Tema 8. Immunologia. REsposta immunològica davant les infeccions microbianes (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 2º curso
Asignatura Microbiologia i Parasitologia dels Aliments
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 21/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA CURS 2016-17 2n CURS SORAYA OUCHICHA TAHOUNI Tema 8: Immunologia: Resposta immunològica davant les infeccions microbianes.
Recordem: Cèl·lules i òrgans del sistema immunitari Components de la sang i limfa: Eritròcits, limfa, plasma, leucòcits (macròfags i limfòcits T i B) MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA Página 1 NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA CURS 2016-17 2n CURS SORAYA OUCHICHA TAHOUNI Immunitat específica i inespecífica Immunitat inespecífica Cèl·lules les quals fan fagocitosis no les diferenciarem només direm que són cèl·lules fagocitàries: Neutròfils (torrent sanguini i medul·la òssia), Macròfags (en el teixit) i monòcits (en la sang i limfa).
Com actuen? Detecten el microbi, aquestes cèl·lules emetran pseudòpodes i englobaran la cèl·lula en una vesícula que amb el temps madurarà fent la funció d’un lisosoma. Com he dit amb el temps, anirà adquirint components.
La vesícula madura s’anomenarà FAGOLISOSOMA perquè haurà adquirit: - Espècies reactives (ROS) Enzims degradadors (lítics) pH molt àcid.
Gràcies aquests components destruirà la/les cèl·lula/es microbianes englobades.
PROBLEMA: Els microorganismes, sobretot els bacteris han desenvolupat mecanismes de defensa, tenen resistència al atac del sistema immunològic. Algunes resistències consisteixen en bloquejar la maduració del Fagolisosoma i podran viure dins la cèl·lula  FRACÀS FAGOCITARIS.
Immunitat específica - - Especificitat: L’anticòs reconeixerà l’antigen i es produirà la reacció.
Memòria: Un cop s’ha passat aquella malaltia, el fet d’haver combatut la malaltia queden unes cèl·lules memòria. Quan aparegui de nou la malaltia, la resposta immunitària serà més específica i més ràpida. (limfòcits B) Tolerància: El sistema immunològic reconeix a les pròpies cèl·lules del cos gràcies al Complex d’histoimmunocompatibilitat Antígens i immunògens Immunogen: És una molècula capaç de provocar una resposta immunitària al sistema immunitari del organisme Antigen: És una molècula capaç d’unir-se al producte d’aquesta resposta immunitària Determinant antigènic/ Epitope :És una diana específica (zona) contra el qual s’uneix un anticòs individual. Perquè l’anticòs no s’uneix a tota la proteïna (antigen) s’uneix en aquella zona que és reconeguda.
Antigen Homòleg: proteïna la qual només té un determinant antigènic i nomé se li podrà unir un anticòs específic.
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA Página 2 NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA CURS 2016-17 2n CURS SORAYA OUCHICHA TAHOUNI Antigen Heteròleg: Proteïna la qual té més d’un determinant antigènic i se li podran unir més d’un anticòs específic TOTS ELS ANTICOSSOS SON ESPECÍFICS PER CADA DETERMINANTS ANTIGÈNICS.
Presentació d’antígens als limfòcits T Cal saber que els virus mai poden ser fagocitats, en canvi les cèl·lules (microorganismes) sí.
Els limfòcits tenen receptors anomenats TCR en les que trobem dues zones constants i dues zones variables que reconeixeran l’antigen.
Proteïnes d’Histocompatibilitat (MHC) MHC tipus 1: És propi de cada individu, és com el DNI de les nostres cèl·lules per no ser destruïdes pel nostre propi cos . Com veiem només té una línia d’anclatge. Entre l’espai de les zones constants hi ha com un Tub pel qual passarà l’antigen i es quedarà unit a les zones variables.
MHC tipus 2: Té dues línies d’anclatge a la membrana, només és present en cèl·lules immunitàries que tenen funció fagocitaries.
Presentació d’antigen 1: Destrucció del Virus Recordem que el virus no pot ser fagocitat ja que no serà reconegut per la cèl·lula fagocitaria, per motiu què n té membrana.
El Virus és capaç d’infectar cèl·lules. Recordem que està constituït per material genètic i una coberta proteica (càpsida formada per capsòmers iguals). El virus quan entra pateix un processament al reticle endoplasmàtic . Una d’aquelles proteïnes de la càpsida serviran com a antigen i serà presentat a la membrana de la cèl·lula infectada.
Es cridarà als Limfòcits T-C que reconeixeran el MHC tipus 1 unit al antigen. El limfòcit té el receptor TCR que s’unirà al antigen, després d’aquesta unió una proteïna receptora anomenada CD8 s’unirà a la zona constant del MHC tipus 1. I el complex estarà activat.
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA Página 3 NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA CURS 2016-17 2n CURS SORAYA OUCHICHA TAHOUNI El Limfòcit TC secretarà perforines i Granzimes que aquestes formaran porus a les membranes de les cèl·lules infectades i amb el complex activat. La cèl·lula/es infectada/es morirà/an per apoptosi.
Presentació d’antigen 2: Destrucció microbi resistent a Fagolisosoma La cèl·lula microbiana serà detectada i serà englobada per fagocitosis.
Durant el procés de destrucció les cèl·lules en la seva coberta externa tenen una proteïna amb característiques antigèniques. Aquesta es processarà i es presentarà a la membrana al MHC de tipus 2.
Es reclutaran limfòcits TH, reconeixeran l’antigen per receptor TCR i l’englobaran, el receptor CD4 s’unirà a la cadena pesada i activarà el complex.
Un cop activat els limfòcits TH secretaran productes que senyalitzaran a altres cèl·lules perquè vinguin i destrueixin aquells microorganismes (inflamació). Amb aquesta cascada de senyalització s’activarà el flux sanguini i limfàtic per portar més cèl·lules a aquella zona.
** Normalment la inflamació que tenim està calenta i això és degut al factor de necrosis tumoral que destruirà tant microorganismes com cèl·lules nostres, del propi teixit però no massivament. És una reacció química exotèrmica. Per això calent** Resposta immunitària específica Està formada per dos tipus d’immunitat: - MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA Humoral: Fabricació i secreció d’anticossos Cel·lular: Mitjançant cèl·lules Página 4 NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA CURS 2016-17 2n CURS SORAYA OUCHICHA TAHOUNI Immunoglobulines IgG: Tarden molt a formar-se i és un anticòs que més o menys queda de per vida. Són molt específiques. Es troben a la sang a la limfa, travessa la placenta...
IgM: Són menys específiques, reconeixen un grup d’antígens; es troben en la sang i la limfa, a la superfície dels limfòcits B IgA: Són importants en la llet materna ja que és la primera defensa pel nadó només durant el primer mes. Es troben gairebé a tot arreu IgD: Es troben a la sang, la limfa, a la superfície dels limfòcits B IgE: Tenen molt a veure amb les al·lèrgies. Només es troben a la sang i a la limfa.
Sistema Complement Està format per proteïnes que complementen l’acció dels anticossos.
La unió antigen-anticòs provoca una senyal a les proteïnes del sistema complement.
Gram-: Com té membrana s’aniran unint de forma que formaran un porus una al costat de l’altra. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 fins que provoqui la lisi d’aquella cèl·lula Gram+ no té membrana externa per tant només s’uniran C1, C2 i C3 i mitjançant fagocitosis + inflamació moriran. El procés d’unió d’aquestes C’s en Gram+ s’anomenarà: Opsonització.
Superantígens És una exotoxina secretada tant per Gram+ com per Gram-.
Aquest s’uneix a les dues regions variables: al receptor TCR i al MHC, Amplifica la senyal de 100 a 1000 vegades. Hi haurà un factor de necrosis tumoral que causarà la mort de MOLTES cèl·lules tant patògenes com pròpies, hi haurà una gran inflamació  ASEPSIA Causarà el trencament dels capil·lars i hemorràgies, podria fins i tot causar una parada cardíaca. Depèn de la “dosis” de la toxina serà més o menys perillós.
Ex: Staphylococcus aureus  Contamina aliments (carns).
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA Página 5 ...