FÀRMACS CARDIACS (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 16
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Fàrmacs cardiacs

Vista previa del texto

TEMA 14: CARDIOTÒNICS, ANTIARÍTMICS, ANTIANGINOSOS I ANTIHIPERTENSIUS ANTIHIPERTENSIUS: La hipertensió és una patologia que està lligada a molts sistemes del nostre cos.
CLASSIFICACIÓ: 1. Diürètics  Tiazídics (HIDROCLOROTIAZIDA, INDAPAMIDA)  D. De nansa (FUROSEMIDA)  Estalviadors de potassi (ESPIRONOLACTONA, AMILORIDA) 2. Blocador Beta adrenèrgics (Beta blocants)  Cardioselectius (ATENOLOL, BISOPROLOL, METOPROLOL)  No cardioselectius: (PROPANOLOL) 3. Blocador alfa i beta adrenèrgics (CARVEDILOL, LABETALOL) 4. Blocador alfa 1 adrenèrgics (DOXAZOSINA  quan té hiperplàsia benigna de pròstata i PRAZOSINA) 5. Adrenèrgics d’acció central (METILDOPA  HTA en embarassades i RESERPINA) 6. Inhibidors de l’enzim convertidor de l’angiotensina (IECA): CAPTOPRIL, ENALAPRIL, LISINOPRIL 7. Angiotensina del receptor de l’angiotensina II (Ara II o sartan): LOSARTAN, VALSARTAN, CANDESARTAN 8. Inhibidors directes de la renina: ALISKIRÈN 9. Blocadors dels canals del calci:  No dihidropiridines: VERAPAMIL, DILTIAZEM  Dihidropiridines: AMLODIPINA 10. Vasodilatadors MINOXIDIL  perquè creixi el cabell, HIDRALAZINA  indicació en embaràs i vasodilatació arterial i NITROPRUSSIAT.
MECANISMES D’ACCIÓ: (números de la classificació) DIÜRÈTICS: Tant els diürètics TIAZÍDICS, com els de NANSA com els ESTALVIADORS DE POTASSI: Indicacions: - Insuficiència cardíaca - Majors de 65 anys - HTA sistòlica en gent gran - Insuficiència renal (diürètics de nansa) Contraindicacions: - Gota - Insuficiència renal (estalviadors de potassi) - Al·lèrgia a les sulfamides (tiazídics) Tant els TIAZÍDICS com els de NANSA, produeixen depleció (baixada de potassi). Per això moltes vegades es dóna el BOI-K. Tot i això, la ESPIRONOLACTONA, és un estalviador de potassi per la seva pròpia acció, i llavors ens compensa, i no cal donar un BOI-K, perquè es dóna a la vegada 2 diürètics, en el cas que la hipertensió progressi. És a dir, hem de pensar que la FUROSEMIDA és molt potent per si sola, per tant, si dono FUROSEMIDA s’ha de donar el BOI-K, ja que així compenso, però si finalment es decideix que necessita un altre diürètic, li posarem un ESTALVIADOR DE POTASSI, i li retiraré el BOI-K.
Els mecanismes d’acció dels TIAZÍDICS i DE LA NANSA són molt similars, i per això tenen efectes adversos molt similars.
És important saber que la FUROSEMIDA dóna problemes de ototoxicitat.
Les persones que són diabètiques no podríem donar els diürètics, perquè ens fan augmentar la glicèmia.
Tot i que si cal donar-lo es dóna.
BLOCADORS BETA ADRENÈRGICS (B – BLOCANTS) El no cardioselectiu actua a nivell d’altres sistemes.
Tots dos: Disminueixen la despesa cardíaca  necessitat de més oxigen  més equilibri entre demanda i despesa d’oxigen.
Indicacions: - Post infart miocardi - Angina de pit - Taquicàrdia sinusal i extrasístole - Angoixa - Tremolor essencial (no cardioselectiu) Efectes indesitjables: Si ens passem de dosis, apareixen molts efectes d’aquests.
- Disminueix la pressió arterial - Bradicàrdia (disminueix la FC) - Bloqueig AV - Al retirar, efecte rebot - Malsons, fatiga - Impotència i disminució del libido.
Contraindicacions: - MPOC i asma - IC descompensada - Bloqueig AV SISTEMA RENINA – ANGIOTENSINA – ALDOSTERONA Angiotensina II: Vasoconstricció, retenció de sodi i estimula la secreció d’aldosterona. Tots actuen a nivell renal.
INHIBIDORS DE L’ENZIM CONVERTIDOR DE L’ANGIOTENSINA (IECA): Normalment si hi ha hipertensió es donen aquests. Amb insuficiència cardíaca i nefropatia diabètica.
Disminueix l’angiotensina II i augmenta la bradicinina  redueix la resistència vascular perifèrica  Vasodilatació i disminueix l’aldosterona  disminueix retenció de Na i Aigua.
