TEMA 8: Les societats capitalistes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8: Les societats capitalistes Les societats de capital es regulen per el real decret llei 1/2010 2 de juliol, pel qual s'aprova el text r de la llei de societats de capital.
Va ser modificada per la llei 25/201 d'1 d'agost.
1. Principis fonamentals Regulats de l'article 1 al 5 de les societats de capital.
Poden ser SA, SRL I S Comanditaria per accions.
1.1. Societat anònima Societat mercantil que té el capital dividit en accions i aquest capital no pot ser inferior a 60000€.
Els socis tenen una responsabilitat limitada, no han de respondre amb els seus bens.
1.2 Societat de responsabilitat limitada Societat mercantil que té el capital dividit en participacions i aquest capital no pot ser inferior a 3000€.
Els socis tenen una responsabilitat limitada.
Es pot constituir una societat unipersonal SA o SRL.
1.3 Societat comanditaria per accions Hi han socis col·lectius i comanditaris, té el capital dividit en accions.Per poder-se construir requereix un mínim de 60000€.
2. Denominació, nacionalitat i domicili 2.1 Denominació És el seu nom (Raó social), no cal que es posi el nom dels socis, sinó que hi ha llibertat d'elecció. SA SRL SL 2.2 Nacionalitat Es consideraran societats capitalistes espanyoles les que tenen el seu domicili principal a Espanya.
2.3 Domicili Explicat de l'article 9 a l'11, han de fixar el seu domicili on tinguin la seu principal que és el centre d'operacions, el lloc en els quals es troben els òrgans d'administració.
A l'article 11 BIS explica que permeten a les societats tenir una seu electrònica (web), els socis ho han d'aprovar per junta general i inscriure-ho al registre mercantil.
3. Escriptura i estatuts 2 requisits: Escriptura pública i inscriure's al registre mercantil. Es necessita per tenir personalitat jurídica.
3.1 Escriptura constitució Regulada per l'article 22 de la llei de societats que ens diu quins són els requisits mínims que ha de tenir l'escriptura.
1. Identitat dels socis.
2. Declaració de voluntat dels socis de voler constituir la societat.
3. Aportacions de cada soci i es declararà el nombre d'accions o participacions que el soci rep a partir de la seva aportació.
3.2 Estatuts 1. Es fa constar de la informació de la societat i en primer lloc parlarem de la raó social.
2. Farem constar l'objecte social que és la activitat dels socis.
3. Domicili principal de la societat.
4. Capital de la societat, la suma de les aportacions dels socis.
5. Òrgan d'administració (qui seran els administradors...) S'ha de constar la data prevista pel començament d'operacions.
4. Clàusules S'obra l'apartat de clàusules que fan constar els pactes que els socis vulguin fer constar a l'escriptura. Ex: anotació del tancament de l'exercici econòmic.
5. Inscripció en el registre El termini que ens dona la llei és de 2 mesos, article 31 al 35.
La inscripció es responsabilitat dels administradors, amb la inscripció al registre mercantil s'adquirirà personalitat jurídica.
Una vegada inscrita ho publico al BORME (3 punts): 1. Societats de formació (36 al 38) Llei de societats de capital, durant el període de temps que no esta inscrita es diu que la societat esta en formació, però hi ha d'haver algun responsable que es faci solidari amb els socis.
2. Si dura més de 2 mesos, l'article 39 al 40 parla d'una altre societat anomenada irregular, que és aquella que si ha passat un any no s'ha inscrit és que els socis no tenen voluntat per fer-ho i se li aplicaran les normes de la societat col·lectiva (articles 125 i següents) 6. Nul·litat de la societat Explicat de l'article 55 i 57 de la llei que vol dir que jurídicament no ha existit, en el cas de la societat que es declari nul·la s'ha de liquidar.
Per els motius que posa als articles 55 i 57 com: - Incapacitat els socis.
- Si no consta a la voluntat.
- Capital fictici.
- Objecte social sigui il·lícit.
- No haver especificat les aportacions dels socis.
...