Tema 5 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducción al sistema político
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 20/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5. LES INSTITUCIONS DE GOVERN 1.
LES FORMES DE GOVERN I EL PARLAMENT a) Forma d’estat i de govern • Forma d’Estat: monarquia.
• La Corona és la institució que ostenta la direcció de l’Estat.
Titular: Rei (condició vitalícia i per herència) + Forma de Govern: democràcia parlamentària: • Preeminència del poder del Parlament: és l’única institució escollida directament (per sufragi universal) • Cap d’Estat diferenciat del cap de Govern • El Govern necessita la confiança del Parlament (per a formar-se i mantenir-se en el poder) = monarquia parlamentària: El Rei se situa al marge del poder polític i al marge dels poders clàssics (executiu, legislatiu, judicial). El Rei regna però no governa (ni legisla ni jutja, però veure excepcions).
b) El parlament - Les corts generals Característiques generals - Són la institució representativa del poble espanyol.
- Són un òrgan constitucional complex: dues cambres - Són una institució de caràcter permanent, els titulars de la qual tenen un mandat de caràcter temporal - Són una institució inviolable que actua mitjançant deliberació pública entre els seus membres i decideix per majoria a través de votació 2.
EL GOVERN, L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LES POLÍTIQUES PUBLIQUES Funcions: - Exercici de la potestat legislativa - Aprovació del Pressupost - Atorguen la seva confiança al Govern (CD) - Controlen l’acció del Govern - Impulsen l’acció de Govern - Elegeixen els titulars d’alguns òrgans constitucionals - Estructura: o dues cambres, Congrés dels Diputats i Senat o bicameralisme imperfecte: assimetria i desigualtat a favor del CD o Asimetria: el CD ostenta les atribucions més importants  aspectes essencials del procés polític confiats exclusivament al CD: investidura del PdG, moció de censura, qüestió de confiança, convalidació de Decrets-llei o determinades funcions relatives a la declaració d’estats excepcionals.
o Desigualtat: el CD té més poder en el tràmit d’aprovació de les lleis  en el procediment legislatiu, el Congrés pot superar un veto del Senat per majoria absoluta i transcorreguts dos mesos per majoria simple. Les esmenes introduïdes pel Senat a una llei necessiten d’un pronunciament del CD, que les accepta o no per majoria simple.
• Congrés dels Diputats – Representa els individus membres de la comunitat política – Funcions clau: • Preeminència en el procediment legislatiu • Competències clau en el procés polític – Format per 350 diputats.
– circumscripció per a l’elecció dels Diputats: la província – representació mínima de 2 escons per província (1 a Ceuta i Melilla) i distribueix la resta en proporció a la població.
– sufragi per mitjà de llistes tancades i bloquejades. número d’escons en proporció als vots assolits (llei d’Hondt) – representació de 4 anys, si no és que es produeix abans la dissolució de la cambra.
• Senat – cambra de representació territorial /cambra co-legisladora/ cambra de segona lectura – els senadors (la CE no estableix un nombre fix) s’elegeixen de dues formes: • Elecció directa (208): 4 per província, 2 a Ceuta i Melilla, 11 a les Canàries i 5 a les Balears. La fórmula electoral és la majoritària basada en la votació de tres noms en llista oberta i l’elecció dels 4 candidats que assoleixin major votació • Elecció indirecta (58 el 2015), a través de les Assemblees legislatives de les CCAA (1 per cada CCAA i 1 per cada milió d’habitants) • Organització: òrgans – Ple: totalitat dels membres de la cambra. Adopta els principals acords – Diputació Permanent: Pel cas en que les cambres no estiguin reunides (vacances parlamentàries) o quan estiguin dissoltes i no s’hagi constituït una nova legislatura – Comissions: nombre reduït de membres de la cambra encarregats de preparar els treballs del ple – President: representa la cambra, organitza els seus treballs, dirigeix els seus debats i aplica el Reglament – Mesa: assisteix el President en l’organització dels treballs i la direcció administrativa de la cambra – Grups parlamentaris • agrupacions voluntàries de parlamentaris • protagonistes de la vida de les cambres • 15 diputats / no menys de 5 diputats si han assolit el 15% dels sufragis a les circumscripcions on s’hagin presentat o el 5% a tota Espanya.
• Els Diputats que no formin part de cap grup s’integren en el grup mixt.
• Funcionament – debat obligat de tots els temes – diàleg entre grups • Majoria parlamentària: sosté al Govern • Oposició: crítica, control i preparació d’una alternativa – adopció de les decisions per majoria – períodes de sessions – Torn a favor i torn en contra ...