03.- Com exerceix l'ambient la seva influència sobre el comportament? (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: Genètica del comportament
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 13/03/2016 (Actualizado: 13/03/2016)
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 AMBIENT: tot el que no és genètic (seqüència de nucleòtids):       Malalties i accidents.
Tot el que succeeix durant la gestació (per exemple l’exposició prenatal a determinades toxines o una malaltia infecciosa de la mare gestant).
Dieta.
L’educació per part dels pares i mestres.
La influència dels amics.
Tots els factors socialitzadors.
La genètica del comportament ha fet dues aportacions clau en relació a l’ambient: 1. El medi fa diferents, més que semblants, els germans.
2. Moltes influències ambientals reben una influència genètica.
Ambient Comportament Gens 1. El medi fa diferents, més que semblants, els germans: És comú el cas de bessons monozigots (MZ) que no concorden per una determinada malaltia o característica: un la té i l’altre no. Mai són totalment idèntics, la seva Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 concordança (en el cas de les malalties) és mai del 100% i el mateix passa en les correlacions (en el cas de característiques conductuals quantitatives).
Per què passa això?  GENÈTICA  comparteixen el 100% dels gens.
 AMBIENT: o COMPARTIT:  Factors ambientals compartits amb la resta de membres de la família. Ex: barri on vius.
 Té gran influència en les conductes prosocials i antisocials durant els primers anys de vida.
 Té més importància en els primers anys de vida i menys en els posteriors.
o NO COMPARTIT:  Factors ambientals no compartits amb la resta de membres de la família. Ex: amics.
 Té un paper rellevant en el desenvolupament psicològic, concretament en la personalitat, les habilitats cognitives i la majoria de psicopatologies.
 Té més importància a mesura que passem de la infantesa a l’edat adulta.
DEFINICIÓ AMBIENT COMPARTIT Tots els factors ambientals compartits amb els familiars i que fan que els parents s’assemblin.
TERMINOLOGIA EMPRADA    AMBIENT NO COMPARTIT Tots els factors ambientals no compartits amb els familiars i que fan que els parents siguin diferents.
   Ambient compartit (pot ser familiar o no).
Ambient comú.
Ambient no compartit (pot ser familiar o no).
Ambient únic.
Ambient idiosincràtic.
Ambient específic.
CARACTERÍSTIQUES     Més important durant la infància.
Paper rellevant en les conductes prosocials i antisocials.
Més important després de la infància.
Paper rellevant en la formació de la personalitat, les habilitats cognitives, i la majoria de psicopatologies.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25  Les influències ambientals que no són compartides pels membres de la família, són les que explicaran aquestes diferències entre els bessons MZ. L’ambient no compartit faria que els gens s’expressin de maneres diferents, per tant aquestes diferències són degudes a efectes epigenètics.
 Avui dia es sap que la causa de que pares i fills, i els germans en tret si, s’assemblin és perquè comparteixen gens. S’assemblaran més els parents que comparteixen més gens, és a dir, els que tenen un grau parentiu més estret. Els parents que no viuen sota el mateix sostre i no han tingut gaire contacte entre ells, sobretot durant els anys de criança, s’assemblaran entre ells gairebé tant com els que han viscut sota el mateix sostre.
 Les persones que no són familiars i viuen sota el mateix sostre s’assemblen molt poc entre ells.
AMBIENT FAMILIAR COMPARTIT (dieta, nivell sociocultural dels pares): sol ser insignificant, sobretot a l’hora de modelar moltes de les característiques de la manera de ser de les persones, la seva personalitat o d’exercir una influència en l’aparició d’una psicopatologia (és l’ambient no compartit el que té més influència en aquestes característiques).
AMBIENT NO COMPARTIT ≠ AMBIENT NO FAMILIAR L’ambient no compartit pot ser tant familiar com no.
