Preguntas test (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

1.Els núvols a/estan carregats sempre elèctricament b/un dels mecanismes de carrega elèctrica es el fenomen termoelèctric c/son meteors molt dinàmics que com mes intensos son mes carrega elèctrica adquireixen d/totes les despostes anteriors son certes 2.existeixen monopols magnètics? a/la terra es un monopol magnètic b/a l’espai exterior c/no d/si però molt pocs i a escala molt petita de la matèria 3.Un dipol a/es un model que s’utilitza per descriure alguns comportaments elèctrics b/son dues carregues de signe oposat molt properes c/no es estable a l’espai lliure d/totes les despostes anteriors son certes 4.La Terra a/te carrega neutra b/te carrega neta positiva c/te carrega neta negativa d/cap de les anteriors 5.La Companyia elèctrica de casa nostra a/no ens factura,entre d’altres, l’energia subministrada b/ens factura, entre d’altres, la potencia subministrada c/ens proporciona una potencia d’un megawat d/ens proporciona una potencia d’un wat 6.Si se suposa que l’atmosfera es comporta com un condensador pla i a 50 Km d’altura el potencial es de 400000V, la capacitat de l’atmosfera es/radi de la terra 6370km;permitivitat de l’aire:8,8*10*-12 C*2/(Nm*2) a/de l’ordre d’un milifarad b/de l’ordre de mil farads c/de l’ordre d’un milió de farads d/falten mes dades 7.Un generador d’energia elèctrica utilitza,per generar electricitat: a/la inducció magnètica b/la llei d’Ohm c/la llei de Coulomb d/ Cap de les despostes anteriors es certa 8.Si es suposa que el potencial elèctric l’atmosfera a 50 km d’altura es 400000V i que el corrent global descarrega de l’atmosfera es de 1800 la resistència global de l’atmosfera es de de de A, a/molt gran, d’aprox. Un milió d’ohms b/l’aire nomes presenta resistència elèctrica si està contaminat c/molt petita,d’aprox. Dos cents ohms d/no es pot saber ja que canvia contínuament 9.El potencial elèctric a/es l’energia elèctrica per unitat de carrega b/es mesura en wats c/ a la natura nomes el tenim als endolls elèctrics d/cap de les despostes anteriors es certa 10.un generador d’energia elèctrica utilitza, per generar electricitat, a/la inducció magnètica b/la llei d’ohm c/la llei de Coulomb d/ cap de les despostes anteriors es certa ...