐socials.   Centres   de   justicia   de   menors,   psicoleg   de   presons,   serveis  socials  comunitaris,  cases  d’acollida,  centres  per  a  gent  gran.   En   tots   aquests   contextos   el   psicoleg   que   treballa   en   aquests   ambits   ha   de   respondre  a  preguntes  especifiques:   - Aquella  persona  reuneix  els  criteris  d’indicació  per  entrar  en  aquell  centre?     Es  adequat  que  la  persona  rebi  el  alta?   Ajudar  a  prendre  decisions  amb  les  persones  amb  que  treballa   Coneixements   inherents   al   rol   profesional   en   el   proces   d’avaluació   clínica   (   groth-­‐   marnat,  2009)   • • • Tipus   de   demanda   ,   derivacions   (   mes   frequents   d’una   manera  raonable,   si   aquella   persona   no   la   pots   atendre   tu,   a   quins   Canals   la   pots   derivar),   expectatives   (   expcetatives  que  la  gent  porta  quan  arriba  al  sector  que  tu  treballes)   Mesura   (   has   de   saber   coses   sobre   mesura   psicológica,   tecniques   i   instruments,   validesa  i  fiabilitat  i  les  determinades  limitacions)   Diversitat  (questions  sobre  diversitat  en  diferents  ambits.)   o o o o o o o • •   Cultura:  Els  valors  i  les  pautes  culturals  son  esencials  a  tenir  en  compte  per   a   l’avaluació   clínica.   Comprensio   d’avaluació   psicológica   que   tenen   diferents  cultures)   Tècniques   d’avaluació   i   tractament:   “   del   primer   món”.   Els   principals   desenvolupaments   psicologics   es   fan   al   primer   mon.   Les   cultures   que   no   són  d’aquests  contextos  d’alguna  manera  queden  fora.   Aculturació,   identitat   étnica:   al   grau   en   que   la   persona   que   tens   davant   assumeix   els   rols   propis   de   la   cultura   autóctona   o   be   assumeix   les   referencies   de   la   seva   propia   cultura,   o   bé   integra   les   dues   o   en   el   pitjor   dels  casos  no  assumeix  cap.  Hauriem  d’explorar  en  l’avaluacio  psicológica   com   assumeix   el   subjecte   el   jo.   Els   valors   culturals   son   refenrents   que   tajuden  a  regular  la  teva  conducta.  Si  surts  despedit  de  la  teva  cultura  i  no   tens   assumida   la   teva   cultura   autóctona   ,   es   quan   es   perd   la   identitat   cultural,  es  quan  poden  sorgir  conductes  de  risc   Síndrome  d’Ulises:  es  un  síndrome  (  conjunt  de  simptomes)  associada  a  la   migració,  tambe  te  molt  a  veure  amb  les  aracteristiques  socioeconomiques   de   la   migració.   Estan   lligats   a   la   perdua   d’idiomes,   de   vincles   familiars,   d’amistat,   a   la   perdua   del   teu   entorn,   del   teu   clima,   del   paisatge   i   de   les   dificultats  que  et  troves  a  l’arribar   Estructures  ,  jerarquies  familiars:  ex.  Estructures  matriarcals,  on  la  mare  es   la  dominant  o  jerarquies  on  els  pares  o  fins  i  tot  els  avis  son  els  que  tenen   mes   autoritat;   i   els   procesos   de   migració   moltes   vegades   transformen   aquestes  jerarquies   Relacions  homes-­‐dones:  hem  de  saber  com  enten  les  relacions  amb  homes-­‐   dones  segons  la  cultura   Clarificar  esteriotips  i  perjudicis  propis:  una  part  de  la  nostra  mirada  esta   vinculada  als  nostres  estereotips  i  prejudicis     Generar  hipótesis  diagnostiques   Integrar  tota  la  informació   ...