FAQ 1r Parcial IV (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   Examen  4     -­‐ La  percussió  dolorosa  de  la  zona  lumbar  té  relació  amb  processos:     a. Obstructius  renals   b. Infecciosos-­‐inflamatoris  renals  (pielonefritis)   c.
Quists  renals   d. a  i  b  són  certes   e. Totes  són  certes     -­‐ L’hematúria  ha  de  fer  pensar  en  un  procés:     a. Infecciós   b. Tumorals   c.
Litiàsic   d. Traumàtic     e. Totes  les  respostes  anteriors  són  certes     -­‐ Els   canvis   en   la   funció   renal   secundaris   a   l’obstrucció   del   sistema   excretor   urinari   no   inclouen  la  disminució  de:     a. Índex  de  Filtració  Glomerular   b. Flux  Sanguini  Renal   c.
Capacitat  de  concentració  urinària     d. Depuració  d’hidrogenions   e. Capacitat  de  dilució  de  l’orina     -­‐ Les  símptomes  obstructives  del  tracte  urinari  inferior  inclouen:     a. Urgència  i  intermitència  del  xorro  miccional   b. Goteig  post-­‐micció  i  esforç  de  la  musculatura  abdominal   c.
Nictúria  i  pol·laciúria   d. La  dificultat  per  a  l’inici  de  la  micció  i  flux  miccional  dèbil     -­‐ Identifica  quin  procés  o  malaltia  no  està  relacionat  amb  la  formació  de  litiasis  renal:     a. Hiperparatiroïdisme   b. Sarcoïdosis   c.
  Diabetis  insípida   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   d. Malaltia  de  Crohn   e. Bypass  jejú-­‐ilial     -­‐ Les  indicacions  per  a  l’extracció  de  la  litiasis  ureteral  inclouen:     a. Dolor  còlic  persistent  que  no  es  controla  amb  analgèsia   b. Obstrucció  associada  a  infecció   c.
Risc  de  sèpsia  urinària     d. Diàmetre  del  càlcul  >7mm   e. Totes  les  opcions  són  vàlides       -­‐ La  valoració  dels  símptomes  de  la  HBP  segons  la  I-­‐PSS,  no  inclou:     a. Goteig  al  final  de  la  micció     b. Nictúria   c.
Urgència  miccional   d. Xorro  dèbil   e. Esforç  a  l’inici  de  la  micció     -­‐ Home   de   70   anys   amb   bon   estat   general.   Consulta   per   patologia   obstructiva   del   tracte   urinari   inferior   secundària   a   una   HBP,   amb   una   puntuació   en   l’escala   del   I-­‐PSS   de   30.   L’ecografia  vesical  mostra  un  detrussor  engruixit.  La  fluxmetria  miccional  mostra  un  flux   miccional   de   6mL/s   amb   un   volum   evacuat   de   240mL.   El   residu   post-­‐miccional   és   de   200mL.     Quina  opció  de  tractament  es  recomana  al  pacient?   a. Fitoteràpia   b. Cirurgia     c.
Alfa-­‐bloquejants   d. Inhibidors  de  l’alfa  5  reductasa   e. Alabloquejants  +  inhibidors  de  l’alfa  5  reductasa     -­‐ El  càncer  de  pròstata  s’origina  en:     a. Amb  igual  freqüència  en  la  zona  central  que  en  la  transicional   b. Amb  major  freqüència  en  la  zona  transicional  que  en  la  zona  perifèrica   c.
Amb  major  freqüència  en  la  zona  perifèrica  que  en  la  zona  transicional   d. Amb  major  freqüència  en  la  zona  transicional  que  en  la  zona  central   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   e. Amb  major  freqüència  en  la  zona  central  que  en  la  zona  perifèrica     -­‐ El  càncer  de  penis  no  està  associat  amb:     a. Presenta  un  “balano”  postitis  crònic     b. Presentar  fimosis   c.
Aparèixer  a  la  tercera  dècada  de  la  vida     d. Sofrir  infeccions  per  HPV   e. Ser  fumador  important  en  un  país  africà     -­‐ El  tipus  histològic  més  freqüent  de  càncer  vesical  és:     a. Carcinoma  de  cèl·lules  urotelials  transicionals   b. Carcinoma  de  cèl·lules  escamoses   c.
Adenocarcinoma   d. Carcinoma  sarcomatoide   e. Carcinoma  de  cèl·lules  petites/  neuroendocrí     -­‐ La  síndrome  de  resposta  inflamatòria  sistèmica  induïda  per  una  sèpsia  d’origen  urinari   comprèn:     a. Febre  i  hipotèrmia   b. Leucocitosis  o  leucopènia   c.
Taquicàrdia   d. Taquipnea   e. Totes  les  respostes  anteriors  són  vàlides     -­‐ En  la  uretritis  produïda  per  Neiseria  gonorrhoeae  no  s’observa:     a. Una  descàrrega  ureteral  de  color  groc-­‐verdós   b. És  una  MTS  amb  període  d’incubació  2-­‐5  dies   c.
Coïssor  que  augmenta  amb  la  micció   d. Identificació  per  gram  de  diplococcus  gram  negatius  intracel·lulars   e. Identificació  per  gram  de  diplococcus  gram  positius  exctracel·lulars     -­‐ Entre  els  diferents  tumors  renals,  senyali  el  tipus  histològic  més  freqüent:     a. Carcinoma  de  cèl·lules  renal  papil·lar   b. Carcinoma  de  cèl·lules  renals  cromòfob     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   c.
Usuari:    marepean   Carcinoma  de  cèl·lules  renals  clares   d. Carcinoma  dels  conductes  col·lectors  de  Bellini   e. Oncocitoma     -­‐ La   tríada   clínica   clàssica   que   presenten   els   tumors   renals   al   diagnòstic   en   un   15%   dels   casos,  comprèn:     a. Dolor,  HTA,  hematúria   b. Hematúria,  hipercalcèmia  i  palpació  de  la  massa  renal     c.
Dolor,  hematúria  i  massa  renal  palpable   d. Massa  renal  palpable,  anèmia  i  hematúries   e. Hematúries,  anèmia  i  dolor     -­‐ Pacient   de   48   anys   que   acut   a   urgències   per   anúria   de   48h   d’evolució   amb:   creatinina   plasmàtica  de  4mg/dL,  radiografia  renal  simple  en  que  s’aprecien  calcificacions  en  zona   de  trajecte  ureteral  pèlvic  compatibles  amb  litiasis  radio-­‐opaques  i  escografia  renal  amb   hidronefrosis  bilateral.     Quin  és  el  tractament  més  correcte?   a. Hidratació  del  pacient   b. Profilaxis  antibiòtica  davant  la  possibilitat  de  sèpsia  urològica   c.
Enemes  amb  resin  calci  per  a  tractar  l’elevació  del  potassi   d. Forçar  diüresis  amb  diürètics   e. Cateterisme  ureteral  o  nefrostomia  percutània  per  a  habilitat  una  via  d’evacuació   de  l’orina     -­‐ Pacient   de   9   anys   que   acut   a   urgències   per   dolor   escrotal   esquerra   d’inici   sobtat.   Sospitant   un   escrot   agut   secundari   a   torsió   aguda   del   cordó   espermàtic,   quin   és   el   tractament  que  s’indicaria?   a. Antibiòtics     b. Anti-­‐inflamatoris   c.
Observació  i  veure  evolució  del  quadre  clínic   d. Exploració  quirúrgica  de  l’escrot  d’urgència   e. Tractament  analgèsic  +  anti-­‐inflamatoris     ...