Actividad Tècniques de Treball i Comunicació (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura tecniques del treball la comunicació
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tècniques de Treball i Comunicació maria47 Resum del Preàmbul de la Llei 5/2008 Aquesta primera part del preàmbul parlar sobre que les dones van ser un factor fonamental per poder construir i defensar els seus drets i llibertats al llarg de la història, encara que continuen sense tenir cap mena de reconeixement i els drets i llibertats no estan garantits.
En aquesta llei, es vol aconseguir eradicar la violència masclista ja que impossibilita que les dones puguin aconseguir garantir els seus drets i llibertats.
Amb altres paraules, l’objectiu d’aquesta llei és poder ajudar acabar amb la violència masclista que pateixen les dones, que puguin viure sense cap presència d’aquesta en les seves vides i donar eines jurídiques per poder fer fora de la nostra societat aquesta violència.
La llei és només el punt de partida per poder aconseguir acabar amb aquest gran problema que ens ha estat envoltant durant tant de temps.
Abans de prosseguit cal aclarir que és exactament la violència masclista, que també es coneguda, anomenada, d’altres maneres, així podria definir-se com la violència que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, a causa de que en la nostra societat els homes que maltracten les dones, les veuen com a persones inferiors a ells mateixos.
A la llei es fa servir l’expressió ‘violència masclista’ perquè el masclisme ens fa pensar en les conductes dominants, l’abús i la superioritat que els homes es pensen que tenen sobre les dones.
A més amb la Llei 5/2008 es vol deixar ben clar que hi ha diferents tipus de violència masclista, com la física, psicològica, sexual i econòmica, cadascuna de les quals es manifesta en marcs diferents.
Aquesta llei parteix del “reconeixement de les mateixes experiències de les dones que ha passat per diverses situacions de violència”1.
També cal dir que, parteix de tots els moviments feministes i pioners que s’han produït al llarg dels anys. Aquests moviments han servit com a eina per poder arribar a comprendre una mica millor l’origen d’aquesta violència masclista, i buscar una manera per poder acabar amb ella. Per això cal destacar que els moviments feministes produïts a Catalunya han tingut un paper fonamental per poder aconseguir desenvolupar aquests drets i llibertats de les dones.
Per aquests motius, les aportacions de les dones, els grups feministes, han estat un gran factor a l’hora de dur a terme aquesta llei i incorporar el dret de les dones a l’estructura jurídica de Catalunya.
1 Preàmbul, Primera part (I) Llei 5/2008 1 Tècniques de Treball i Comunicació maria47 Per últim a mencionar d’aquest apartat primer del preàmbul, és la importància dels ens locals, que són entitats de caràcter territorial, i supralocals, que han estat les primeres entitats en donar suport a les dones víctimes de la violència masclista, i s’han acabat establint protocols d’actuació davant aquestes situacions, els quals han inspirat i ajudat al desenvolupament dels continguts d’aquesta llei.
En la segona part del preàmbul, és on es desenvolupen un seguit de mesures per poder eradicar la violència masclista tant en la normativa internacional com en l’europea, la nacional i la local.
D’aquests documents cal destacar la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against women) del 1979 i el Protocol facultatiu corresponent de la CEDAW del 1999.
La CEDAW diu que per poder acabar amb la violència masclista, el que s’ha de canviar són les actituds de la societat mitjançant l’educació, i aconseguir que s’accepti la igualtat d’homes i dones.
Mentre que el protocol, ens diu que les dones víctimes de violència masclista tenen el dret de demanar una mena de subvenció, ja que els seus drets com a éssers humans han estat violats.
Al 1993, en la Conferència de Drets Humans de Viena es va concloure que tant el drets de les dones com els de les nenes són drets humans universals, i que s’havia d’acabar suprimint amb programes determinats, la violència masclista contra les dones, tant en la seva vida privada com en la pública.
