Modalitats psicoterapèutiques (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Psicologia i habilitats comunicatives
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 03/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

::::MODALITATS PSICOTERAPÈUTIQUES::::: PSICOTERÀPIA: -tractament d’ús de paraules com a teràpia. Per canviar cognitiu i conducta.
-Psicoteràpia és aplicació de tècniques psicològiques per tractar trastorns mentals.
OMS”WHO”: -Psicoteràpia refereix a intervencions planificades i estructurades que volen influenciar sobre comportament, humor i emocions, vers diversos estímuls. A traves de mitjans psicològics (verbals i no verbals).
No comprèn mesures bioquímiques o biològiques :/ Psicoteràpia por ser: individual i familiar/grupal Factors comuns de la Psicoteràpia: (present en qualsevol psicoteràpia) - Relació terapèutica Enquadrament físic Expectativa ‘ajuda Augment dels sentiments de domini i autoconfiança Aprenentatge de noves maneres de sentir, pensar i actuar Activació d’emocions intenses Elements de la teràpia:::::: Demanda(determina tipus intervenció), escolta, relació, contracte, intervenció.
Anàlisi de la demanda: Queixa, objectiu, demanda aparent i oculta(la demanda no respon al que necessita el pacient), significat existencial de la demanda.
Escolta-Intervenció: Escoltar abans d’intervenir, hipòtesi/diagnòstic/intervenció.
Fem d’expert, no d’autoritat.
Contracte: Establir objectius, com sabrem que ha finalitzat? Tipus de psicoteràpia:::: Tipus segons Relació: -conductuals: menys en compte a la persona.
-sistèmiques -cognitives -psicoanàlisi -Humanistes: la que més te en compte/centrada en els factors personals.
Model humanista: “Maslow i Rogers”. Vol alliberar la persona dels obstacles, per afavorir desenvolupament adaptatiu. I un creixement normal. Aspecte per millorar dins la persona.
Teràpies integradores.
Model de la Gestalt: això ha passat per a algo. Centrat en substituir la finalitat.
Model de Psicoanàlisi: “Freud”. Patologia, mitjançant associació lliure de pensament(idees) com a element en les seves intervencions.
Transferència: em cau malament el meu pare i com que el el terapeuta és un home ell tbe em caura malament.(allò que transfereix el pacient al terapeuta) Interpretació: A partir d’un objecte, que fa veure que es algu altre. xD Interpretació dels somnis: realització dels desitjosno realitzats, que no es realitzen a la vida real.
Contratransferència: el terapeuta agafa cap al pacient, conjunt de reaccions emocionals des del professional cap a l’usuari.
Aliança terapèutica: Resistència: procés insonscient on es reprimeixen continguts emocionals que la pesona no accepta, per tant no es realitzen. (les resistències interfereixen en el tractament).
PSICOANÀLISI CLÀSSIC: -Pacient en el “divan”. Terapeuta fora del camp visual.
-varies sessions: pot durar tot la vida també. Hi ha qui ho fa com tractament de manteniment.
-Anàlisi de la transferència, positiva i negativa, i de les resistències.
Es útil en:: Pneurosis, distorsions cognitives, de pensament.
Poc útil en trastorns de psicosis.
Dema continuem..
Teràpia cognitiva::::: Aaron beck: El ánimo y el comportamiento de un individuo están principalment determinados por la manera en que estructura el mondo.
Tracta de corregir el desordre en els pensaments.
Malaltia mental = desordre del pensament Focus: contingut ideacional envoltat pel símptoma. La distorsió del pensament, i afecta a la conducta.
La estructura del mon es fa en base a unes idees/cognicions que sobretot estan basades en experiències prèvies de la persona.
Terapeuta cognitiu/professional de la salut: el terapeuta intenta familiaritzar-se amb en contingut del pensament, estils de pensament, sentiments i conductes de l’usuari per entendre la seva interrelació. Intervencions a curt plaç.