No hem de confondre ambient no compartit, amb no familiar. El tractament diferent que poden fer els pares a cadascun dels fills és un exemple d’ambient familiar no compartit. També ho és l’ordre dels germans: no és el mateix ser el primer fill (rep més atenció per part dels pares), que el quart (interacciona amb altres tres germans).
AMBIENT COMPARTIT ≠ AMBIENT FAMILIAR Ambient familiar tampoc és sinònim d’ambient compartit. Ni tot l’ambient no compartit és no familiar ni tot l’ambient compartit és familiar.
Les influències ambientals són diferents per a cada fill, i no generals per tota la família.
 Mesura de les diferències de bessons MZ que han viscut junts (genèticament idèntics i viuen en el mateix entorn familiar) mesura clara del pes de l’ambient no compartit.
 La semblança entre dos germans adoptius (no comparteixen gens, però si ambient compartit)  mesura directa de la importància del medi ambient compartit.
2. Moltes influències ambientals reben una influència genètica: L’entorn que modela a les persones rep, en part, influències genètiques. Les nostres experiències estan influïdes per les nostres característiques genètiques.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 CORRELACIÓ GENOTIP-AMBIENT: Control genètic de l’exposició al medi ambient. Hi ha diversos tipus de correlacions:    PASSIVA: o L’ambient de criança que reben els fills està correlacionat positivament amb els gens que reben dels pares. Els fills experimenten ambients que correlacionen amb les seves propensions genètiques.
o Més important durant la infantesa.
o Ex: Uns pares que sovint manifesten comportaments agressius, no només aporten a la seva descendència gens que predisposen a que es comportin agressivament i sinó que també un ambient familiar agressiu.
ACTIVA: o Les persones seleccionen, creen i formen els seus propis ambients segons la seva manera de ser, o be capten més un tipus d’influències ambientals que unes altres segons el seu genotip. Tenim els ambients que s’assemblen més a la nostra manera de ser.
o A mesura que creix la persona, va essent cada vegada més important.
o Fa diferents els germans entre si, i com més grans són, més diferents, perquè a mesura que van creixent, van buscant ambients on es troben més còmodes com a conseqüència de la seva manera de ser.
o Ex: els fills més agressius buscaran ambients agressius, escollim amics s’assemblin a nosaltres, el restaurant al que escollim anar...
EVOCATIVA: o Les persones provoquem en els altres un tracte cap a nosaltres en funció de com nosaltres interaccionem amb ells. Nosaltres provoquem en els altres aquells comportaments que s’assemblen a la nostra manera de ser.
o Els pares fan un tractament diferenciat als fills, encara que no se n’adonin o no sigui la seva intenció, perquè actuen, en part, en funció del comportament del nen.
o A mesura que creix el nen o nena, va essent cada vegada més important.
o Ex: les persones més agressives provocaran respostes més agressives en les persones amb qui es relacionin.
Les correlacions activa i evocativa són les responsables que els germans o bessons criats separats vagin esdevenint cada vegada més semblants i que l’ambient familiar no sigui viscut de la mateixa manera per tots el membres de la família.
INTERACCIÓ GENOTIP-AMBIENT (GXA): Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 El control genètic de la sensibilitat al medi ambient; la sensibilitat genètica que té cada persona a les condicions del medi ambient. Efectes no additius entre els factors ambientals i genètics.
Els efectes dels nostres gens (genotip), sobre un fenotip complex determinat dependran de quins factors ambientals hi hagi presents, de quin ambient hem viscut. Però també els efectes dels factors ambientals sobre el nostre fenotip dependran de com siguem genèticament.
Per tant, el mateix ambient que actuï sobre genotips diferents, també pot conduir a fenotips diferents. Direm que hi ha una interacció GXA quan l’efecte produït per l’exposició un ambient esta condicionat pel genotip de la persona. També direm que es dóna una interacció quan l’experiència mitiga l’efecte del(s) gen(s).
EXPERIMENTS: La criança selectiva es fa per obtenir el fenotip que ens interessa.
EXPERIMENT 1 : S’obtenen 2 línies, les rates tontes i les llestes, i s’avaluen en un ambient.
