DRET DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Dret i comunicació
Profesor A.V.V.
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 26/03/2015
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts del 1r quatrimestre de dret:

1. L'ORDENAMENT JURÍDIC
2. LA PROTECCIÓ CIVÍL DEL DRET A L’HONOR, INTIMITAT I PROPIA IMATGE
3. CONTRACTACIÓ PUBLICITÀRIA
4. LLEI DE LA PUBLICITAT/DEL DRET PUBLICITÀRI
5. LLEI DEL DRET A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
6. DRET DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Vista previa del texto

DRET DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS  6. ​   6.1 Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (Llei 15/99)  ● Fa   que   es  reguli  el  control  de  les  dades  i  posa  multes   molt  elevades  en  cas  d’incompliment.  (Ex:  quan  et  registres  a  un  hotel  per   passar   una  nit,  ells  no  poden  difondre les teves dades ni res d’això).  ● Depèn  del  Dret  a  la  Intimitat  de  les  Persones  i  es  diu   (segons  el   tribunal  constitucional) que hauria de ser un dret funamental independent.   ● És  un  dret  AUTÒNOM,  consistent  en  el  poder  de  control  i  disposició  de  cada  ciutadà  respecte   a  les  seves  dades  personals.  I,  per  tant,   no  tan  sols  s’han  de  protegir  les  dades més intimes, sinó totes aquelles que permetin identificar a una persona.   ● Per  tant,   és  un  dret  IRRENUNCIABLE  i,  com  a  dret  FUNAMENTAL,  s’ha  de  desenvolupar mitjançant una llei orgànica (15/99).   ● Es regeix sota 3 principis:  1. Finalitat:  Aquest  principi  de  finalitat,  prohibeix  expressament  la  recollida  de  dades per mitjans fraudulens, desllaials o il∙lícits.  a. Les  dades  han  de  ser  adequades,  pertinents  i  no  excessives.  (Ex:  si  has  de  posar  les  dades  per  la  panera  del   súpermercat  no  han  de  demanar­te el teu estat civil perque això seria excessiu).   b. La  persona  a qui cedeixes les dades les ha de destinar exclusivament a  la  finalitat  per  la qual  te  les ha  demanat.  (nomès  per  la  panera,  no  per  enviar­te ofertes per email ni res més que la panera).   c. Les  dades  han  de  conservar­se  el  temps  mínim  (passat el sorteig de la  panera, el super hauria de desfer­se de les teves dades).  2. Consentiment:  és el  principi  funamental  en  el  que  es  basa  aquesta llei. Com a  regla  general,  tot  tractament  de  dades  de  caràcter   personal  requereix  el  consentiment  inequívoc  de  l’interessat.  Aquest  consentiment  pot  ser exprès o  tàcit.   a. En  el  99%  dels casos  es requerirà un  consentiment  exprès  (per escrit).  En  el  tractament  de  dades  que  no  requereixin  una  especial  protecció  (les de l’article 7.2 i 7.3) podrà ser tàcit.   b. Per  a  que  sigui  vàlid  han  de  dir  que,  per  exemple,   durant  els  30  dies  següents  et  pots  oposar  a  aquest  tractament.  La  idea  principal  del  principi  és  que  tota  la informació relativa a les persones no  surti del seu  entorn   particular  i  pugui  ser  utilitzada  per  tercers  sense  el   seu  consentiment. La llei es refereix a les dades personales de les persones  físiques,  no   de  les  jurídiques.  Aquestes  estàn  excloses  d’aquesta  llei  (ja  que  les  empreses  poden  tenir  dret  a  l’honor  però  no   a  l’intimitat).  Quan  parlem  de  fitxers  ens  referim  tant  als  públics  com  als  privats, per   tant,  l’administració  o  a  qui  cedim  les  dades  tenen   les  mateixes  obligacions.  El  fitxers  tant  poden  ser  automatitzats  com  dades   enregistrades en un suport físic.   