Practica dret civil (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret civil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica Dret Civil - Quines accions podrà emprendre el senyor JOAN ROVIRA? El senyor Joan Rovira podrà emprendre totes aquelles accions legals (repressives) que cregui oportunes sempre que la empresa a la que ha venut la màquina, en aquest cas la companyia mercantil BCN,S.L. incompleixi qualsevol de les condicions pactades i plasmades en el contracte. De manera que el Joan Rovira segurament interpondra una demanda pel la qual exigeixi el pagament del saldo restant que en aquest cas serà de 30.000€ i també podria demanar interessos de demora.
- Contra qui podrà dirigir-les i en quin ordre? En primer lloc el Sr. Joan Rovira hauria de dirigir la demanda contra la companyia BCN, SL., en el cas que la empresa no pogués fer front als pagaments, hauria de dirigir-se als tres socis avaladors, que haurien de respondre sobre els 30.000€ - Quines conseqüències tindran les diferents accions, en cas de prosperar? En cas de prosperar les conseqüències que trobem , si el tribunal donés la raó pel que fa la demanda que exigeix el Sr. Rovira sobre els 30.000€, la empresa o els tres socis, dependent de qui sigui finalment el responsable dels pagaments, estarien obligats a pagar el deute acumulat en els terminis que estableixi el tribunal.
- Des de quin moment es generen els interessos moratoris, en cas de que es produeixin? És produeix mora quan el deutor compleix el deute però amb retard. La frontera entre la mora e incompliment es inexacte. Per a què la mora es doni, el retard en el compliment ha de recaure en el deutor i l’obligació ha de ser positiva, líquida , determinada , vençuda i exigible. El creditor té dret a interessos de demora quan concorrin simultàniament els requisits següents: a) Que hagi complert les seves obligacions contractuals i legals.
b) Que no hagi rebut a temps la quantitat deguda llevat que el deutor pugui provar que no és responsable del retard.
1 Com hem esmentat anteriorment els interessos moratoris són els que provoquen més dubtes a l'hora d'aplicar-los: - Un sector doctrinal opina que, en virtut del principi "in illiquidis non fit mora", només es meritaran els interessos des de la data de la reclamació judicial o extrajudicial, si la quantitat deguda està perfectament fixada i la sentència concedeix una quantitat exactament igual a la sol·licitada.
- Un altre grup d'autors és de l'opinió que, encara que es concedeixi una quantitat inferior a la sol·licitada, la meritació dels interessos ha de tenir lloc des que es van sol·licitar judicial o fins i tot extrajudicialment. Recentment la primera de les corrents està sent superada per aquesta última línia jurisprudencial que permet concedir interessos des de la reclamació extrajudicial o des de la presentació de la demanda, encara que en la sentència es concedeixi una quantitat de diners inferior a la sol·licitada en la demanda, és a dir , el deutor entra en mora des que va tenir coneixement de l'existència del deute i de la seva reclamació.
Per tant, el que realment determina el començament de la meritació d'aquests interessos és el moment en què el deutor es constitueix en mora, el que passa, quan el creditor li exigeix judicialment o extrajudicialment el compliment de la seva obligació segons estableix l'article 1.108 en relació amb l'article 1.100, ambdós del Codi Civil.
2 ...