Indicadors oficials (III): Dades policials (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología + Derecho - 1º curso
Asignatura Fonts de Dades en Criminologia
Profesor S.S.
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 16/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Fonts de dades en Criminologia 1º Criminologia UAB INDICADORS OFICIALS: DADES POLICIALS 1 2 3 4 5 Policials INTRODUCCIÓ Tipus de dades sobre criminalitat: - Oficials:  Policials  Judicials  Penitenciàries - No oficials Comparacions internacionals Les comparacions entre països presenten dificultats que venen donades per les diferències entre països pel que fa als mètodes de registrar la informació.
Per intentar salvar aquestes diferències, els països han de tenir en compte una sèrie de factors que intervenen en l’elaboració de les dades, per tal d’homogeneïtzar la manera d’introduir les dades i facilitar així la comparació.
1 Fonts de dades en Criminologia 1º Criminologia UAB FACTORS QUE INTERVENEN EN LES XIFRES DE CRIMINALITAT 1. Factors estadístics Es refereixen a les normes que regulen l’elaboració de les estadístiques policials.
a) En quin moment es recull la informació per les estadístiques? 1. Input: La informació s’anota al moment en el que la infracció es comunica a la policia, o quan aquesta en té coneixement.
2. Intermèdies: La informació s’anota després de que la infracció sigui comunicada a la policia, però abans de que s’hagi finalitzat la investigació.
3. Output: La informació només s’anota un cop la policia ja ha realitzat la detenció.
b) Quina és la unitat de recompte utilitzada per les estadístiques? (és a dir, què es registra en cada fet delictiu) 1. Infracció 2. Cas 3. Decisió 4. Depèn de la infracció c) A quin any s’atribueixen els delictes? 1. Any de comissió 2. Any de denúncia En alguns casos la infracció no es denuncia el mateix moment o any de la seva comissió, sinó que pot ser denunciada anys més tard. Això sol passar per exemple en casos d’agressions sexuals.
d) Influència de les regles de recompte: - S’aplica la regla de la infracció principal? Aquesta regla consisteix en registrar el més greu dels delictes, en cas d’haver-se comès més d’una infracció.
1. Si (només es registra el més greu) 2. No (es registren tots els delictes) - Com es registren les infraccions múltiples? 1. Com una infracció 2. Com dues o més infraccions 3. Depenent de la infracció - Com es compten les infraccions comeses per més d’una persona? 1. Com una infracció 2. Com tantes infraccions com el nombre d’agressors 2 Fonts de dades en Criminologia 1º Criminologia UAB A Suècia, per exemple, els índexs de violacions i d’agressions sexuals són dels més alts, perquè el que és considerat com a delicte de violació és molt ampli. Si és comesa per més d’una persona, es compten tantes com agressors.
2. Factors legals Es refereixen a: - La influència de les definicions legals dels delictes segons la legislació concreta de cada país.
- El procediment legal de cada país.
- Els principis legals de cada país.
 Principi de legalitat  Principi d’oportunitat 3. Factors substancials Es refereixen a: - La propensió de la població d’un determinat país a denunciar els delictes.
- La propensió de la policia a registrar els delictes.
- Els nivells reals de la delinqüència, la xifra negra.
A Espanya, per exemple, la policia té més propensió a registrar i lluitar contra els delictes de drogues, per tant, com que són més perseguits, es registren més casos de delictes d’aquest tipus.
4. Factors de política criminal Relacionats amb la influència de les prioritats que en cada moment s’elaboren pels poders polítics relacionats amb els factors substancials.
FONTS DE DADES POLICIALS Les fonts de dades policials són totes aquelles fonts que ens proporcionen dades sobre les infraccions registrades per la policia.
Són fonts oficials.
A nivell europeu: - EUROSTAT - EUROPEAN SOURCEBOOK - UNCTS 3 Fonts de dades en Criminologia 1º Criminologia UAB Dins d’Espanya: - Ministeri de l’interior - Cossos policials Fonts de dades policials a Europa 1. European Sourcebook - Proporciona dades policials de la fiscalia, judicials i penitenciàries (5a edició).
