Exemple autoavaluació sang (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

Campus Virtual de la Universitat de Barcelona Ad by GoSave | Close Ad by GoSave | Close La meva pàgina inicial ► Els meus cursos ► 14/15 ► Ensenyaments de Grau ► Grau D'Infermeria ► 1415F5 ► Bloc Temàtic 3: Fisiologia de la Sang i Immunitat ► Autoavaluació: Sang Fisiologia Començat el dilluns, 10 novembre 2014, 17:44 Estat Acabat Completat el dilluns, 10 novembre 2014, 17:59 Temps emprat 14 minuts 41 segons Qualificació 6,56 sobre 10,00 (66%) Pregunta 1 Parcialment correcte Puntuació 0,80 sobre 1,00 Marca la pregunta 1. La diferència ENTRE plasma i sèrum és que en el plasma hi ha Parcialment correcte Puntuació 0,86 sobre 1,00 Marca la pregunta proteïnes de la coagulació de sodi 2. La composició del plasma i el líquid intersticial es igual excepte pel que fa a la concentració de albúmines 3. Les proteïnes més abundants en el plasma són la família de les participar en el manteniment de la pressió osmòtica Pregunta 2 presència i la seva funció principal és inflamació .
una àrea calenta, edematosa, vermellosa i dolorosa. L'entrada d'un bacteri en el nostre organisme desencadena l'augment de l'activitat del sistema de complement el qual per un mecanisme de quimiotaxi El complement també facilita la fagocitosi de bacteris encapsulats mitjançant la atrau més leucòcits cap a l'àrea inflamada.
opsonització .
Per acció del complement mastòcits i basòfils es degranulen alliberant substàncies vasoactives com la complement acaba formant el complex d'atac a la membrana Els bacteris no encapsulats poden ser directament fagocitats per En les infeccions bacterianes també s'ACTIVA actuar COM .
.
La resposta immunitària típica davant una infecció bacteriana és la/l' La inflamació és caracteritza PER .
que CONDICIONA histamina . Finalment, la cascada de la destrucció del bacteri no encapsulat.
els limfòcits T citotòxics .
la resposta immunitària adquirida, de tal manera que si hi ha anticossos circulants contra el bacteri, aquests poden opsonines o neutralitzar les toxines bacterianes.
La repuesta inmunitaria típica ante una infección bacteriana es la/el (aumento de los basófilos - inflamación - aumento de eosinófilos). La inflamación se caracteriza por un área caliente, edematosa, roja y dolorosa. La entrada de una bacteria en nuestro organismo desencadena un aumento de la actividad del sistema de complemento el cual por un mecanismo de (opsonización - quimiotaxis - vasodilatación) atrae más leucocitos al área inflamada. El complemento también facilita la fagocitosis de bacterias encapsuladas mediante la (opsonización - quimiotaxis - vasodilatación). Por acción del complemento mastocitos y basófilos se degranulan liberando sustancias vasoactivas como la (granzima - proteína C reactiva - histamina). Finalmente, la cascada del complemento acaba formando (perforina - el complejo de atacque a la membrana - aglutinación bacteriana) lo cual CONDICIONA la destrucción de las bacterias no encapsuladas.
Las bacterias no encapsuladas PUEDEN ser directamente fagocitadas por (las células NK - los macrófagos - los mastocitos - los linfocitos T citotóxicos).
En las infecciones bacterianas también se activa la inmunidad adquirida, de tal manera que hi hay anticuerpos circulantes contra la bacteria, estos pueden actuar como (coplejo de ataque a la membrana - opsoninas - quimiotaxinas) o neutralizar las toxinas bacterianas.
Pregunta 3 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Relacioni els mediadors químics de la immunitat amb la seva funció o mecanisme d'acció.
Relacione los mediadores químicos de la inmunidad con su función o mecanismo de acción.
Substància alliberada PER mastòcits i basòfils que ocasiona vasodilatació i augment de la permeabilitat capil·lar Sustancia liberada por mastocitos y basófilos que ocasiona vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular interferons Proteïnes que inhibeixen la replicació viral Proteïnas que inhiben la replicación viral Molècules que atrauen fagòcits cap a un lloc d'infecci Moléculas que atraen fagocitos HASTA Histamina un sitio de infección Quimiotaxines - Quimiotaxinas Anticossos, proteïnes del complement, proteïnes de fase aguda Anticuerpos, proteínas del complemento y proteínas de fase aguda Citocina secretada pels macrófagos i altres cèl·lules immunitàries que actua com a mediador de la resposta inflamatòria i indueix febre Citocina secretada por los macrófagos y otras células immunitarias que actua como mediador de la respuesta inflamatoria e induce fiebre Cinina que estimula els receptors del dolor Opsonines - Opsoninas Interleucina-1 Bradicinina Cinina que estimula los receptores del dolor Proteïnes que faciliten la fagocitosi Proteínas que facilitan la fagocitosis Pregunta 4 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta La primera fase de l'hemostàsia és la La primera fase de la hemostasia es la Trieu-ne una: a. Formació del tap plaquetari.
