Problemes Tema 2 Física Moderna (0)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

Introducció a la Física Moderna 7. S'acceleren electrons a diferents energies en un accelerador lineal. El temps de vol dels electrons és determinat mitjançant la utilització de làmines centellejadores durant el seu recorregut de 8.4 m. Els resultats obtinguts són els següents: Energia cinètica (MeV) Temps de vol ( × 10-8 s) 0.5 3.23 1.0 3.08 1.5 2.92 4.5 2.84 15 2.80 Calculeu la velocitat mitjana i compareu-la amb la predicció clàssica. Quina sembla la velocitat límit dels electrons? 8. Quanta massa en repòs s'ha de convertir en energia (a) per produir 1 J ? (b) per mantenir encesa una bombeta de 100 W durant 10 anys? 9. Un electró, l'energia en repòs del qual és 0.511 MeV, es mou una amb velocitat u = 0.2c. Calculeu la seva energia total i la seva energia cinètica.
10. Calcular en J i en eV l’energia d’un fotó de llum groga de 5800 Å de longitud d’ona.
11. Quan una llum de 300 nm de longitud d'ona incideix sobre el potassi, els electrons emesos tenen una energia cinètica màxima de 2.03 eV.
(a) Quant val l'energia dels fotons incidents? (b) Quant val la funció de treball del potassi? (c) Quin seria el potencial de frenada si la llum incident tingués una longitud d'ona de 430 nm? (d) Quant val la longitud d'ona llindar per a l'efecte fotoelèctric en el potassi? NOTA: h= 6.6·10 -34 J.s 12. Un raig de llum de 400 nm de longitud d'ona té una intensitat de 100 W·m -2 .
(a) Quant val l'energia de cada fotó del raig? (b) Quanta energia incideix sobre una àrea de 1 cm2 perpendicular al raig en 1 segon? (c) Quants fotons arriben a aquesta àrea per unitat d’àrea en 1 segon? ...