Indicacions: - HTA - IC - Nefropatia diabètica (proteïnúria) Efectes indesitjables: NIC IECA: - Maneig anafilaxi - Cures cardíaques - Maneig del xoc cardíac - Maneig de l’hiperpotassèmia - Tos seca - Hipotensió - Cefalea, mareig - Disgèusia - Hiperpotassèmia  Per això en un mateix comprimit hi ha: enalapril + hidroclorotiazida, i d’aquesta manera no necessito suplement de potassi, perquè si convines tant, tindrem una taquicàrdia al pacient. Quan té tos seca, al què fas, és treure-li l’enalapril i li posem l’ARA II. Els ARA II també retenen potassi i per tant, no podem donar aquest amb un estalviador de potassi.
Tampoc es pot combinar IECA + ARA II, perquè tots dos funcionen pel mateix mecanisme d’acció.
Contraindicacions: - Embaràs - Malaltia renovascular NOTA: Alerta amb les dosis inicials en persones majors de 65 anys. Cal dosi/2 i anar augmentat.
ALERTA: Risc d’hiperpotassèmia si es combinen IECA + DIÜRÈTIC ESTALVIADOR DE POTASSI.
ANGIOTENSINA DEL RECEPTOR DE L’ANGIOTENSINA II (ARA II) LOSARTAN, VALDESARTAN...
Bloquegen receptors AT1  disminueixen l’angiotensina II  redueix la resistència vascular perifèrica  vasodilatació i disminueix l’aldosterona  disminueix retenció de Na i aigua.
Solen donar-se com alternativa als IECA. Tot i això el ministeri treu una noticia, que no es recomana la teràpia compartida amb els IECA + ARA II. I si és necessari donar-ho ha d’haver-hi una monitorització de la funció renal. Els pacients amb problemes renals, de la tensió...no se’ls hi pot donar.
El Valdesartan si que està autoritzat, pel tractament de la insuficiència cardíaca amb combinació amb un IECA, només en aquells pacients que no poden utilitzar antagonistes dels mineralcorticoides.
Indicacions: HTA, IC Efectes indesitjables: Cefalea i hipotensió Contraindicacions: Embaràs, IR, IH ALERTA: Risc d’hiperpotassèmia si es combinen ARA II i diürètic estalviador de potassi.
BLOCADORS DELS CANALS DE CALCI: Tots 2 estan contraindicats en insuficiència cardíaca.
Dihidropiridines: AMLODIPINA, NICARDIPINA, NIFEDIPINA. La persona sol fer molts edemes, i per molts diürètics que donis no marxen, has de canviar de fàrmac.
- Indicacions: HTA - Efectes indesitjables: rubefacció, cefalea, hipotensió, edemes perifèrics (turmell), resistents a diürètics, restrenyiment.
No dihidropiridines: VERAPAMIL, DILTIAZEM Disminueixen la conducció del nus auriculoventricular (AV) i té efecte inotròpic negatiu. Aquests també provoquen edemes en el turmell.
- Indicacions: HTA - Efectes indesitjables: Restrenyiment (verapamil), edemes perifèrics (turmell) resistents a diürètics.
- Contraindicacions: Alteració funció cardíaca o nus auriculoventricular, IC, IR, IH.
VASODILATADORS: NITROPRUSSIAT SÒDIC: - Indicat en crisis hipertensives i IC - Vasodilatador mixt (venós i arterial) que actua directament sobre els vasos.
- Té una semivida molt curta (3 -4 minuts). Infusió continua - Disminueix resistències perifèriques i disminueix la TA.
- Pels seus metabòlits el tractament no pot superar els 3 -4 dies.
- La solució és inestable i cal canviar-la cada 4 hores o bé si canvia a color marró. Cal protegir-la de la llum. És fotosensible.
Està prohibit el beta blocador + verapamil per mecanismes d’acció.
TRACTAMENT HTA: ANTIANGINOSOS I TT IAM Causes: - Aterosclerosis artèries coronàries - Vasoconstricció artèries coronàries - Traumatisme miocàrdic - Malaltia estructural, anomalies congènites - Disminució de subministre d’oxigen (hemorràgia aguda, anèmia o hipotensió) - Augment de la demanda d’oxigen (taquicàrdia) Antianginosos:Per desfer el trombó.
- Nitrats - Blocadors canal de calci - B-blocadors NITRATS: Produeixen vasodilatació, especialment venosa  disminueixen el volum de sang sanguini  disminueixen la precàrrega. A dosis altres també disminueixen la postcàrrega.
VIA IV: Fàrmac fotosensible, es dilueixen en glucosat 5%.
VIA SL: Administrar amb el pacient estirat i dosis cada 5 min.
EFECTES INDESITJABLES: - Hipotensió - Cefalea - Envermelliment facial - Taquicàrdia - Dermatitis de contacte (via transdèrmica) - Cremor a la boca (via sublingual) TRACTAMENT INFART AGUT DE MIOCARDI: IAMCEST  Infart agut de miocardi amb elevació del segment ST IAMSEST  Infart agut de miocardi sense elevació del segment ST.
