19. Aterosclerosis i FRCV (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   19.  Ateromatosis  i  factors  de  risc  cardio-­‐vasculars     Les   malalties   isquèmiques   del   cor   són   la   causa   més   important   de   mortalitat   en   homes   i   en   les   dones   són   les   malalties   cerebro-­‐vasculars.   Però   de   fet,   les   causes   de   mortalitat   són   cardio-­‐vasculars  fins  a  valors  aproximats  de  42%  en  homes  i  el  52%  en  dones     Les  tres  pandèmies  del  s.XXI  es  considera  que  són  la  HTA,  la  diabetes  mellitus  i  l’obesitat   totes  tres  relacionades  amb  malalties  renals  cròniques  i  malalties  vasculars.       Els  factors  de  risc  per  a  desenvolupar  arterosclerosis  són:     -­‐ DM   -­‐ Sedentarisme   -­‐ Dislipidèmia   -­‐ Tabac   -­‐ Hipertensió   -­‐ Obesita   Una  dels  mètodes  més  usats  per  a  calcular  el  risc  cardio-­‐vascular  és  la  taula   SCORE  en  la   qual,   tenint   en   compte   el   sexe   del   pacient,   es   tenen   en   compte   tres   factors   principals:   l’hàbit  tabàquic,  TAS  en  mmHg  i  el  colesterol  total  mol/L.       En  pacients  amb  HTA  els  components  dels  factors  de  risc  cardiovascular  inclouen:     -­‐ Hipertansió     -­‐ DM   -­‐ Tabac   -­‐ Microalbuminúria  <60mL/min   -­‐ Obesitat   -­‐ Edat  >55/>65   -­‐ Inactivitat  física   -­‐ Història  familiar   -­‐ Dislipidèmia     L’arterosclerosis   és   una   malaltia   progressiva   en   que   la   llum   de   l’artèria   va   disminuint   progressivament  dificultant  el  pas  de  la  sang  i  afavorint  un  flux  turbulent.     És  una  malaltia  silent  la  majoria  de  les  vegades  però  que  amenaça  la  vida  del  pacient.  Els  seus   òrgans  diana  són:  cervell,  cor  i  cames.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   La  paret  arterial  està  formada  per  tres  capes:     -­‐ Adventícia:  on  hi  ha  la  vascularització  i  innervació     -­‐ Mitja:  encarregada  del  to  vascular     -­‐ Íntima:   recoberta   per   l’endoteli   encarregat   de   regular   l’hemostàsia   i   la   trombosis,   regula   el  to  vascular  i  regular  la  permeabilitat  vascular.       La  inflamació  té  un  paper  clau  en  el  desenvolupament  de  l’arterosclerosis.    S’inicia   per   l’acumulació   de   colesterol   LDL   en   la   paret   arterial   que   inicia   un   seguit   de   canvis   químics   i   senyals   sobre   les   cèl·lules   endotelials   que   atrauen   les   cèl·lules   blanques   circulants.   L’activació  de  l’endoteli:  augmenta  la  permeabilitat  i  l’adhesió  i  disminueix  la  vasodilatació.  Les   cèl·lules  del  sistema  immune  penetren  en  la  íntima  i  suposen  l’inici  de  la  resposta  inflamatòria   per   la   degradació   de   les   partícules   LDL   que   esdevenen   cèl·lules   espumoses   o   foam  cells   i   formen   una  línia  grassa  que  és  el  primer  estadi  de  la  placa  d’arterosclerosi.       La  placa  continua  el  seu  creixement  i  forma  una  capa  fibrosa.  Les  cèl·lules  espumoses  alliberen   diferents  substàncies  capaces  de  desestabilitzar  aquesta  capa  fibrosa  i  provocant-­‐ne  la  ruptura  i,   conseqüentment,   promovent   l’obstrucció   del   flux   sanguini   que   pot   ser   parcial   (angines   de   repetició)   o   total   (obstrucció   total).   Els   macròfags   hi   juguen   un   paper   molt   important   en   la   degradació   de   la   capa   fibrosa   per   la   secreció   de   metal·loproteases   que   degraden   el   teixit   connectiu.       L’arterosclerosis   és   asimptomàtica   en   els   seus   primers   estadis,   des   de   les   cèl·lules   espumoses   fins   a   l’acumulació   de   lípids.   Una   vegada   la   placa   es   fibrosa   l’aparició   de   les   complicacions   són   molt   més   probables   (ruptura   de   la   placa,   trombosis   o   hemorràgia)   així   com   l’aparició   d’esdeveniments  clínics.     El  diagnòstic  de  l’ateromatosis  subclínica  és  per  ecografia.     La   manera   de   reduir   la   formació   de   plaques   ateromatoses   és   gràcies   a   la   intervenció   sobre   els   factors  de  risc:  diabetes  mellitus,  hiperlipidèmia,  HTA  i  tabac.         UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean             ...