Tema 3 (hasta examen) (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 3º curso
Asignatura Analisi de costes
Profesor P.N.
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 11/11/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3: LA RELACIÓ COST / VOLUM / BENEFICI Com varia el benefici en funció de l’estructura de costos i el volum de vendes que faci l’empresa. 1. La relació Cost / Volum de vendes / Benefici (C/V/Bº) Classificació de costos segons el seu comportament respecte la seva activitat. Els diferenciem entre fixos i variables. Equació benefici = Ingressos – CT Benefici = PV (preu venda) * n(activitat = nº vendes) – (CF + CVunitari * n) B = PV * n -(CF + CVunitari * n) Bº= (PV- CVunitari ) * n - CF En PM = Bº = 0 à (PM = punt mort) 0 = (PV-CVunitari) * n –CF CF = (PV-CVunitari) * n En PM = Bº =! 0 à Bº = (PV-CVunitari) * n –CF Bº + CF = (PV - CVunitari ) * n 2. Fonaments del model (C/V/Bº). El “Punt Mort” o punt d’equilibri o llindar de rendibilitat Punt mort (PM): O punt d’equilibri, és el nivell d’activitat (volum de vendes) en el qual el benefici és 0. És a dir, nivell d’activitat on el total dels Ingressos és igual al total dels Costos. En general, planteja com es veu afectat el benefici en funció del nivell d’activitat i de l’estructura de costos de l’empresa. 3 mètodes per realitzar l’anàlisi C/V/Bº: 1. Mètode de l’equació (Costos i ingressos) 2. Mètode del Marge de Contribució 3. Mètode de les ràtios Exemple:Un grupo de compañeros de clase quiere recaudar fondos para el viaje fin de curso y han pensado que sería una buena idea vender árboles de Navidad en una parada en la feria que el ayuntamiento organiza por estas fechas. El coste de cada árbol es de 7 Euros (se pueden devolver todos los que no se hayan conseguido vender). La concesión municipal por la parada, durante las seis semanas que dura la feria, es de 2.000 €. El precio de venta previsto de cada árbol es de 12 Euros. ¿Cuantos árboles deben venderse para empezar a ganar dinero (llegar al PM)? 2.1 El mètode de l’equació (costos i ingressos) Comprovació: Representació gràfica: • La línia de CT té el seu origen en el valor 2000 de l’eix vertical. És el valor dels CF. A partir d’aquí s’eleva amb una pendent = CV = 7€. A major nivell d’activitat, major nivell de costos. • La línia d’ingressos té origen al valor 0 (0 unitats venudes = 0 ingressos). S’eleva amb una pendent igual al valor del PV unitari = 12€ • PM à intersecció d’ingressos i CT amb nivell activitat = 400 un (4800€) • Per sota del nivell d’activitat, l’empresa està situada en la zona de pèrdues. Van disminuint a mesura que augmenta el nivell d’activitat (volum de vendes). • A partir del PM, l’empresa ja està en zona de beneficis. Augmenten a mesura que augmenta el nivell d’activitat. 2.2 El mètode del marge de contribució Marge de contribució (contribució marginal = MC) à És la diferència entre els ingressos i els costos variables. Es comporta com els ingressos i com els CV, és a dir, a nivell unitari és constant però el seu total varia amb l’activitat. MC unitari = PV – CV unitari Benefici = MC unitari * n - CF MC unitari = Ingressos - CV Benefici = MC unitari * n - CF El gràfic Nivell d’activitat / Benefici Nivell gràfic d’activitat à Ens mostra de forma directa com varia el benefici en funció del volum de vendes. • • L’eix vertical indica el benefici en €. L’eix horitzontal representa el nivell d’activitat. A un nivell d’activitat 0 à pèrdua = total CF = 2000€ • Línia del benefici: origen en el valor –2000€ de l’eix de beneficis i s’eleva amb una pendent positiva igual al MC unitari = 5€. • Quan s’obtenen un cert nivell d’activitat i un MC, aquest s’utilitza per cobrir CF. Per tant, les pèrdues seran els CF no coberts. A partir d’aquest punt, amb els CF ja coberts, el benefici obtingut serà igual al MC de les unitats venudes per sobre del PM. En el nostre exemple, si venguéssim 401 unitats, el Bº seria 5€ (MC d’una unitat). 2.3 El mètode de les Ràtios Plantegem la relació C/V/Bº utilitzant les ràtios: • Ràtio del Marge de Contribució: • Ràtio del Cost Variable: Les ràtios no tenen unitats. Per més d’un producte. Mètode útil quan expressem el nivell d’activitat en unitats monetàries (€). Expressió general d’activitat à n = (CF + Bo) / MC un. Per expressar-ho en unitats monetàries, multipliquem ambdós costats de l’equació pel PV: PV * n = ((CF + Bo) / MC un.) * PV D’on obtindrem: Ingressos = (CF + Bo) / (MC un. / PV) à Ràtio del Marge de Contribució. Per tant: Ingressos = (CF + Bo) / RMC El nivell d’activitat mig en € ho expressarem com: Ingressos = (CF + Bo) / 1 - RCV Exemple empresa d’arbres: Volem un benefici de 500 €, amb quin nivell d’ingressos ho obtindríem? Ràtio del Marge de Contribució à RMC = 5 / 12 Ingressos necessaris: (2.000 € + 500 €) / (5 / 12) = 6.000 € Ràtio del Cost Variable à RCV = 7 / 12 Ingressos necessaris: (2.000 € + 500 €) / 1 - (7 / 12) = 6.000 € 3. El Marge de Seguretat Marge de Seguretat à És la diferència entre les vendes realitzades (o previstes) i el Punt Mort. Ens indica quant pot disminuir el volum de vendes abans d’entrar en pèrdues. Exemple empresa d’arbres: Vendes= 6000 € Pretén obtenir un benefici = 500€. PM = 4800 €. Marge de Seguretat = 60000 – 48000 = 1200 € En unitats físiques à 6000 / 12 = 500 Marge de Seguretat = 500 – 400 = 100 € Representat en ràtios à 100 / 500 = 0’2 = 20% Interpretació: L’empresa pot arribar a perdre el 20% de les seves vendes actuals abans d’arribar a la zona de pèrdues. Com més gran sigui el Marge de Seguretat, menor serà el risc operatiu. 4. Canvis en els costos variables Els CV són constants a nivell unitari i la seva modificació implica una variació en el MC uniitari . Un major MC significa assolir el PM amb un nivell menor de vendes, i a l’inrevès, amb un menor MC l’empresa haurà d’augmentar el seu volum de vendes per assolir el PM. Exemple empresa d’arbres: Aconseguim comprar cada unitat per 6,5€ enlloc de 7€, el MC passaria a ser: MC uniitari = 12 – 6,5 = 5,5 € El PM s’assoliria amb un volum de: 2000 / 5,5 = 364 €/un. Amb unes vendes de 400 unitats (abans nomes ens permetien arribar al PM) podrem obtenir beneficis. 5. Canvis en els costos fixos CF à Defineixen la capacitat operativa de l’empresa. No sempre romanen constants en el temps. Cada any l’empresa ha d’ajustar el seu nivell de costos fixos: actualitzar salaris del personal, lloguers, etc. Aquests canvis no acostumen a representar canvis en la capacitat operativa de l’empresa, però s’han de tenir en compte. Es poden donar canvis significatius en els CF quan l’empresa es planteja una modificació en la seva estructura de costos, canviant CF per CV, i a l’inrevés. Per exemple, una empresa comercial pot desprendre’s de la seva flota de camions (CF) i contractar el transport de les seves mercaderies amb una agència de transports (CV). O, una empresa que decideix que és millor ampliar el departament comercial amb una persona que s’encarregui de la comercialització d’una línia de productes (CF) que fins ara distribuïa un concessionari comissionista (CV). Un increment dels CF, obligarà a l’empresa a un volum de vendes major per arribar al PM. Amb un nivell menor dels CF, el PM s’assolirà amb un nivell de vendes reduït. Augment dels CF + modificació estructura de costos + disminució CV à relació C/V/Bº és doble i de sentit contrari. A l’augment dels CF se li contraposa l’augment del Marge de Distribució. Exemple empresa d’arbres: Es considera la possibilitat de llogar una parada més gran, que els permetrà vendre més. El cost de la concessió passa a ser 2.405€ i el cost dels arbres 5,5€. Marge de Contribució = 12 – 5,5 = 6,5€ PM = 2.405 / 6,5 = 370 unitats En la segona alternativa els CF són majors, igual que les pèrdues a sota del nivell d’activitat. Tot i així , el major marge de contribució, fa que els CF es recuperin a un ritme major que permet arribar abans al PM, i per tant, començar a tenir beneficis amb un volum de vendes menor que la situació inicial. 6. L’apalancament Operatiu Apalcancament à És una indicador de l’estructura de costos de l’empresa. Ens mesura el nivell de CF respecte els CV, és a dir, la relació entre CF i CV per un determinat nivell d’activitat. Diem que una empresa està mes apalancada operativament quan, per un determinat nivell d’activitat, major és la seva relació de CF respecte als CV. MC = Ing - CV Ens permet determinar com es Es mesura amb la ràtio, modifica el benefici quan varien les Bº = MC - CF vendes i per fer anàlisi de sensibilitat Exemple: En ambdós casos coincideixen els ingressos i els CT (900.000€) i el mateix benefici. En canvi, l’estructura de costos és molt diferent. • Primer cas: Els CF són 300.000 (d’un total de 900.000) • Segon cas: Els CF són 600.000 (d’un total de 900.000), per tant, té un major apalancament Ràtios d’ambdós casos: • Primer cas: Ràtio A.O. = 400.000 / 100.000 = 4 • Segon cas: Ràtio A.O. = 700.000 / 100.000 = 7 Indiquen la relació amb la que augmentarà el benefici a l’incrementar les vendes. Per exemple, si les vendes incrementessin en un 10% el benefici en el: • Primer cas augmentarà en un 10% * 4 = 40% Benefici passarà a ser à 100.000€ + 40% de 100.000€ = 140.000€ • Segon cas augmentarà en un 10% * 7 = 70% Benefici passarà a ser à 100.000€ + 70% de 100.000€ = 170.000€ Comprovació primer cas: Podem observar que a l’incrementar els ingressos per vendes en un 10%, també s’incrementen els CV en el mateix percentatge. Repàs Marge de Seguretat i Palanquejament Operatiu (basat en exercici 3.16 classe) Marge de seguretat: És la diferència en el nivell d’activitat en el que estem i el punt mort. ...