Per una altra banda, ens trobem que al 1997 la Resolució de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides, va decidir que es condemnaria tota la violència sexista que es produís contra qualsevol dona, i a l’igual que altres institucions, documents, es demana que s’elimini la violència masclista de la societat en la que vivim i s’ordena als Governs que han d’intentar prevenir aquesta violència i a més, investigar-la i castigarla, i com diu el Protocol facultatiu corresponent de la CEDAW, s’ha de subvencionar justament a les dones víctimes d’aquesta violència masclista.
A l’any noranta, va ser l’any en el qual van aparèixer els plans més específics per poder eradicar la violència contra les dones.
Un programa específic a destacar és l’ Institut Català de les Dones, que va ser creat a partir de la modificació de la Llei 11/1989 de 10 de Juliol a Catalunya, a partir del qual s’han desenvolupat plans d’igualtat d’oportunitats per dones i també de la prevenció de la violència masclista.
2 Tècniques de Treball i Comunicació maria47 I per últim en aquesta part segona del preàmbul, cal dir que el Dret Privat de Catalunya ha pogut incorpora unes modificacions que permeten i ajuden a poder garantir els objectius d’aquesta llei 5/2008, del 24 d’abril.
Per acabar, la tercera part del preàmbul ens diu com està estructurada aquesta llei, la qual consta de 4 títols, 11 disposicions addicionals, 6 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 5 disposicions finals, les quals explicaré ara breument.
Al títol I, es defineix la violència masclista i es deixa clar que hi ha més d’una forma de violència masclista i remarca el fet de que, aquesta violència s’ha d’entendre com una vulneració als drets humans i per aquest motiu s’ha de fomentar la participació de totes les institucions possible per poder aconseguir eradicar aquesta violència.
En el títol II es parla de la prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista.
En el capítol I del títol II ens diu que, l’eina bàsica per poder aconseguir prevenir, detectar i eradicar la violència masclista és la recerca més concreta sobre la violència masclista, que és promocionada per l’ Institut Català de Dones.
A més al capítol III d’aquest mateix títol, deixa bastant clar que els poders públics tenen l’obligació de saber detectar i identificar situacions, en les quals hi hagi un alt risc de produir-se un abús, on es produeixi la violència masclista, i ser capaços d’intervenir seguint els protocols específics per aquestes situacions.
En canvi, al capítol IV, ens parla de què l’educació és un factor molt important en aquest tema, ja que la funció principal d’aquest factor és garantir una formació que faci disminuir el sexisme.
Al següent capítol V, ens dona la definició de quins són els paràmetres obligatoris que han de tenir les persones professionals, que intervenen tant directament com indirectament en les situacions en les que es poden produir violència, i també es deixa clar que, és obligatori per totes les administracions públiques de Catalunya, tenir un programa de formació per a les persones que intervenen en processos de violència, amb la finalitat principal de poder reduir aqueta violència.
A diferència, el capítol VI, es troben les mesures imposades al mitjans de comunicació, perquè tinguin clar que han de respectar en tot moment la dignitat de la dona.
En l’últim capítol d’aquest títol II, el capítol VII, es proporcionen unes mesures en l’àmbit social per poder intentar combatre l’assetjament sexual, en qualsevol àmbit, tant privat com públic.
En el títol III es parla de tots els drets que tenen les dones, tant de prevenció, assistència, protecció davant d’una situació de violència masclista.
3 Tècniques de Treball i Comunicació maria47 Al capítol I es parla del dret de protecció efectiva, en el qual es diu que les dones tenen dret a estar ben protegides, i fa referència als cossos de policia.
En canvi, el capítol II, parla de l’àmbit sanitari, en el qual les dones tenen el dret d’atenció especialitzada i en cas de patir una agressió sexual, s’ha de tenir un protocol específic.
Per últim, ens trobem amb el títol IV, on ens diu que es delimiten les disposicions sobre el règim i la col·laboració interadministrativa, i també es concreten les competències que tenen tant les administracions autonòmiques, com les locals.
4 ...