Formación del tapón plaquetario.
b. Vasoconstricció.
Vasoconstricción.
c. Coagulació.
Coagulación.
d. Activació de les plaquetes.
ACTIVACIÓN de las plaquetas.
Sense resposta Pregunta 5 Indiqui quins dels següents factors ocasionen vasoconstricció (més de 1 resposta és correcta): Parcialment correcte Indique cuál de los siguientes factores ocasionan vasoconstricción (más de una respuesta es correcta) Puntuació 0,30 sobre 1,00 Trieu-ne una o més: Marca la pregunta Pregunta 6 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta a. Fosfolípids plaquetars.
Fosfolípidos plaquetares b. Serotonina.
Serotonina c. Colagen.
Colágeno d. Factor activador plaquetari.
Factor activador de plaquetas e. ADP.
ADP f. Tromboxà A2.
Tromboxano A2 Indiqui la resposta FALSA: PER a la síntesi de glòbuls vermells, ens cal: Indique la respuesta FALSA: PARA la sintesis de globulos rojos, nos hace falta: Trieu-ne una: a. Ferro Hierro b. Vitamina B12 Vitamina B12 c. Àcid fòlic Ácido fólico d. Ferritina Ferritina Sense resposta Pregunta 7 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta En relació als aglutinògens i a les aglutinines, indiqui la resposta FALSA: Con relación a los aglutinógenos y a las aglutininas, indique la respuesta FALSA: Trieu-ne una: a. Els individuos del grup sanguini 0 tenen aglutinines anti A i anti B circulant pel plasma.
Los individuos del grupo sanguíneo 0 TIENEN algutininas anti A y anti B circulando por el plasma.: b. Els individuos del grup sanguini A tenen aglutinògens anti B circulant per plasma.
Los individuos del grupo sanguíneo A tienen aglutinogenos anti B circulando por el plasma.: c. A la superfície dels hematies humans hi ha més de 100 aglutinògens diferents.
En la superficie de los hematies humanos hay más de 100 aglutinógenos distintos.: d. El individuos del grup AB tenen aglutinògens A i B a la superficie dels seus eritròcits.
Opsonines - Opsoninas Los individuos del grupo sanguíneo A i B tienen aglutinógenos AB en la superficie de sus eritrocitos.: Sense resposta Pregunta 8 Correcte En relació als macròfags, indiqui la resposta FALSA: Con relación a los macrófagos, indique la respuesta FALSA: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Trieu-ne una: a. A la seva membrana tenen molècules del CMH-II.
En su membrana tienen moléculas del CMH-II.
b. A la seva membrana tenen molècules del CMH-I.
En su membrana tienen moléculas del CMH-I .
c. Participen de forma indirecta en la immunitat adquirida o específica Participan de FORMA indirecta en la inmunidad específica o adquirida.
d. Són cèl·lules citotòxiques.
Son células citotóxicas.
Marca la pregunta Sense resposta Pregunta 9 Indiqui quina de les següents molècules pot opsonitzar antígens: Correcte Indique cuál de las siguientes moléculas PUEDE Puntuació 1,00 sobre 1,00 opsonitar antígenos: Trieu-ne una: Marca la pregunta a. Anticossos.
Anticuerpos.
b. Histamina c. IBradicinina d. interferó Sense resposta Pregunta 10 En resposta a una infecció bacteriana es produeix una resposta inflamatòria que comporta les següents canvis EXCEPTE: Incorrecte En respuesta a una infección bacteriana se producirá una respuesta inflamatoria la cuál comporta los siguientes cambios EXCEPTO: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Trieu-ne una: a. Activació del sistema de complement.
ACTIVACIÓN del sistema de complemento.
b. Activación de linfocitos T citotóxicos.
Activación de linfocitos T citotóxicos.
c. Activació de limfòcits B, en una primera infecció per el bacteri.
Activación de los linfocitos B, en una primera infección por la bacteria..
Marca la pregunta d. Augment de l'activitat dels fagòcits: macròfags i neutròfils.
Aumento de la actividad de los fagocitos: macrófagos y neutrófilos.
Sense resposta Acaba la revisió Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acaba la revisió Ad by GoSave | Close Heu entrat com Anna Sáez Veas (Sortida) 1415F5 Ad by GoSave | Close Ad by GoSave | Close ...