Resum SNC (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

Alteració   Patologia   Característiques   Tòxics   Tractament   Altres   Coma   Sense  convulsions     BDZ,  Barbiturics,  salicilats,   antidepresius   Opiacis,  alcohol   -­‐>BDZ:  Flumazenil   -­‐>  Opiacid:  Naloxona     +Respiració  assistida     Escala  Glasgow:  evalua     -­‐Obertura  ulls   -­‐Resp.  Motores   -­‐Resp.  Verbals     LA  PROFUNDITAT  (<3  PROFUND)  I   DURACIÓ  NO  VALOR  PRONOSTIC.       Acinesia   Discinesia   Amb  convulsions:  acidosi   metabòlica  (arítmia)   +rabdiomiolisi       Ataxia     Convulsions   Amb  convulsions:  acidosi   metabòlica  (arítmia)   +rabdiomiolisi   Lesions   neuronals   Deliri     Anticolinergics,  coaina,  salicilats,   -­‐>  BDZ_  diazepam  iv  i   pesticides   sinó  barbiturics         Alcoholisme  crònic       Hg   Alcoholisme  agut     dissolvents   Sind.  Abstinència  etOH  i   -­‐>  BDZ_  diazepam  iv  i   barbitúrics   sinó  barbiturics   Anticolinergics     Cocaina/  amfeta   Algues:  kainat     Deliris   paranoides   Demencia     Disforia  /euforia     Ansietat/fobies   agresivitat       Depressió  SNC   Motores  centrals       Psicopatologiques   Alcoholisme  /sind.  Abstinèn.   Anticolinergics   amfetas   Alcohol   Opiacis   Metalls  crònics  (Pb/Hg)   Alcohol   amfetas   amfetas   Sind.  Abstinen.  Opiacids   Metalls  crònic  (Hg)     EVOLUCIÓ  SI  VALOR  PRONOSTIC       Alteració   Vegetatives   Patologia   Característiques   Tòxics   Mecanisme   Tractament   Altres   Sind.  Colinèrgic   Organofosforats   Carbamats   Seta  muscarinica   Inh.  ACHE-­‐>  acumulació   ACH,  excitació   postsinàptica.     -­‐>  Paro/IRespiratoria     Atropina   ATC   Fenotiazinas   Antihistaminics     Rev.  Block  ACHE:   Pralidoxima   Rev.  Símptomes:  Atropina   Carbamat  inh  ACHE  menys   tòxic:  Piridostigmina     Sind.  Adrenèrgic     Miosis,  sialorrea,   hiperperistaltisme,   broncoconstricció,   bradicàrdia:arítmies,  paro   Relaxació  esfinters   Midriasi,  augment.  P  intraocular   Sequetat  boca,   hiperperistaltisme,estrenyiment   Taquicàrdia,  HTA   Retenció  urinària       Cocaïna     Amfetas   Inh  recaptació  NA   +  sint.  NA  i  alliberació   TIPU  FUNCIONAL   Paràlisi  i  parestèsies     Organofosforats  i   carbamats   Tox.  Butulinica   Curare   Saxitoxina   Metilmercuri   Alcholisme   crònic   Organofosforats   Hexà   Hexaclorofeno   (antisèptic)   PB   Inh  ACHE   Sind.   Anticolinèrgic   TIPU   ESTRUCTURAL     Perifèriques                 Alucinogena  xq  unió   a  R  5HT   (serotonina)     Block  alliberació  ACH   Antagonista  ACH  placa   Block  canals  de  NA   NEUROPATIA   AXONOPATIA     Es  troba  en  algues       CYP  oxida,  Polineuropatia   del  calzado   MIELINOPATIES         -­‐>  Saturnisme   Retard  de   creixement  rev.   Paràlisi  extremitats   Block  del  transport   neuronal   Alteració   Patologia   Tòxics   Acció   Mecanisme   Insuficiència  medul·lar     Benzè     Metabòlit  tòxic:  diol   Alteració  de  la  maduració   Cloramfenicol   CLOZAPINA  (antipsicotic)     Antineoplàsics   Alcoholisme     Anèmia  hemolítica   (normalment  amb   problemes  renals-­‐>   RABDOMIOLISI)   Dèficit  Glu-­‐6PDH   SULFONAMIDA,   ANTIPALUDIC,  FAVISME   Autoimmune     Pancitopènia   Anèmia  aplàsica   Anèmia  aplàsica  (nen  gris)   Agranulocitosi     Neutorpenia   Anèmia  megaloblàstica   indirecta           Alteració  de  la  síntesi   hemo   Intoxicació  crònics  de  Pb   Punteado  basofilo     Def.  Ferroquetalasa,  5-­‐PN:  dism.  Síntesi  HEMO   Hexaclorobenzeno  (HCB)     Porfiria  cutània     Altera  metabolsime  de  les  porfirines     CO   Carboxihemoglobina   Inh.  Citocrom  òxidasa   Sobre  òrgans   hematopoètics  (MO)   Sobre  cèl·lules   perifèriques     Hemoglobina   Alteració  funcional  de  la   Hb.     Nitrits,  hidroxilamines,  amines   Metahemoglobinemia     aromàtiques   H2S   Sulfohemoglobina   De  la  hemostàsia       Alteració  de  la  coagulació   Amanitina   Cumarina  (anticoagulant)   Hepatoxicitat     Salicilats   Quinidina,  Fenacetina   Inh  COX   Trombocitopenia  autoimmune             Susceptibilitat  a  estrès  oxidatiu   Alteracions  cromosoma  X   Dificulta  el  transport  d’O2,  xq  Fe2+  pasa  a  Fe3+   Inh.  Citocrom  oxidasa     Inh.  Respiració  i  cadena  transp.  Electrons-­‐>  INTOX.   METABOLICA   Dism.  Síntesi  de  factors  de  coagulació   Dism.  Síntesi  de  factors  de  coagulació   Similar  a  Vit.K  actua  substituint-­‐la  x  tant  inhibint-­‐la     Inh  PG,  TX-­‐>  Inh  agregació  plaquetària       ...