- Compendia dades sobre infraccions registrades per la policia en 42 països membres del consell d’Europa.
- Publicacions: 5 edicions - Es du a terme per un grup d’experts, que presten especial atenció al mètode com les dades són registrades per les estadístiques.
- Des de la primera edició l’any 1999, el qüestionari enviat als corresponsals nacionals de la recollida de dades en cada país inclou una sèrie de preguntes sobre com les dades són registrades.
- Les sis preguntes incloses en el qüestionari es refereixen als factors estadístics que influeixen en el registre de dades.
- Serveix per comparar dades - Recull xifres per 100.000 habitants de diferents delictes.
2. Eurostat (Statistical Office of the European Communities) - Compendia dades sobre infraccions registrades per la policia en els 34 països (depenent de la edició).
- -  Membres de la UE  Candidats a membres de la UE  Candidats potencials a membres de la UE  Altres candidats Les dades són proporcionades per fonts oficials en cada país:  Les oficines nacionals d’estadística  Les administracions penitenciàries  Els ministeris d’interior o de justícia Procediment:  Eurostat proporciona unes definicions estàndard i demana a cada país que ajusti els delictes a aquestes categories. L’objectiu és que tots els delictes siguin comparables entre països.
4 Fonts de dades en Criminologia  1º Criminologia UAB Proporciona dades absolutes  dificultat per comparar amb altres fonts que proporcionen dades sobre prevalença.
 Compila dades sobre series temporals des de 1950 (no tots els països ni tots els tipus de delicte).
 També compila dades sobre agents de policia i població penitenciària.
3. UNCTS - Estudi dut a terme per l’oficina de l’ONU de drogues i criminalitat.
- Hi falten moltes dades i series de dades, és una font incompleta.
Fonts de dades policials a Espanya Ministeri de l’interior Anuari MIR - Proporciona dades de 1989 a 2015.
- Les dades es refereixen a les infraccions registrades pels Cossos Nacionals de Policia (CNP) i per la Guàrdia Civil (GC) (“Territori MIR”).
- Exclou les infraccions de les policies autonòmiques.
- Incorpora xifres absolutes.
- Inclou les temptatives, fet que dificulta la comparació amb fonts policials internacionals (com l’European Sourcebook o l’Eurostat).
Balanç MIR - Ve a ser una versió reduïda/resumida de l’Anuari MIR.
- Es publica dades sobre delinqüència des de 2015.
- Les dades es refereixen a les infraccions registrades pel Cos Nacional de Policia (CNP) i la Guàrdia Civil (GC) (excloent les registrades pels cossos policials autonòmics).
- Presenten dades per comunitats autònomes, províncies, illes, capitals i localitats amb més de 50.000 habitants.
- Desglossa les dades.
Cossos policials Mossos d’esquadra - Fins l’edició de 2012 proporcionava dades des del 2000.
- Actualment només trobem dades des del 2000 al 2015.
- Les estadístiques no apareixen desglossades per delictes del mateix mode d’una edició a l’altra.
5 Fonts de dades en Criminologia 1º Criminologia UAB Policia Nacional Basca (Ertzaintza) - Proporciona dades únicament per 2014, 2015 i 2016.
- Els delictes no es registren desglossats fins el 2014 (els anys anteriors estan exclosos de la pàgina web).
Policia Foral de Navarra - Les úniques estadístiques sobre criminalitat disponibles apareixen en les memòries anuals de 2006 a 2015.
- No es proporcionen dades desglossades sobre delictes registrats (1) delictes contra les persones.
Informe de seguretat de Catalunya - Es publica anualment des de 2004 (a excepció del 2005) pel departament d’interior de la Generalitat de Catalunya.
- Combina dades registrades pels Mossos d’Esquadra (ME), el Cos Nacional de Policia (CNP) i la Guàrdia Civil (GC) per obtenir el total de delictes registrats en el territori català.
- Presenten problemes de fiabilitat, ja que es constata que les xifres de delinqüència d’un mateix any varien d’un informe a un altre.
6 ...

Tags: