Tema 5 (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Entorn economic espanyol
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Tema 5: Estructura Productiva i Empresarial 5.1 L’estructura productiva de l’economia espanyola Trets bàsics – Dimensió Empreses La dimensió mitja de les empreses espanyoles és molt reduïda   La pràctica totalitat d’empreses espanyoles té menys de 200 empleats.
Problemes de presencia exterior i productivitat Quadre 1. – L’estructura productiva de l’economia espanyola, 1985 - 2014 Agricultura El seu pes relatiu s’ha reduït a la meitat del 5’7% al 2’5%  La agricultura no ha deixat de perdre importància relativa sobre la producció i l’ocupació als últims 30 anys.
L’agricultura a l’economia espanyola, 1985 – 2014 (percentatges) VAB1 agrari/VAB total (preus corrents)2 VAB agrari/VAB total (preus constants) Ocupació agrària/ocupació total 1 1985 5’7 3’2 14’2 1995 4’2 2’8 7’2 2005 3’0 2’5 4’7 2014 2’5 3’0 4’0 Valor Afegit Brut L'expressió preus corrents, en economia, defineix els preus dels béns i serveis segons el seu valor nominal i en el moment en què són considerats. S'oposen a preus constants, és a dir, aquells que, pertanyents a períodes distints, són corregits l'un pel que fa a l'altre mitjançant un factor, normalment la inflació.
2 Indústria La participació relativa de la industria en termes d’ocupació i valor afegit ha caigut des de 1985   Pèrdua de pes relatiu sobre el total de la producció en termes nominals i reals, així com en termes d’ocupació.
Nivell de maduresa de la industria assolit als anys 80s.
La industria a l’economia espanyola, 1985 - 2014 1985 VAB industria/VAB 27’4 total (preus corrents) VAB industria/VAB 20’2 total (preus constants) Ocupació 21’5 industria/ocupació total 1995 21’4 2005 18’9 2014 16’7 19’2 18’9 16’7 18’5 15’6 12’4 La pèrdua d’importància relativa de la industria a Espanya (que s’està donant també a la resta de països) reflexa factors tals com:   El creixement de la productivitat →redueix necessitats d’ocupació i modera l’increment de preus Major demanda de serveis per usos finals e intermitjos (externalització) Construcció Peculiar model del creixement basat en la construcció des dels 90’s   L’auge que va registrar l’activitat immobiliària en el període 1994 – 2007 explica el guany d’importància relativa del sector de la construcció.
La crisis ha trencat d’arrel la tendència anterior en termes tan de VAB com d’ocupació.
Serveis La participació relativa de les activitats terciàries no ha deixat de créixer al període   ∆del pes relatiu sobre el VAB valorat tan a preus corrents com constants ∆substancial de la seva importància relativa sobre l’ocupació Comparativa Europea L’estructura productiva de l’economia espanyola s’assimila a la dels principals països europeus Creixent importància sector serveis! Agricultura Industria Construcció Serveis Total Alemanya 0’8 25’9 4’8 68’5 100 Espanya 2’5 17’5 4’8 75’2 100 França 1’6 13’8 5’6 79 100 Itàlia 2’2 18’5 5’7 73’6 100 España UK 0’6 13’5 4’9 81 100 Alemania Francia UE28 Italia Agricultura 2,5 0,8 1,6 2,2 1,6 Industria y energía 17,5 25,9 13,8 18,5 19,0 Intensidad tecnológica alta 0,8 2,1 1,2 1,3 1,4 Intensidad tecnológica media/alta 4,0 11,1 3,1 4,7 5,3 Intensidad tecnológica media/baja 2,8 4,6 2,3 3,9 3,7 Intensidad tecnológica baja 5,6 4,4 4,8 5,6 4,9 Construcción 5,6 4,8 5,7 4,9 5,4 Servicios 74,4 68,5 78,9 74,4 74,0 Comercio y reparación 12,4 9,4 10,5 10,9 11,2 Hostelería 6,8 1,6 2,7 3,6 2,9 Inmobiliarias y servicios empresariales 19,6 22,0 25,6 23,5 21,9 Manufacturas según intensidad tecnológica Evolució Estructurada Productiva Transformacions a l’estructura productiva espanyola des de anys 80’s Tret 1 Tret 2 La participació relativa dels serveis en la producció nacional valorada a preus corrents ha augmentat substancialment en detriments dels bens. Evolució en termes nominals.
La participació relativa de bens i serveis en la producció real s’ha mantingut aproximadament constant.
Tret 3 La participació relativa de l’ocupació en els serveis ha crescut de forma sostinguda.
Major participació dels serveis en termes nominals que en termes reals Gràfic 1. – Índex de participació dels serveis en el VAB3 i el treball, 1985 – 2014 (1985=100) Les diferències en el creixement de la productivitat permeten comprendre l’evolució del patró productius   Estancament productivitat serveis → ∆ocupació per ∆producció Major ∆participació serveis en termes nominals respecte reals →per ∆costs factors productius en relació productivitat Espanya. Productivitat del treball, 1985 – 2014 (taxa de variació mitja anual acumulativa) 3 Sector % Agricultura 4’8 Industria 2’1 Serveis 0’2 VAB nominal i VAB real: En economía, cuando hablamos en términos reales nos referimos al valor absoluto de un determinado variable. Por ejemplo, si ganamos 1.000 euros al mes, el valor nominal de nuestro sueldo son esos 1.000 euros. En cambio, cuando hablamos de términos reales lo que hacemos es descontar la inflación de ese año. Si para ese sueldo, la inflación ha sido del 2%, entonces nuestro sueldo real será de 980 euros.
Evolució Estructura Productiva Tendències de la estructura productiva relacionat amb pautes de la demanda Elasticitat-renda de la demanda > Elasticitat-renda demanda bens Llavors →∆renta → ∆demanda serveis > ∆demanda bens Aquesta interpretació no es troba corroborada per les estimacions de la elasticitat demanda respecte la renda + canvis en la despesa entre bens i serveis també depenen de preus relatius ∆participació dels serveis a la producció nominal → ∆preus (reduïda productivitat) → consumidors satisfan necessitats amb bens → a ll/t de la participació dels serveis es frena 5.2 Especialització Productiva L’estructura de la producció a l’economia espanyola presenta particularitats que configuren la seva especialització Condiciona les possibilitats de creixement Explica la situació de les relacions comercials amb l’exterior Quadre 2. – Estructura productiva en la Unió Europea, 2014 (valor afegit brut en percentatge) Patró Productiu Agricultura → Elevat pes relatiu de les activitats agrícoles Especialització → abundància i qualitat recursos + dinamisme demanda mundial + PAC Riscos → pressions liberalitzadores (OMC) + ∆competència acords lliure comerç Construcció → orientació excessiva estructura productiva ∆demanda mitjans 90s → ∆demogràfic + segones residències + facilitats accés al crèdit + reducció tipus d’i + especulació Serveis → assoliment participació similar a la producció als països avançats Distribució comercial + hostaleria + serveis immobiliaris i empresarials Industria → segons el grau d’intensitat tecnològica    Elevat pes produccions baix contingut tecnològic (alimentació, tèxtil, fusta...) Pes relatiu menor a la mitja comunitària de les manufactures de nivell tecnològic mig-alt (plàstics, refinament petroli, metal·lúrgia,...) Escàs desenvolupament de les produccions d’alta intensitat tecnològica Orientació del patró productiu espanyol cap a les produccions menys dinàmiques i generadores de valor afegit Pèrdua d’importància relativa manufactures alt contingut tecnològic (informàtica, farmacèutica, electrònica...) en benefici de països de l’Est Gràfic 2. – Participació de les manufactures de intensitat tecnològica alta en el VAB, 2000 – 2013 (percentatge) Elevada importància comerç, hostelería i serveis empreses 5.3 Comerç exterior Dèficit comercial estructural Reduïda dotació de matèries primes i tecnologia   1985 – 2005: concentració del comerç amb la UE (efectes creació i desviació de comerç) 2005 – 2013: creixent importància de la resta del mon com a client i proveïdor Taxa de cobertura del comerç exterior     Especialització productiva es reflexa a l’estructura de les exportacions Biaix de la estructura industrial cap a les activitats més tradicionals → dotacions Incapacitat de l’oferta espanyola per abastir la demanda interna de manufactures tecnològicament avançades Accentuada presencia de les transaccions de serveis a nivell mundial (29%) especialment turisme (41% del total) Dèficit Comercial Cíclic Demanda interna per sobre de la capacitat productiva de l’economia espanyola Estructural Notable dependència energètica ...