Examen 2006 test (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura MOF
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 04/01/2015
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 2 DE SETEMBRE 2006 Opció A 1. Quina de les següents operacions financeres NO és una operació financera de finançament? a) Compra d’una Lletra del Tresor.
b) Obertura d’un compte corrent a tipus d’interès variable.
c) Obertura d’un dipòsit a termini.
d) Compra d’una acció.
2. El principi de preferència per la liquiditat indica que: a) (C, T)  (C', T')  (C', T')  (C, T) b) (C, T)  (C', T')  (k·C, T)  (k·C', T'), k  0 c) (C, T)  (C', T') i T'>T  C' > C d) (C, T)  (C, T) 3. Si (1.200, 1’5)  (1.236, 2), podem afirmar que el valor del factor financer f(1’5, 2) és: a) f(1’5, 2) = 0’97087 b) f(1’5, 2) = 1’03 c) f(1’5, 2) = 1’06 d) f(1’5, 2) = 0’03 4. De la relació C' = C·(1-0’06)-(T'-T) es dedueix la funció factor financer següent: a) f T, T'  1  0'06T'T c) f T, T'  C'C·1  0'06T'T b) f T, T'  1  0'06T'T d) Cap de les anteriors.
5. Donat el factor financer f(T,T') = 1'1T'T  , la suma financera del conjunt de capitals financers {(200, 1), (100, 5)}, a T'=5, és: a) (300, 5) b) (392’82, 5) c) (292’82, 5) d) (268’30, 5) 6. Donada l’operació financera (C,T)  (C',T'), amb T'>T, quina de les següents afirmacions és FALSA? a) L’interès total és igual al descompte total.
C'C b) El tant efectiu d’interès de l’operació és .
C c) El tant efectiu d’interès de l’operació és més gran que el tant efectiu de descompte de l’operació.
C'C d) El tant nominal de descompte de l’operació és .
C·T'T  7. Quina és la imposició que cal fer durant un termini de 10 mesos en un dipòsit que remunera un 3% d’interès simple anticipat per tal d’obtenir un DVD, sabent que el preu de mercat del DVD és de 69€? a) 2.760€ b) 2.829€ c) 2.691€ d) 2.300€ Cognoms: Nom: 8. La relació entre la quantia final C' i la quantia inicial C d’una operació pactada en règim financer de descompte comercial a un tant de descompte d és: a) C  C'·1 d·t  b) C'  C·1  d·t  c) C  C'·1 d·t  d) C'  C·1  d·t  9. El preu de compra d’una Lletra del Tresor amb venciment a 364 dies, i a un tant del 2’5%, és: a) 975’35€ b) 975’67€ c) 975’07€ d) 974’72€ 10. Per tal que una operació financera a t anys pactada a un tant i d’interès simple anticipat sigui equivalent a una altra pactada a un tant d de descompte comercial, s’ha de complir: d a) i  d b) i  1  d·t d·t d·t c) i  d) i  1  d·t 1 d 15. El líquid obtingut en descomptar, en règim financer de descompte compost, un actiu de nominal 3.500€ i venciment 25 mesos a un tant nominal de descompte de periodicitat trimestral del 8% és: a) 2.846’67€ b) 2.957’69€ c) 2.881’20€ d) 2.918’12€ 16. Un préstec de 5.000€ es tornarà d’aquí a 6 mesos amb un pagament únic de 5.500€. Si en el moment de la concessió el prestatari paga únicament 50€ en concepte de comissió d’obertura, la TAE de l’operació és: a) TAE = 10% b) TAE = 11’11% c) TAE = 20% d) TAE = 23’457% 17. Quin dels següents conjunts de capitals financers és una renda financera? a) {(25, 1), (50, 1’5), (75, 2), (100, 3)} b) {(25, 4), (40, 5), (30, 6)} c) {(25, 0), (25, 1), (75, 7)} d) {(25, 0), (25, 2), (25, 3)} 11. Quin dels següents conceptes NO és propi d’un compte corrent amb saldo descobert? a) Despeses per gestió de descobert.
b) Comissió per saldo excedit.
c) Saldo mitjà creditor.
d) Saldo mitjà deutor.
18. El desè terme d’una renda anual que disminueix anualment un 2% acumulatiu és: a) 10  1·0'02·10 b) 10  1·1'02 9 12. Donada una operació financera pactada a t anys en règim financer d’interès compost, sent n el nombre total de períodes de capitalització, m la freqüència de capitalització i p el període de capitalització, quina de les següents afirmacions és CORRECTA? a) m  1 b) n  t m p 19. L’operació financera {(C, 0)}~{(500, 1),(500, 2),(500, 3)} es pacta a un I1=5%. La reserva retrospectiva en T = 0 és: a) R0 = 500·1’05-1 + 300·1’05-2 + 300·1’05-3 – C b) R0 = 0 c) R0 = C d) Cap de les anteriors.
c) m  t p d) n  t·p 13. Donat I1=0’05, el tant nominal de descompte de periodicitat trimestral equivalent és: a) d4 = 1’212% b) d4 = 4’849% c) d4 = 1’25% d) d4 = 4’909% 14. Quina quantia es va col·locar fa 3’5 anys en un dipòsit que ha rendit el 6% nominal capitalitzable semestralment si avui hi ha una quantia acumulada de 10.000€? a) 8.130’92€ b) 8.264’46€ c) 8.155’10€ d) 8.052’81€ c) 10  1·0'989 d) 10  1·0'9810 20. La relació entre la reserva retrospectiva Rt i la reserva prospectiva R t d’una operació financera és: a) Rt = R t b) Rt = – R t c) R t = Rt·(1+Im)t·m, sent Im el tant pactat en l’operació.
d) Depèn de l’operació financera.
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 2 DE SETEMBRE 2006 1234567891011121314151617181920- D C B A B D A C A A B A B A B D B C C A Opció A Cognoms: Nom: ...