3. Informació:  (article  5)   Vol  dir  que  la  persona  ha  de  tenir  coneixement  de  la  existència del fitxer, de que està cedint les dades a un fitxer, sinó és il∙legal.  ● Els 4 drets que tenim són:  1. Accés:  és  la   facultad  de  poder  conèixer  quina   és  la  informació  objecte  de  tractament de dades.   És   a  dir,  jo,  que no  recordo  quines  dades  vaig  cedir  li  demano  al  responsable  de dades del fitxer que et digui quines dades vas cedir i te les ha de donar.  2. Rectificació:  és  el  dret  que  té  tota  persona  a  sol∙licitar  la  correcció  d’errors  o  inexactitud d’algunes dades perquè siguin incompletes o excessives.   3. Cancel∙lació:  es  pot  demanar  la  cancel∙lació  de   les  dades  que  es  considerin  excessives.  4. Oposició:   (article   6.4)  És  el  dret  que  té  una  persona  ­dintre  del  termini­  a  oposar­se  al  tractament  de  les  dades.  Ex:  Quan   no  sigui  necessàri  el  consentiment  exprés i em mostrin que durant 30 dies jo puc mostrar oposició al  tractament.  1. Si  demanes  un  d’aquests  drets  i  no  volen  fer­ho,  s’ha  de  recòrrer  a l’Agència  Espanyola  de Protecció de Dades (AEPD), que està a l’article 35. És l’òrgan de  caràcter  nacional  que  vetlla  per  la  seguretat  de  les  dades.  Inspecciona  i  controla  ii  si  hi   ha  algún  incompliment  de  la  normativa,  obre  un  expedient  administratiu i si s’ha incomplet alguna de les obligacions hi ha una sanció.     ● Les  obligacions  que  tenen  els  responsables  dels  fitxers  són:  de  conservació  i  protecció de les dades. Hi ha 3 nivells de protecció:  1. Bàsic:  s’hi  inclouen  el  nom,  cognom,  adreça,  (física  o  electrònica)  número de  telèfon…  Les  mesures  de seguretat que ha de pendre el fitxer són: redactar en  un  document  de  seguretat,  enregistrar  alguna  incidència  si  l’he  tingut,  identificar usuraris, controlar l’accès...  2. Mig:  dades  d’infraccions penals,  administratives,  hisènda, bancs… Inclou totes  les  mesures  de  seguretat  de  nivell  bàsic  més  una  persona  responsable  d’aquestes dades.   A  més,   tenen  una  auditoría  i  et  demanen  paswords  i  tenen  un  encriptament  més gran a les altres dades.  3. Alt:  dades   d’ideologia,  religió,  orígen  racial,  salud,  vida.  Demanen  tota  la  seguretat   de  nivell  bàsic  i  mig  més  la  inscripció  de  tots  aquests  fitxers  a  un  registre.  ○ A  l’article  43  hi  ha  totes  aquestes  infraccions.  Depen  de  si  és  lleu, greu o molt  greu haurem de pagar una multa de milers d’’euros.  ● Els  articles  10  i  11  són  els  de  cessió  de  dades.  Què  passa  si  tu  dones  les  dades  al  súper   per  la  panera  i  ells  ho  cedeixen  a  Danone.  Això  pot  fer­se  en  algunes  condicions, en d’altres no.    ● L’article 29 es diferència dels abans esmentats per:  1. Pot   incloure  les  dades  personals  d’una  persona  a  un  fitxer  de  “morosos”, etc. la propia persona o un tercer.  2. En aquests fitxers no es necessita el consentiment del titular.  ○ Poden  informar­te  en  un  plaç  de  30  dies  que  t’han  inclòs  en  aquests  fitxers,  però en cap moment pots demanar la seva retirada ni negar­te a aparèixer­hi.  ○ Quan  t’informen  que t’han  inclòs  en  aquesta  llista,  es  diferències  dos  tipus  de  documents:  1. Privat: RAI i ASNEF  2. Públic:  CIRBE  (Aquest  ni  tan  sols  té  l’obligació  d’informar  a  l’efectat  conforme l’han inclòs en aquests arxius).  Els  dos  requisits  que es necessiten perquè et puguin incloure a aquests  documents:  1. Que  hi  hagi  un  deute i  que  sigui  cert,  vençut  i  exigible.  És a dir, que no  hi hagi un procediment judicial.  2. Que aquest deute faci menys de 6 anys que s’hagi originat.    ...