1. Valoració de l'usuari adult (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets GENERALITATS. VALORACIÓ DE L’USUARI ADULT Hem de saber identificar i tenir clar el problema ocupacional d’una persona amb edema a la mà. El seu problema ocupacional seria que no podria cosir, ja que aquesta és l’activitat significativa de la persona.
Després haurem d’identificar la simptomatologia principal:  Limitació articular  Edema  Dificultat en la realització de la pinça 1. Proves d’avaluació a) Característiques de les proves ***  Fiabilitat (no hi ha subjectivitat a les proves)  Validesa  Sensibilitat (capacitat de detectar petits canvis)  Capacitat de detecció de canvis b) Tipologia de proves  Estandaritzades : Objectives, tenen instruccions, evidència de validesa i fiabilitat i normes establertes segons puntuatge de la persona en relació a persones que pertanyen a un grup normal. (Barthel, COMP)  No estandatitzades : Subjectives, no tenen instruccions específiques, no tenen criteris per a puntuar, no hi ha informació de com s’han d’interpretar els resultats * Cal tenir present que per passar algunes proves es necessita acreditació, encara que hi ha professionals que les passen sense tenir-la (ex: mohost) TO en l’Adult Mar Busquets c) Instruments d’avaluació del MOHO : Observació  Observació de les persones en el moment de realització de formes ocupacionals / tasques diàries.
 Abordatge únic de l’avaluació de la capacitat en l’execució de formes ocupacionals / tasques diàries AMPS*** : Habilitats motores i de processament Proporciona informació de les habilitats de la persona quan realitza AVDs i activitats domèstiques i instrumentals de la vida diària.
Escales: a) Escala d’habilitats motores: Informació sobre accions motores per moure’s o moure objectes.
b) Escala de les habilitats de processament : Informació sobre la seqüenciació lògica de les accions, la selecció i l’ús apropiat d’eines i materials, i l’adaptació als problemes.
 Les dues escales (motora i processament) s’apliquen simultàniament, ja que interactuen Les habilitats de processament compensen les limitacions en les habilitats motores  Cada ítem de les dues escales es qualifica amb una escala de 4 punts que considera:  Eficàcia  Eficiència  Seguretat en l’acompliment ocupacional  Les dues escales indiquen les àrees que estan intactes i en quines la persona presenta dificultats. Determina si la persona te habilitats motores i de processament que li permetin viu en comunitat.
Administració: 30’ a 60 ‘ minuts 1. Entrevista a la persona, cuidador o als dos per assegurar-se que s’observa en quines tasques té experiència i són rellevants.
2. Selecció de 4 o 5 tasques amb un nivell apropiat de dificultat i que siguin rellevants. La persones n’elegeix 2 o 3 per realitzar.
3. La TO observa l’acompliment en els ítems d’Habilitats Motores i Habilitats de Processament.
TO en l’Adult Mar Busquets ACIS***: Habilitats de comunicació i interacció  Dissenyada per mesurar l’acompliment d’un individu de manera ocupacional dins d’un grup social.
 Dissenyada per persones amb problemes psiquiàtrics però amb èxit en altres tipus d’afectacions  Potencialitat i debilitats d’una persones en interacció i comunicació amb els altres en el curs de les activitats quotidianes.
 Observacions en contexts significatius i rellevants per a la persona.
 Format per classificar el context d’observació i l’aproximació al tipus de situacions quotidianes on actua i desitja fer-ho.
 Fer-ho en el context més real possible.
Escala: Conté una escala de 20 ítems d’habilitats dividits en 3 dominis d’interacció i comunicació:  Corporalitat  Intercanvi d’informació  Relacions Els ítems s’avaluen en una escala de 4 punts centrada en:  Impacte d’habilitats tant en la progressió de la interacció social i la forma ocupacional.
 Impacte sobre altres individus amb qui la persones interactua.
Administració: Manual detallat per intruir i guiar al TO.
- El temps d’aplicació varia de 20’ a 60’ - El temps d’observació varia de 15’ a 45’ - El temps d’avaluació varia de 5’ a 20’ (comentaris qualitatius del TO) TO en l’Adult Mar Busquets d. Instruments d’avaluació del MOHO : Autoavaluacions Llistat d’interessos modificats Les persones indiquen el seu nivell d’interès en els últims 10 anys i de l’últim any. La TO i l’usuari analitzen les respostes.
Permet apreciar l’impacte que ha tingut la persona, la manera que experimenta plaer o ha deixat de ser atret per certes activitats.
Configuració de l’activitat NIH (ACTRE)  Igual que el Qüestionari Ocupacional(OQ) és apropiat per adolescents i adults.
 El OQ, sobre el qual es va basar l’ACTRE, és simple i registra cada 30’ de vigília l’activitat que realitza la persona. Indiquen si és treball (T), oci / recreació (R), vida diària (VD), descans (D).
 Està dissenyat per a persones amb discapacitats físiques.
 Disposa de preguntes addicionals com: dolor, fatiga, dificultat en l’acompliment i necessitat de descans durant l’activitat.
 L’ACTRE i l’OQ també poden aplicar-se en entrevistes semiestructurades.
Autoavaluacio ocupacional OSA  Valora la percepció de la persona sobre la seva pròpia competència ocupacional  Permet a la persona indicar els valors personals i establir prioritats per al canvi.
 Si s’utilitzen com a mesura de resultat, s’utilitzen a l’inici i al final.
 Amb els resultats obtinguts el client i el TO col·laboren per desenvolupar objectius. Cosa que l’ajudarà a:  Clarificar cap a on vol dirigir-se  El centren en allò positiu: On vol arribar  L’ajuden a monitoritzar els progressos i “logros”  Proveeixen un enfoc a la teràpia i una via de comunicació entre el client i el TO al llarg del procés  A través del procés de col·laboració, la relació terapèutica agafa un rol important.
 L’objectiu òptim és permetre als clients determinar els seus objectius terapèutics TO en l’Adult Mar Busquets e. Altres instruments de valoració MIF / FIM (Medida de la Independencia Funcional) (no ha profunditzat perquè vindrà una professora a explicar-nos el funcionament i les característiques).
 És un indicador bàsic de la severitat de la incapacitat.
 Consta de 18 ítems dividits en 5 categories: 1. Control dels esfínters 2. Mobilitat 3. Locomoció 4. Comunicació 5. Consciència del món exterior  És una mesura de la incapacitat, no de la deficiència  Mesura allò que el client fa realment independentment del seu diagnòstic o malaltia, no allò que hauria de ser capaç de fer o podria fer.
 És una mesura que pot administrar-la qualsevol professional de l’equip.
 Dins les dades també s’inclouen:  Característiques demogràfiques  Diagnòstics  Grups de deficiències  Duració de l’estància a l’hospital  Despeses hospitalàries  Escala de 7 nivells que representa els graus de comportament depenent i independent i donen una idea real de la magnitud d’ajuda que requereix la discapacitat.
 Classificar l’execució d’una activitat d’independent o depenent es basa en si necessita ajuda o no d’una altra persona per dur-la a terme, i la magnitud d’ajuda necessària.
...