Pràctica 2: State Trait Anxiety (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor A.M.
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY (STAI) Autors  C.D.Spielberger, R.L.Gorsuch i R.E.Lushene Objectiu  La finalitat de l’Stai fou desenvolupar un instrument que permetés mesurar de forma objectiva l’ansietat, tant d’estat com de tret.
La prova consta de dues escales separades per a mesurar dos conceptes independents: l’estat (E) i el tret (R).
L’ansietat estat és una condició emocional transitòria de l’individu quan s’enfronta a una situació que percep com a perillosa, hi hagi o no un perill real.
Té un component subjectiu i un component fisiològic d’activació del sistema nerviós.
L’ansietat tret implica una disposició estable a percebre un ampli conjunt d’estímuls com a perillosos.
Per tant el grau d’ansietat tret influeix sobre el nivell d’ansietat davant les situacions (ansietat estat).
Segons Spielberg hi hauria dos tipus de situacions generadores d’estrès: - Amenaça a l’autoestima  Davant de situacions d’amenaça a l’autoestima, les persones amb alt grau d’ansietat tret, interpreten les circumstancies com a molt amenaçadores.
- Amenaça de perill físic  Això no passa en les situacions que impliquen perill físic, ja que tant els subjectes amb ansietat tret alta com baixa, no hi ha cap diferencia.
Construcció de l’instrument Els resultats de es recerques varen introduir canvis en la concepció teòrica de l’ansietat, que alhora varen suposar modificacions en el procés de construcció de l’Stai. A més es va acceptar que els ítems que presentessin relació amb els ítems d’altres instruments d’ansietat ja validats, serien útils per a mesurar l’ansietat.
Més endavant es va observar que alguns ítems no funcionaven bé com a mesures d’ambdues variables però finalment es va modificar l’estratègia i es varen prendre aquells ítems que millor mesuressin l’ansietat estat i aquells altres que millor mesuressin l’ansietat tret.
L’escala d’ansietat estat consta de 20 frases amb les quals el subjecte pot descriure com se sent en un moment particular, mentre que l’escala d’ansietat tret consta de 20 frases mitjançant les quals el subjecte pot expressar com se sent generalment.
Propietats psicomètriques       Consistència interna  Aquest índex ens dona una indicació de l’homogeneïtat dels elements de l’instrument.
Fiabilitat test-retest Validesa concurrent  La lògica d’aquest índex de validesa és que si la mesura que estem construint, té una correlació alta amb altres mesures ja validades del mateix constructe.
Fiabilitat pel procediment de les dues meitats  El procediment consisteix en subdividir l’instrument en dues meitats comparables. Es mesura l’homogeneïtat dels elements de l’instrument.
Valor discriminatiu  Els ítems són suficientment discriminatius respecte al que pretenen mesurar.
Validesa aparent  Alguns ítems tenen validesa aparent, és a dir, el subjecte pot deduir a partir del contingut de les qüestions, el que es pretén avaluar.
Normes interpretatives - A la tipificació espanyola s’ha cregut més adient transformar les puntuacions directes en centils i decatipus. La puntuació centil indica el tant per cent del grup normatiu al qual un subjecte és superior. El decatipus transforma les puntuacions directes en puntuacions típiques, en les quals la mitjana és 5,5 i la desviació típica és 2.
- El centil per a la puntuació d’ansietat tret (45), indica que un 55% dels subjectes del seu grup tenen puntuacions més altes d’ansietat tret que ella, i un 44 % més baixes.
...