TEMA 8 DESPESES DE PERSONAL (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias empresariales-Management - 3º curso
Asignatura Comptabilitat financera II
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 29/04/2015 (Actualizado: 12/05/2015)
Descargas 6
Subido por

Descripción

apunts amb exercicis, testos i examens!!!

Vista previa del texto

8. DESPESES  DE  PERSONAL   8.1. Despeses  de  personal   -­‐Són   despeses   per   a   l’empresa:   el   sou   brut   que   paga   al   treballador   i   les   despeses   de   seguretat  social  a  càrrec  de  l’empresa.     -­‐El   treballador   no   cobra   la   totalitat   de   l’import   brut:   El   treballador   cobra   el   sou   brut   menys  la  seguretat  social  i  l’IRPF   -­‐El  treballador,  per  cada  mes  que  treballa  té  dret  a  1/11  (1/12)  de  la  paga  de  vacances.   à   per   11   mesos     treballats,   un   treballador   te   dret   a   una   paga   de   vacances   (no   periodificarem  la  paga  de  vacances)  i  te  2  pagues  extres  (desembre  y  juny)   -­‐El  treballador  té  dret  a  dues  pagues  extres:  una  el  mes  de  desembre  i  una  altra  al  mes   de   juny;   la   meritació   de   les   pagues   extres   es   produeix   cada   mes   que   es   treballa.   (Cada   mes  que  es  treballa  es  devenga  1/11  (1/12)  de  cadascuna  de  les  pagues  extres).     Despesa  per   l'empresa   (grup64)     Despesa   pel   treballador       Sou  brut   que  paga  al   treballador   SS  a  carrec   empresa   (30%)   SS  a  carrec  del   treballador   (6%)   *les  pagues  extres    no  tenen  retenció  de  la  seguretat  social.   8.2. Comptabilització  de  les  despeses  de  personal   Sous  i  salaris  (640)     SS.  a  càrrec  empresa  (642)     a       Organismes  de  la  SS  creditors  (476)   Bancs  (572)   Remuneracions  pendents  de  pagaments  (465)   H.P.  creditora  per  conceptes  fiscals  (475)     *Sous   y   salaris   =sou   del   mes   +1/12   de   la   paga   extra   de   juny   +   1/12   de   la   paga   de   desembre   *HP  creditora  =IRPF  a  càrrec  del  treballador   *Bancs   à   sou   net   =   paga   mensual-­‐   SS   a   càrrec   del   treballador   –IRPF   a   càrrec   del   treballador     *Remuneracions  pendents  de  pagament  =  periodificació  de  les  dues  pagues  extres   Per  la  part  que  te  a  veure  amb  el  cobrament  de  la  paga  extra  (juny  i  desembre):   IRPF   Remuneracions  pendents  de  pagament  (465)         a       H.P.  creditora  per  conceptes  fiscals  (475)   Bancs  (572)     8.2.1.
Exercicis    a  classe  de  comptabilització   Presentació  de  dades   Nomina  anual     Sous  i  salaris:  1.500.000   SS  a  càrrec  empresa  :  30%   SS  a  càrrec  dels  treballadors:  6%     IRPF:  10%   Hi  ha  14  pagues  (juny  i  desembre):   v Un  mes  normal   v Extra     Sous  i  salaris   1.500.000 = 107.143  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  𝑏𝑟𝑢𝑡   14 107.143 + 107.143   𝑥2(  𝑝𝑎𝑔𝑢𝑒𝑠) = 125.000     12 SS  a  càrrec  de  la  empresa   1.500.000  x  30%  =450.000   450.000 = 37.500     12 SS  a  càrrec  del  treballador           37.500+  7.500=  45.000   1.500.000  x  6%  =90.000   90.000 = 7.500   12 IRPF           1.500.000  X  10%  =150.000   150.000 = 10.714   14 Bancs   Bancs=  Paga  mensual-­‐  SS  a  càrrec  del  treballador  –IRPF  a  càrrec  del  treballador             107.143  -­‐7.500  –  10.714  =88.929   Per  tant  la  comptabilització,  un  cop  fets  tots  els  càlculs  ,  queda:   125.000   Sous  i  salaris  (64)         37.500   a   Caixa  i  bancs  (5)     Organisme  SS  creditors  (4)   HP  creditora  IRPF  (4)   Remuneracions  pagament  (4)   88.929   45.000   10.714   17.857   SS  a  càrrec  empresa  (64)     Ara  comptabilitzem  les  pagues  extres:   107.143   Remuneracions  pendents  de  pagament   (4)             a   Caixa  i  bancs  (5)     HP  creditora  IRPF  (4)     8.2.2.
Exercicis    a  classe  de  comptabilització  II   Sous  i  salaris  2.750.000   SS  a  càrrec  empresa  30%   SS  a  càrrec  treballadors  6%   IRPF  15%     14  PAGUES   96.429   10.714     Sous  i  salaris   2.750.000 = 196.428,57  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  𝑏𝑟𝑢𝑡   14 196.428,57 + 196.428,57   𝑥2(  𝑝𝑎𝑔𝑢𝑒𝑠) = 229.166′67     12 SS  a  càrrec  de  la  empresa   2.750.000  x  30%  =  825.000   825.000 = 68.750     12 SS  a  càrrec  del  treballador           68.750+  13.750=  82.500   2.750.000  x  6%  =165.000   165.000 = 13.750   12 IRPF           2.750.000  X  15%  =412.500   412.500 = 29.464   14     Bancs   Bancs=  Paga  mensual-­‐  SS  a  càrrec  del  treballador  –IRPF  a  càrrec  del  treballador             196.429  -­‐13.750  –  29.464  =153.215   Per  tant  la  comptabilització,  un  cop  fets  tots  els  càlculs  ,  queda:   229.166’67   Sous  i  salaris  (64)       SS  a  càrrec  empresa  (64)   a     Caixa  i  bancs  (5)     Organisme  SS  creditors  (4)   HP  creditora  IRPF  (4)   Remuneracions  pagament  (4)     153.215   82.500   29.464   32.738’10     Ara  comptabilitzem  les  pagues  extres:   169.429   Remuneracions  pendents  de  pagament  (4)               Caixa  i  bancs  (5)     166.965   a   HP  creditora  IRPF  (4)   29.464       ...