6.3 HEMODINAMICA (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 2º curso
Asignatura Fisiologia animal
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 09/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

6.3. HEMODINAMICA: SISTEMA CIRCULATORI Es essencial per tots els animals pluricel·lular que estan organitzats per òrgans i la majoria de les cèl·lules d’aquests òrgans estan allunyades del medi extern, a partir del qual obtenim nutrients, l’O2...
El sistema circulatori transporta nutrients, O2.. a totes les cèl·lules que formen l’organisme.
També porta cap al sistema excretor els metabòlits del metabolisme cel·lular que si s’acumulessin serien tòxics per a les cèl·lules Principals components: sang (medi de transport), l’òrgan impulsor principal, el cor (que facilita el moviment de la sang) i sistema de vasos sanguinis (les arteries son els vasos que surten del cor i portaran la sang cap als teixits; els capil·lars es el sistema de vasos mes a prop de les cèl·lules i son els mes petits de tots; i les venes son els vasos que van dels teixits al cor) La força matriu q fa possible el moviment de la sang es un gradient de pressió: de mes a menys. Que provoca aquest gradient de pressió. El mes important son les contraccions rítmiques del cor + el moviment de la musculatura esquelètica que rodeja els vasos sanguinis (principalment de les venes) + el moviment de retrocés de les arteries (que son molt elàstiques) + contracció musculatura llisa que forma els vasos sanguinis Podem parlar de sistema circulatori obert: propi dels invertebrats. La sang no sempre va a traves dels vasos sanguinis. Hi ha un cor que bombeja la sang pels vasos sanguinis (arteries) i aquests vasos sanguinis apropen la sang cap als diferents teixits però quan arriba aquests teixits no va cap als capil·lars sinó que ho aboca en una cavitat (hemocele). La sang es barreja amb el líquid intersticial que rodeja de les cèl·lules. En aquests animals invertebrats, la sang també rep el nom de hemolimfa. La sang, parcialment, pot tornar cap al cor a traves de les venes, per la contracció muscular dels diferents òrgans irrigats per aquesta hemolimfa. Es un sistema ineficaç a l’hora de produir la circulació continua a traves dels teixits. El % de sang relatiu al pes corporal es molt gran (20-40% PC). Es un sistema de baixes pressions però degut a que la sang no sempre circula pels vasos  es un sistema molt difícil de controlar (no te sistema de regulació com el tancat) Sistema de circulació tancada: dels vertebrats. La sang, en la seva totalitat, va sempre a traves dels vasos sanguinis. D’un 5-10% el PC es volum sanguini. L’òrgan principal es el cor. Es un sistema d’alta pressió i el flux sanguini es pot controlar molt fàcilment segons les necessitats dels diferents teixits o Sistema cardiovascular dels mamífers: com a les aus, es un sistema doble, perquè esta format per 2 circuits. Circulació sistèmica: circulació que porta sang cap als teixits i el circuit pulmonar: circulació que porta la sang cap als pulmons per oxigenar-la. Degut a aquesta doble circulació, el cor esta dividit en 4 porus (2 aurícules i 2 ventricles)  Circulació sistèmica: comença en el ventricle esquerre que envia la sang cap als teixits. A partir d’aquests es formaran arteries mes grans, les arterioles, els capil·lars (que irriguen tots els teixits), vènules, venes (vena cava) i aquesta ingressa cap a l’aurícula dreta  Circulació pulmonar: comença en el ventricle dret pulmons  arteries pulmonars (sang desoxigenada)  venes pulmonars  aurícula esquerra No totes les arterias porten sang oxigenada FUNDAMENTS DE LA HEMODINAMICA o Aspectes d’hemodinamica  lleis que regeixen el moviment dels líquids pels vasos sanguinis  Flux sanguini o caudal sanguini: volum de sang que travessa una secció d’un vas sanguini per unitat de temps (ml/s). En un batec del cor surten 70ml/batec. En una situació de respòs tenim que el flux sanguini que surt del cor (70ml = volum sistòlic) es el mateix que el volum que trobem als capil·lars  en una situació de respòs el flux sanguini es constant al llarg de tot el sistema circular  Velocitat de flux: distancia que recorre un determinat volum de sang per unitat de temps. Per calcular: A mesura que les arteries posteriors a l’aorta es van ramificant, l’àrea de secció transversal va augmentant fins arribar als capil·lars, que tot i ser els de diàmetre mes petit, si hi ha molts, per lo que si sumessin l’àrea de tots els capil·lars, l’àrea de secció dels capil·lars es la que es mes gran. Aplicant la fórmula anterior veiem que es en els capil·lars on la velocitat de flux es molt mes lenta i això es essencial per la seva funció (intercanvi de nutrients, O2... amb les teixits)  Flux: la força motriu que li proporciona moviment es el gradient de Pressió. Es mes o menys constant (mes gradient de pressió hi ha mes flux), però la diferencia de pressió ha de ser suficientment gran com per vèncer la resistència que ofereixen els vasos sanguinis al pas de la sang FACTORS QUE AFECTEN AL FLUX  Resistència depèn tant de paràmetres que son inherents a la sang com de paràmetres inherents a les característiques dels vasos sanguinis. Formula: Formula de tot mesclat  EQUACIO DE POISEULLE o Resistència en sèrie i en paral·lel  En sèrie: arteries respecte les arterioles i respecte capil·lars  En paral·lel: totes les arterioles i tots els capil·lars Si volem calcular la resistència total: en el cas que estiguin en sèrie, les resistències dels diferents vasos es sumen: La resistencia global es molt gran En el cas que estiguin en paral·lel, per calcular cal fer l’invers de cada una de les resistències: La resistencia es mes petita  esencial pels capil·lars que al ser els mes petits haurien de presentar major resistencia, pero com están en paral·lel, la seva resistencia global es molt mes petita o Flux laminar i flux turbulent  Flux laminar: quan la distribució de les cèl·lules sanguínies que corren per aquests vasos adopten plans paral·lels entre si, fent un flux continu. Com a conseqüència del rozamiento de les parets al flux, aquí tenen una certa pèrdua de velocitat  Flux turbulent: hi ha barreja de la sang en diferents punts. Es dona quan hi ha una lesió en un vas sanguini, quan passem d’un vas de diàmetre gran a un de diàmetre mes petit, quan hi ha un tall brusc sanguini (ex. Tancament de vàlvules del cor). Ens permet sentir sorolls dels pas de la sang.
COMPONENTS DEL SISTEMA VASCULAR La velocitat es essencial per l’intercanvií Degut a que l’òrgan impulsor que genera major pressió esta mes a prop de les arteries, aquestes tenen una pressió mes elevada i a mesura que avancem per les arterioles i capil·lars aquesta pressió va disminuint fins arribar a les seves que la pressió es menor La gràfica correspon al gradient de pressió dels diferents vasos  tot i que la pressió arriba a ser molt baixa, garanteix sempre que retorni aquesta sang al cor, en pressió a les aurícules, es pràcticament 0.
...