Per tant en un infart agut de miocardi el tractament potser: NITRATS (sl  IV) + OPIACI: MORFINA (IV bomba perfusió) + OXIGENOTERÀPIA + B – BLOQUEJANT (o antagonista del calci)  (vo  IV) + ANTIAGREGANT PLAQUETARIS (AAS + CLOPIDROGEL).
TRACTAMENT ANTIAGREGANT (ASPIRINA) + TRACTAMENT ANTICOAGULANT (heparines i fibrinolítics, avigatran)  reperfusió.
Quan posem un anticoagulant: quan el tenim a l’hospital. Quan entren a quirofen es quan li posen l’antiagregant, l’anticoagulant i la reperfusió. (en alguns casos posen estatines, que es hipolipemiant).
Prevenció després SCA: És a dir, després d’haver-lo tingut, se li don això per evitar un conseqüent infart.
- Antihipertensius: b –bloquejant i/o IECA - Hipolipemiants: estatines - Antiagregant plaquetari: AAS + clopidogrel (hemostàsia) INSUFICÈNCIA CARDÍACA: N’hi ha de diversos graus, normalment es comença amb IECA o B- BLOCADOR. Important: si el senyor pren un IECA no li pots donar un diürètic estalviador de potassi, li hauràs de donar un BBLOCADOR + ESTALVIADOR POTASSI.
INSUFICÈNCIA CARDÍACA: - IECA (o ARA II) B – blocador Diürètic estalviador de potassi: ESPIRONOLACTONA (o ARA II) Es pot afegir: (no milloren la supervivència) - Digoxina Diürètics DIGOXINA: - Augmenta l’activitat contràctil de la cèl·lula muscular cardíaca (Efecte inotròpic positiu). També ens ajuda com a reforç del sistema angiotensiu.
- - En IC modifiquen activació neurohumoral:  Augmenta el to vagal  Modifica el to simpàtic  Inhibició de l’alliberació de renina Accions electrofisiològiques:  Disminueix la freqüència sinusal  Allargar el període refractari del node AV i fa més curt la duració del potencial d’acció d’aquest node.
 Disminueix l’excitabilitat i la velocitat de conducció intracardíaca.
- Indicacions:  IC  Arítmies supraventriculars: o Fluter i fibril·lació auricular o Taquicàrdies supraventriculars paroxístiques o Taquicàrdies per reentrada intranodal.
- Farmacocinètica: Es metabolitza al fetge i s’elimina via renal.
- Interaccions: - Efectes indesitjables: El principal és la INTOXICACIÓ DIGITÀLICA al tenir un marge terapèutic estret  Símptomes cardiovasculars: o Arítmies per activació del l’automatisme de Purkinje o Bloqueig cardíac o Arítmies ventriculars (hipopotassèmies i hipomagnesèmies  diürètics)  Símptomes digestius: nàusees, vòmits, anorèxia, diarrees, astènia...
 Altres: confusió, visió borrosa...
CONTRAINDICADA EN FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR!!!! ANTIARÍTMICS: CLASSIFICACIÓ: - CLASSE 1: BLOCADORS CANALS DE SODI  lidocaïna (anestèsic i antiarítmic) - CLASSE 2: B – BLOQUEDORS:  Reducció de la mortalitat després de IAM  Prevenció recurrència de taquiarítmies (fibril·lació auricular paroxística) per augmentar activitat simpàtica  Efectes indesitjables: bradicàrdia i jhipotensió - CLASSE 3: ALLARGUEN POTENCIALS D’ACCIÓ AMIODARONA: Conté lode  Tractament de taquicàrdies Wolff – Parkinson – White, supraventriculars i ventriculars  Semivida molt llarga (acumulació teixit adipós)  Cal administrar en una via central (si s’administra per vies perifèriques provoca flebitis)  Efectes indesitjables: Torsades de pointes, fibrosis intersticial pulmonar, intolerància digestiva, tremolors, marejos, toxicitat hepàtics, neuropatia, debilitat muscular, híper o hipotiroïdisme, coloració blavenca de la pell.
SOTALOL:  B – bloquejant no selectiu (acció com a II i III)  S’utilitza a llarg termini per disminuir les morts súbdites després d’IAM  Arítmies supraventriculars paroxístiques i extrasístoles ventriculars  Perllonga l’interval QT AMIODARONA com SOTALOL cal un control estricte de nivells d’electròlits.
- CLASSE 4: BLOCADORS CANAL CALCI VERAPAMIL: -  Taquicàrdia supraventricular parosítica  Disminució de la FC amb fibril·lació auricular ALTRES: ADENOSINA:  Nucleòsid natural. Via IV. Acció d’uns 15 segons  A dosis altes, disminueix la velocitat de conducció, alalrga el període refractari i disminueix l’automatisme del nòdul AV.
 Tractament d’elecció en taquicàrdia supraventricular aguda.
 Efectes indesitjables: dispnea, dolor toràcic, hipotensió i rubefacció  Interaccions importants: teofil·lina i dipiramidol ...