Balanç: Estructura Economicofinancera de l'Empresa (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

2. BALANÇ: ESTRUCTURA ECONOMICOFINANCERA DE L'EMPRESA 2.1. Patrimoni empresarial Per a dur a terme l'activitat professional, l'empresa necessita recursos: • Humans: treballadors que desenvolupin l'activitat.
• Econòmics: patrimoni que posseeix una empresa.
El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets y obligacions dels que és titular una empresa.
El balanç de situació reflexa la composició d'aquest patrimoni.
El capital humà no figura dins els patrimoni empresarial degut a la seva difícil valoració. L'únic cas on el capital humà figura dins el balanç és en les entitats esportives, ja que quan fitxen un jugador per un valor, aquest passa a ser el valor que representa aquest jugador com a capital humà.
Per a funcionar, tota empresa necessita: INVERSIONS (béns i drets) ACTIU FINANÇAMENT (obligacions) PASSIU = ESTRUCTURA ECONÒMICA ESTRUCTURA FINANCERA 2.2. L'Actiu a l'empresa Per a identificar si un element és un actiu o no, hi ha 2 preguntes, i ambdues s'han de complir: 1. Obté l'empresa la propietat del bé o dret? NO SÍ 2. Genera, aquest element, beneficis: - Directament (venda de l'actiu) - Indirectament (ús o explotació de l'actiu) NO SÍ NO ÉS ACTIU SÍ ÉS ACTIU 1 * Actius obsolets no formen part de l'actiu de l'empresa, ja que tot i que son propietat de l'empresa no generen beneficis a aquesta.
* Donacions sí formen part de l'actiu de l'empresa, ja que tot i que no provenen de cap font de finançament, dins el balanç figuren tan en el actiu (com a disponible líquid) com al passiu, ja que els diners no són de l'empresa, sinó dels accionistes (com a dividends o reserves).
2.3. El Passiu a l'empresa Per a identificar si un element és un passiu o no, hi ha 3 preguntes, i les tres s'han de complir: 1. Ha obtingut l'empresa bens o serveis de l'exterior? NO SÍ 2. Ha pagat l'empresa aquests actius o serveis? SÍ NO 3. Haurà de pagar l'empresa en el futur aquest bé o servei? NO SÍ SÍ ÉS PASSIU NO ÉS PASSIU 2.4. Balanç de situació Menys liquiditat ACTIU PASSIU NO CORRENT PATRIMONI NET • Intangible • Material • Financer CORRENT Més liquiditat • Existències • Realitzable • Disponible Menys exigibilitat (no exigible) NO CORRENT (exigible ll/t) CORRENT (exigible c/t) Més exigibilitat *Actiu = Passiu exigible + Patrimoni net EQUACIÓ FONAMENTAL COMPT.
*Fons de maniobra (FM) = Actiu corrent - Passiu corrent 2 2.5. Valoració del patrimoni empresarial ACTIU: es valora segons el preu d'adquisició o de mercat, • Preu adquisició: cost total de l'actiu, constituït per el preu de compra d'aquest més les despeses addicionals per a tenir el bé en condicions d'ús i funcionament. (= preu de cost). només costos per a preparar l'actiu per a ser usat, no costos de manteniment.
• Preu de mercat: valor que se li dóna al bé en el mercat.
* P. Adquisició < P. Mercat valor Actiu = P. Adquisició P. Adquisició > P. Mercat valor Actiu = P. Mercat PASSIU: es valora pel seu valor de reemborsament, és a dir, pel valor monetari al que s'ha de retornar.
3 ...