Vol alleugerir símptomes mitjançant identificació i modificació de distorsions de pensament, desenvolupant esquemes cognitius més dlexibles i entrenant.
Usuari/pacient: el que te trastorns distímics i trastorns depressius no endògens.
Durada: 15-25 sessions, setmanals.
És útil en trastorns distímics/estat d’ànim Teràpia Racional Emotiva: Albert Ellis:.
 El passat contribueix a el que som ara, però no es la seva causa  Tots els prolemes emocionals patològics es deuen a idees irracionals  Els factors d’influència genètica, cultural, ambientl, poden precipitar el pensament irracionall: són antecedents, no causa.
 Torna a daltttt Exemple: Situació A: reducció treballadors a l’empresa Pensament B: aquesta situació és terrible, segur que em faran fora, no me’n sortiré d’aquesta.
Consequències C: [c1emocionals ansietat, depressió, c2 conductuals anar al llit, no vull parlar amb ningú] Exemples de distorsió cognitiva: ( llegir i prou) Exigències i perfeccionisme, sobregeneralització, negativisme, catastrofisme, negació, sobre...
Veure més exemples.
TERÀPIA SISTÈMICA ( INTERACCIONAL O COMUNICACIONAL) Comunicació i relacions que la persona té amb el seu cercle familiar i/o social -Pragmàtica de la Comunicació: -TGS ( teoria general sistemes) Teràpies CONDUCTUALS::::.
-Estudi sistemàtic de la conducta observable: E-R -Objectiu: descobrir les lleis bàsiques de l’aprenentatge.
-Forta tradició d’investigació de laboratori.
CONDICIONAMENT CLÀSSIC: teràpies basades en com la persona aprèn. Creades en laboratori.
El gos de Pavlov.
Estímul no condicionat: estímul no associat.
Estímul condicionat: estímul inicialment neutre, i capaç de reproduir una resposta condicional.
”soroll campana fa salivar el gos” Resposta no condicionada/primària(encara no associat a res més): davant aliment, el gos saliva.
Resposta condicionada: resposta apresa. Que ja hem associat a alguna cosa.
CONDICIONAMENT OPERANT(Skinner, experiment amb rates a la gàbia): Llei de l’efecte: la conducta que obté una recompensa, tendeix a repetir-se.(parla en positiu) Modelatge: modelar la conducta fins que obtenim el comportament desitjat.
Reforçador: Premi cada vegada que toquem allò. (incrementa la conducta) Càstig: si toca això li fotrà una hostia. Aconseguirà disminuir conducta.
Tipus de reforçadors:::: -r. Positiu: algo agradable, consolida la resposta.
-r. Negatiu: pito quan oblido posar-me el cinturó.
-r. Primari: els que són innats, com una carícia.
-r. Secundari: els apresos, com els diners.
Adquisició extinció discriminació.... no sortirà a examen  Indicacions de teràpies conductuals: -fòbies, obsessions, compulsions, i alguna trastorns sexuals.
-reforç positiu: múltiples aplicacions -trastorns del comportament Psicoteràpia de grup: Es un tractament en el qual les persones prèviament seleccionades amb problemes emocionals es reuneixen en un GRUP DIRIGIT per un terapeuta entrenat Objectiu: aconseguir canvi personalitat Àmbit: psiquiatria( grups de psicòtics crònics) Grups d’autoajuda: professional és observador Altres especialitats.........
Hipnosi: es provoquen estats de concentració en relació a un tema, per aconseguir un canvi.
LES PSICOTERÀPIES, RESUM: -tractaments que es basen en l’us de la paraula com a element terapèutic.
-hi ha diferents tipus d psicoteràpia amb diferents indicacions -actualment predominen les psicoteràpies integradores.
-Se sol combinar amb fàrmacs.
La integració de totes les teràpies és millor, més complet x afrontar les patologies.
...

Tags: