Tema 10: Pla de persones (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Economia i gestión de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tema 10: Pla de persones Definim la selecció de personal com un compendi de planificació, anàlisi i mètode dirigit a la recerca, adequació i integració del candidat/a més qualificat per cobrir un lloc dins de l’organització.
i.
Equip promotor del Pla de Negoci a. Currículum VITAE: és important donar a conèixer l’experiència del responsable del projecte i el dels col·laboradors propers. “Si no ets diferent, no entris en competició”. Aquesta és una percepció subjectiva, caldrà treballar la imatge. Cal pensar en el treball com si fos una empresa i en el treball com un producte, és important que es vegi capacitat de treball i de creure’s el negoci, també es te en compte la capacitat de gestió, on cal conèixer els aspectes rellevants del negoci. El CV de la plantilla ha de recollir: i. La denominació del lloc de treball ii. Tasques i responsabilitats del lloc de treball iii. Experiència empresarial prèvia iv. Èxits anteriors b. Previsió de plantilla: cal presentar la formació de la plantilla que es preveu en els propers cinc anys (i les despeses que comporten); les raons de per a què es contracten, les funcions i responsabilitats. Es mencionaran les qualificacions professionals, les àrees d’especialitat i l’experiència requerida. La diferència principal entre una fàbrica i una altre són les persones, les quals poden ser un factor clau d’èxit. En el cas que es dugui a terme un creixement de personal, aquest ha d’explicar bé les raons i els costos, també s’han d’especificar bé les qualificacions professionals i l’especialitat que demanem.
c. Anàlisi de motivacions: el principal treball del promotor és convèncer als demès de la viabilitat del projecte, sobretot als col·laboradors  cal que el projecte il·lusioni! (no cal posar-lo al pla de negoci).
Aquest àmbit ha estat molt desenvolupat i les teories que s’han desenvolupat es poden classificar en dos grups: i. Continguts: tracta de determinar què motiva a les persones a aportar el màxim en el treball, analitzen les necessitats i les recompenses que motiven una o una altra conducta.
ii. Teoria de processos: tracten de determinar com es genera, dirigeix i manté el mecanisme d’un comportament determina. La preocupació no està en saber què és el que produeix una determinada conducta, sinó en com s’origina (piràmide de Maslow).
I quins són els factors de motivació? Els diners, el projecte de l’empresa (més enllà del factor econòmic, cal compartir la missió de l’empresa), la jerarquia i el reconeixement social. Cal que tots els llocs de treball tinguin un 25% de cada factor.
L’equip de persones és un dels factors diferenciadors que fan que un nou negoci tingui èxit; el mercat sempre canvia, i els bons equips s’adapten en aquestes canvis. S’aconsegueixen millors resultats pagant més? Com veiem a continuació, depèn del tipus de treball: ii.
Si ni pagues suficient  tan se val quin treball sigui, no hi haurà motivació per part del treballador Pagar en funció dels resultats  millora els resultats en treballs on es duen a terme tasques mecàniques i repetitives.
Pagament fixe suficient  millora els resultats en treballs que requereixen tasques cognitives, on es valora més l’autonomia per deixar que es desenvolupi el talent en l’especialització.
Estructura organitzativa a. Definició dels llocs de treball: es tracta de conèixer totes i cadascuna de les tasques que cada persona ha de desenvolupar en el seu lloc de treball, així com els requisits mínims per ocupar el mateix per a que sigui desenvolupat de forma eficaç i eficient. Els apartats imprescindibles són: i. Títol del lloc de treball, identificació: responsable de laboratori, per exemple ii. Finalitat i objectius: descriu el paper del lloc de treball dins de l’organització, NO LES TASQUES (examen) iii. Activitats i procediment d’execució: descriu les responsabilitats del lloc de treball, és la part més extensa de l’anàlisi dels llocs de treball; és la descripció de tasques i obligacions els mitjans que té a l’abast i la finalitat de cada actuació. Cal realitzar-lo amb tots els detalls que permetin establir els requisits necessaris pel candidat al lloc de treball.
iv. Entorn físic: descriu el lloc on es desenvolupa el treball, tant interior (tot el que necessita el treballador) com geogràfic.
v. Entorn social: grup de treball on s’insereix el lloc de treball, s’ha de descriure com és aquests grup i com són els teus companys de feina, quina serà la jerarquia en aquest grup (qui estarà al teu nivell i qui estarà per damunt o sota teu). També té a veure amb el nivell de relacions, si has de tenir relacions amb l’administració, la competència, els clients, etc.), de forma que han d’estar definides totes les relacions humanes.
vi. Condicions de treball: aspectes de normativa laboral, estructura de direcció i autoritat. Parla sobre l’estructura organitzativa de l’empresa en general: qui són els amos i el consell d’administració, per exemple.
b. Perfil dels candidats: a partir de les dades anteriors elaborem el perfil de la persona que ocupa o ocuparà el lloc de treball, cal que reculli les possibilitats de prosperar dins de l’empresa c. Ponderació numèrica: salari de cada treballador.
...