   Ambient normal: Les tontes fan més errors en un laberint que les llestes  pitjor execució de les tontes front les llestes.
Ambient enriquit: les rates tontes cometen menys errors que en la situació anterior. Les llestes continuen igual  la execució de les 2 línies queda igualada.
Ambient restringit: les rates tontes fan els mateixos errors que en la primera situació, mentre que les llestes fan més errors  la execució de les 2 línies queda igualada.
L’ambient no té efecte sobre tothom de la mateixa manera, depèn de la composició genètica dels individus. Els efectes dels factors ambientals sobre el comportament depenen de com soc jo genèticament i els efectes dels factors genètics sobre el comportament depenen dels factors ambientals.
EXPERIMENT 2: És va fer un gran article científic sobre la conducta antisocial (agressivitat, violència...).
El maltractament durant la infància és un factor de risc universal, però no tothom que ha rebut maltractament acaba sent antisocial.
L’article es pregunta si aquesta variabilitat respecte a la resposta al maltractament pot dependre de factors genètics.
Factor genètic: MAOA.
 Depenen del gen la seva forma activa tindrà: o Molta activitat.
o Baixa activitat.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25   Ho relacionen amb agressivitat. És inhibidor de NTs, com la serotonina.
+ agressius  + serotonina.
Mesuren nivell MAOA en lluitadors (agressió contra altres), suïcides (agressió contra si mateix), etc.
La mostra es basa en una base de dades d’un any en una ciutat, on mantenien les dades vitals d’aquesta població durant 20 anys. La mostra virtualment intacta (97%) (no havia marxat gaire gent).
1. Van agafar diversos indicadors sobre l’agressivitat.
2. Es van fer entrevista estructurades.
3. Preguntes. Per cada persona, se li demanava a 2 persones que responguin el que ell va dir, per saber si deia la veritat.
Es fa un estudi genètic, i per dades sabem si aquella persona ha sigut maltractada o no.
Persones que han patit maltractaments més violentes i amb MAOA de baixa activitat  més agressives  Interacció factors genètics i ambientals.
EXPERIMENT 3: Efecte de fumar cànnabis durant l’adolescència és un risc de patir trastorn esquizoformes. Símptomes inclouen:      Pèrdua de contacte amb la realitat.
Al·lucinacions.
Deliris.
Sinestèsia.
També està associat a capacitats cognitives.
Ho associen amb el gen COMT:    Homozigot met/met.
Homozigot val/val.  els que consumeixen cànnabis durant l’adolescència, pateixen trastorn esquizofrènic en l’adultesa.
Heterozigot met/val EXPERIMENT 4: Estudi sobre fumar cànnabis durant la gestació  fills més agressius. Les que tenen el gen COMT val/val, fumen durant la gestació i tenen fills més agressius.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 ESTUDIS ADOPCIONS: FACTORS AMBIENTALS PRESÈNCIA (+) FACTORS GENÈTICS PRESÈNCIA (+) ABSÈNCIA (-) 10 3 6 1 ABSÈNCIA (-) Factors ambientals.
Factors genètics.
++  10 Genètic: 6 9 ≈ 10  no hi ha una interacció important.
6+3=9 Ambient: 3 --  1 = grup control.
FACTORS AMBIENTALS PRESÈNCIA (+) FACTORS GENÈTICS PRESÈNCIA (+) ABSÈNCIA (-) 26 6 14 3 ABSÈNCIA (-) ++  26 --  3 grup control Genètic: 14 Ambient: 6    14 + 6 = 20 26 ≠ 20  Hi ha una interacció important. La interacció és major que el resultat de la suma.
Per saber si la interacció és important hem de mirar tota la taula, fer un anàlisis global, no additiu.
Per tal que una interacció sigui significant ha de ser superior, més que la simple suma  efecte no additius entre els factors ambientals i genètics.
En la primera taula no hi ha una interacció important, en canvi, en la segona si.
...